Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 20 lipca 2016 r. (I SA/Łd 493/16).

Podatniczka zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji i zadała pytanie: czy pracodawca zasadnie naliczał i pobierał zaliczki na PIT od dochodu, który uzyskała ona w części następnie zrefundowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?

Zdaniem podatniczki nie należało naliczać i pobierać PIT od wynagrodzenia w tej części, która była dofinansowywana ze środków unijnych. Warunkiem zwolnienia dochodu z opodatkowania jest bowiem jedynie pochodzenie środków pieniężnych, które otrzymała od międzynarodowych instytucji finansowych lub rządów obcych państw.

W wydanej interpretacji indywidualnej (IPTPB2/415-41/13-5/KSM) organ podatkowy stwierdził, że skoro pomoc, jaką otrzymują beneficjenci, pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa, to nie jest to pomoc bezzwrotna, a tylko takie pochodzenie warunkuje zwolnienie z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT. Tym samym zwolnienie określone w ww. przepisie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych finansowanych z funduszy strukturalnych.

WSA w Łodzi podzielił stanowisko organu. Według sądu podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy jest osoba, która wykonując czynności związane z tym programem otrzymała na ten cel środki od podmiotu wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT. Z kolei podatniczka, jako pracownik, wprawdzie wykonywała i wykonuje czynności związane z programem pomocowym, jednak robi to na zlecenie i dla podmiotu bezpośrednio realizującego cel tego programu (na mocy zawartej z nim umowy o pracę) i przy wykorzystaniu otrzymanych od niego środków (a nie przekazanych przez podmiot upoważniony).

—Dawid Tomaszewski, współpracownik Zespołu Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte

Komentarz eksperta

Mariusz Piskur, konsultant w warszawskim biurze Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.

Komentowany wyrok WSA jest warty uwagi, gdyż wskazuje na przesłanki jaki musi spełniać podatnik, aby móc skorzystać z zwolnienia przedmiotowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT. Spór pomiędzy podatnikiem a organem w analizowanej sprawie dotyczył kwestii zdefiniowana osoby bezpośrednio realizującej cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i, w konsekwencji, możliwości zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia pracownika w części, w której była dofinansowana ze środków unijnych.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Wymieniony wyżej przepis wskazuje na dwie przesłanki, które muszą być spełnione łącznie, aby dochód podatnika mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania PIT. Pierwszym warunkiem jest, aby bezzwrotna pomoc „pochodziła" od podmiotów wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT. W przedstawionej sprawie były to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Drugą przesłanką skorzystania ze zwolnienia jest obowiązek bezpośredniej realizacji celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy przez podatnika.

Zdaniem sądu, osobą bezpośrednio realizującą cele programu jest osoba, który w sensie ekonomicznym i technicznym podejmuje czynności zmierzające do wykonania programu, a także ponosi odpowiedzialność za jego wykonanie. Nie wystarczy zatem samo wykonywanie przez podatnika czynności związanych z realizacją programu, jeżeli są one wykonywane na zlecenie i na rzecz podmiotu bezpośrednio realizującego cel programu pomocowego, a podatnik podejmuje te czynności przy wykorzystaniu środków otrzymanych od tego podmiotu.

Takie podejście wpisuje się w obecną linię orzeczniczą (tak np. wyrok NSA z 30 września 2014 r., II FSK 2353/12), która potwierdza, że podmiotem uprawnionym do zwolnienia jest jedynie pracodawca podatnika Wcześniej nie było to jednoznaczne i dopuszczalne było uprawnienie do zwolnienia także dla pracownika (np. wyrok NSA z 14 stycznia 2009 r., II FSK 1457/07).