fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sylwetki

Unia wspiera promocję żywności

portalspozywczy.pl
Konieczne jest podwyższenie wielkości budżetu przeznaczonego na kampanie promujące żywność w Unii Europejskiej – mówi Piotr Kondraciuk, dyrektorem Biura Promocji Żywności Agencji Rynku Rolnego
Polska jest skuteczna w pozyskiwaniu dotacji unijnych na promocję żywności?
Piotr Kondraciuk: W 2011 r. udział Pol­ski w unij­nych wydatkach na pro­mo­cję żywności wy­niósł ok. 15 proc. W 2010 r. był na po­zio­mie 9 proc., a w 2009 r. stanowił 6 proc. W tym ro­ku mo­że sięgnąć 16 - 17 proc. Jesteśmy coraz bardziej skuteczni dzięki krajowym funduszom promocji, które zostały wprowadzone głównie po to, aby ułatwić organizacjom branżowym zdobywaniu wkładu własnego niezbędnego w kampaniach dotowanych przez Unię Europejską.
Fundusze krajowe służą jednak nie tylko pozyskiwaniu wkładu własnego. Na co jeszcze można wykorzystać zgromadzone tam pieniądze?
Pie­nią­dze z fun­du­szy są prze­zna­czo­ne na m.in. udział w tar­gach, wy­sta­wach, ulot­ki, ale ta­kże ak­cje in­for­ma­cyj­ne i edu­ka­cyj­ne na te­re­nie kra­ju. W związku ze zmianą przepisów, która weszła w życie na początku tego roku or­ga­ni­za­cja bra­nżo­wa mo­że ubie­gać się wspar­cie wy­łącz­nie tych za­dań, któ­re znaj­du­ją się już w pla­nie fi­nan­so­wym da­ne­go fun­du­szu pro­mo­cji.
Od czego powinny zacząć organizacje, które chcą pozyskać pieniądze unijne pieniądze na kampanię promocyjną?
Należy zacząć od odpowiedzi na pytania, jakie cele chce się osiągnąć oraz na jak duże wydatki można sobie pozwolić. Występując z wnioskiem do Agencji Rynku Rolnego trzeba mieć już zagwarantowany wkład własny. Agencja jest w stanie pomóc organizacjom zainteresowanym pozyskaniem środków na każdym etapie przygotowania dokumentacji. Sprawdzając wniosek przed wysłaniem do Brukseli uzupełniamy go także o informacje, o które – jak wiemy  z doświadczenia –  interesują Komisję Europejską.
Wnioski składa się do Agencji  do 15 kwietnia i 30 września. Czy w obu terminach można ubiegać się zarówno o wsparcie kampanii na rynku wspólnotowym jak i poza Unią?
Podział został zniesiony w ubiegłym roku. Obecnie w obu terminach można składać wnioski dotyczące kampanii wspólnotowej jak i rynków trzecich. Zmiana została wprowadzona po to, aby, w razie odrzucenia wniosku przez Komisję Europejską, beneficjent nie musiał czekać cały rok na ponowne jego  złożenie i rozpatrzenie.
Jak finansowana jest kampania promocyjna?
Komisja Europejska podejmuje decyzję w ciągu pięciu miesięcy od przekazania jej wniosków przez ARR. W ciągu 90 dni od jej podjęcia ARR zawiera umowę z beneficjentem i rozpoczyna się realizacja umowy. W celu ułatwienia prowadzenia kampanii promocyjnych rozliczenia prowadzone są w cyklach trzymiesięcznych, co oznacza że nie jest konieczne dysponowanie środkami od razu na całą kampanię. Dodatkowo możliwe jest uzyskanie zaliczki w wysokości 30 proc. rocznego dofinansowania do kampanii. Warunkiem jest jednak złożenia jednak gwarancji bankowej. Inną możliwością, dostępną w przypadku posiłkowania się środkami z krajowych funduszy promocji, jest posiłkowanie się zaliczką wypłacaną z wkładu funduszu wynoszącą do 40 proc. uzyskanych z tego tytułu środków.
Unia przymierza się do zmian w polityce promocyjnej. Dlaczego?
Wszystkie analizy wskazują, że największy potencjał wzrostowy sprzedaży żywności jest w krajach pozaeuropejskich czyli chociażby w Chinach, Brazylii, Indiach, RPA - by wymienić te najważniejsze. Chcąc utrzymać rozwinięty europejski sektor rolno - spożywczy konieczne jest podejmowanie działań, które zapewnią aby europejskie produkty znalazły swoje miejsce na tych rynkach. Z tego też powodu Komisja Europejska przeprowadziła ocenę skuteczności prowadzonych działań, w wyniku której podejmowane są decyzje o zmianie kierunku, zakresu oraz być może sposobu prowadzenia i finansowania działań promocyjnych dotyczących europejskiej żywności i europejskiego modelu rolnictwa.
Jakie jest stanowisko Polski?
Proponujemy podwyższenie wielkości budżetu przeznaczonego na kampanie promujące żywność.  W ciągu roku w Unii Europejskiej realizowane są programy za 110 mln euro. Kwota ta jest kilka razy niższa od tej, którą na promowanie swojej żywności wydają Stany Zjednoczone . Chcemy także, aby decyzje, które produkty promować podejmowały organizacje branżowe, a nie,  jak obecnie, unijni urzędnicy.  Uważamy również, że kampanie promujące żywność regionalną czy ekologiczną powinny być finansowane z budżetu unijnego w 60, a nie, tak jak dziś w 50 proc.
Kiedy możliwa jest zmiana przepisów?
Przepisy zmieniające zasady promowania żywności w UE mają być gotowe w 2013 r. Ich wejścia w życie można, zdaniem Kondraciuka, spodziewać się najwcześniej w 2014 r.
- rozmawiała Beata Drewnowska
Źródło: ekonomia24
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA