Po 120 dniach od terminu zapłaty odliczymy nieuregulowaną przez kontrahenta kwotę od dochodu. Taką propozycję przedstawiło Ministerstwo Rozwoju w projekcie ustawy o uproszczeniach podatkowych i gospodarczych dla przedsiębiorców.

– To bardzo dobre rozwiązanie, powinno pomóc firmom, które przez niesolidnych klientów mają problemy z płynnością finansową – mówi doradca podatkowy Paweł Satkiewicz.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawami o PIT i CIT przedsiębiorca musi wykazać przychód i odprowadzić podatek także wtedy, gdy kontrahent nie zapłacił mu za sprzedany towar bądź wykonaną usługę. Przepisy przewidują wprawdzie możliwość zaliczenia nieściągalnej wierzytelności do podatkowych kosztów, ale z powodu obowiązków dokumentacyjnych to niełatwe zadanie. Ma być prościej. Wystarczy, że minie 120 dni od terminu zapłaty, a przedsiębiorca będzie mógł odliczyć wierzytelność od swojego dochodu.

Nowe przepisy mówią, że okres 120 dni liczy się, począwszy od pierwszego dnia następującego po wskazanej w fakturze lub umowie dacie upływu terminu do uregulowania zobowiązania. Ulgę zastosujemy wtedy, gdy od daty wystawienia faktury bądź zawarcia umowy nie minęły dwa lata (licząc od końca roku, w którym wystąpiły te zdarzenia). Drugi warunek – dłużnik lub wierzyciel nie może być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub likwidacji.

Nowe regulacje mają też zdyscyplinować dłużników. Po 120 dniach od upływu terminu płatności będą musieli powiększyć swój dochód.

– Takich konsekwencji można będzie uniknąć, jeśli strony umowy przesuną termin zapłaty – mówi Paweł Satkiewicz. – Obawiam się, że ta możliwość będzie nadużywana przez duże podmioty w relacjach z małymi firmami. Ale fiskus oczywiście ma prawo sprawdzić na kontroli, jakie przesłanki decydowały o wydłużaniu terminów rozliczenia.

Przypomnijmy, że ustawodawca już raz podjął próbę zmniejszenia zatorów płatniczych w gospodarce przez zmiany podatkowe. Przepisy o korekcie kosztów przez dłużników, które weszły w życie w 2013 r., powodowały jednak dużo praktycznych problemów i po trzech latach je zniesiono.

Nowelizacja ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.