Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 30 marca 2022 roku w sprawie I AGa 275/21. Sąd ten orzekał w związku z apelacją od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu, który to uwzględnił powództwo o pozbawienie w całości tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego opatrzonego klauzulą wykonalności.

Wydając przedmiotowy wyrok, sąd okręgowy oparł się m.in. na stwierdzonej przez sąd apelacyjny nieważności ustanowienia hipotek (umownej i kaucyjnej) na nieruchomości spółki zależnej na zabezpieczenie pożyczki udzielonej Z.P. – prezesowi zarządu spółki dominującej. Hipoteka była zaś związana z poręczeniem samej pożyczki, co do której spółka zależna poddała się dodatkowo egzekucji z nieruchomości do wysokości kwoty obu hipotek i udzieliła poręczenia wekslowego na tę samą kwotę.