Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 20 lipca 2016 r. (I SA/Łd 493/16).

Podatniczka zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji i zadała pytanie: czy pracodawca zasadnie naliczał i pobierał zaliczki na PIT od dochodu, który uzyskała ona w części następnie zrefundowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?

Zdaniem podatniczki nie należało naliczać i pobierać PIT od wynagrodzenia w tej części, która była dofinansowywana ze środków unijnych. Warunkiem zwolnienia dochodu z opodatkowania jest bowiem jedynie pochodzenie środków pieniężnych, które otrzymała od międzynarodowych instytucji finansowych lub rządów obcych państw.

W wydanej interpretacji indywidualnej (IPTPB2/415-41/13-5/KSM) organ podatkowy stwierdził, że skoro pomoc, jaką otrzymują beneficjenci, pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa, to nie jest to pomoc bezzwrotna, a tylko takie pochodzenie warunkuje zwolnienie z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT. Tym samym zwolnienie określone w ww. przepisie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych finansowanych z funduszy strukturalnych.

WSA w Łodzi podzielił stanowisko organu. Według sądu podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy jest osoba, która wykonując czynności związane z tym programem otrzymała na ten cel środki od podmiotu wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT. Z kolei podatniczka, jako pracownik, wprawdzie wykonywała i wykonuje czynności związane z programem pomocowym, jednak robi to na zlecenie i dla podmiotu bezpośrednio realizującego cel tego programu (na mocy zawartej z nim umowy o pracę) i przy wykorzystaniu otrzymanych od niego środków (a nie przekazanych przez podmiot upoważniony).

—Dawid Tomaszewski, współpracownik Zespołu Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte

Komentarz eksperta

Mariusz Piskur, konsultant w warszawskim biurze Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.

Komentowany wyrok WSA jest warty uwagi, gdyż wskazuje na przesłanki jaki musi spełniać podatnik, aby móc skorzystać z zwolnienia przedmiotowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT. Spór pomiędzy podatnikiem a organem w analizowanej sprawie dotyczył kwestii zdefiniowana osoby bezpośrednio realizującej cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i, w konsekwencji, możliwości zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia pracownika w części, w której była dofinansowana ze środków unijnych.

Wymieniony wyżej przepis wskazuje na dwie przesłanki, które muszą być spełnione łącznie, aby dochód podatnika mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania PIT. Pierwszym warunkiem jest, aby bezzwrotna pomoc „pochodziła" od podmiotów wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT. W przedstawionej sprawie były to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Drugą przesłanką skorzystania ze zwolnienia jest obowiązek bezpośredniej realizacji celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy przez podatnika.

Zdaniem sądu, osobą bezpośrednio realizującą cele programu jest osoba, który w sensie ekonomicznym i technicznym podejmuje czynności zmierzające do wykonania programu, a także ponosi odpowiedzialność za jego wykonanie. Nie wystarczy zatem samo wykonywanie przez podatnika czynności związanych z realizacją programu, jeżeli są one wykonywane na zlecenie i na rzecz podmiotu bezpośrednio realizującego cel programu pomocowego, a podatnik podejmuje te czynności przy wykorzystaniu środków otrzymanych od tego podmiotu.

Takie podejście wpisuje się w obecną linię orzeczniczą (tak np. wyrok NSA z 30 września 2014 r., II FSK 2353/12), która potwierdza, że podmiotem uprawnionym do zwolnienia jest jedynie pracodawca podatnika Wcześniej nie było to jednoznaczne i dopuszczalne było uprawnienie do zwolnienia także dla pracownika (np. wyrok NSA z 14 stycznia 2009 r., II FSK 1457/07).