Wielu przedsiębiorców podejmuje różnorodne działania zmierzające do wywołania pozytywnego odbioru ich firmy. Celowi temu służą m.in. drobne prezenty, pamiątki czy inne gadżety opatrzone logo lub znakiem reklamowym. Są one przekazywane kontrahentom lub klientom indywidualnym, którzy już skorzystali lub dopiero mogą skorzystać z oferty przedsiębiorcy. Darowizny takie z pewnością służą budowaniu wizerunku firmy i propagowaniu jej marki, a przez to mają charakter marketingowy i reklamowy. Trzeba się jednak zastanowić, jak potraktować takie działania w odniesieniu do rozliczeń VAT.

Jakie skutki w tym podatku wywołuje zatem przekazanie drobnych prezentów na rzecz osób trzecich? Otóż, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, która jest jedną z czynności podlegających opodatkowaniu, rozumie się m.in. przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w tym wszelkie darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Zasady tej nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości, ale – co istotne – jeśli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3 ustawy o VAT). Gdy zatem przedsiębiorca przekazuje kontrahentom gadżety (prezenty), przy których nabyciu miał prawo do odliczenia podatku naliczonego, to taka darowizna nie będzie traktowana jako podlegająca opodatkowaniu dostawa towarów, jeśli:

- przedmiotem darowizny są prezenty o małej wartości oraz

- przekazanie nastąpiło na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Co zatem kryje się pod pojęciem „prezenty o małej wartości"? Odpowiedź znajdziemy w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym uznaje się za nie przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

- o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób obdarowanych,

- których przekazania nie ujęto w ww. ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Co do drugiego z tych przypadków pojawia się wątpliwość. Jeśli bowiem przedmiotem drobnej darowizny jest zestaw rzeczy o jednostkowej cenie nabycia nieprzekraczającej 10 zł (np. gadżet pamiątkowy z logo firmy i drobne słodycze), to zestaw taki należy traktować jako kilka prezentów o małej wartości (każdy poniżej 10 zł), czy jeden prezent o wartości przekraczającej ten limit. W interpretacji indywidualnej z 21 lipca 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (0113-KDIPT1-3.4012.267.2017.1.OS) stwierdził, że: „gdy przedmiotem dostawy jest zestaw produktów, pomiędzy którymi istnieje związek umożliwiający uznanie takiego zestawu za jedną rzecz, należy uznać, że przedmiotem dostawy jest jeden towar w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług. W (...) sytuacji gdy przedmiotem dostawy jest zestaw produktów, pomiędzy którymi brak jest związku umożliwiającego uznanie produktu załączonego za część składową albo przynależność produktu głównego, to należy uznać, że dostawa dotyczy dwóch towarów". W każdym przypadku trzeba jednak pamiętać, że aby przekazanie drobnych prezentów było wyłączone z opodatkowania, przekazanie to musi nastąpić na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (np. cele promocyjne lub reklamowe).

Autor jest doradcą podatkowym