Orzecznictwo

Niejasności należy rozstrzygać na korzyść skarżącego

Fotorzepa
Wszelkie wątpliwości związane z kwestią terminowości wniesienia odwołania należy dokładnie wyjaśnić lub zinterpretowaćna korzyść strony
Tak wynika z [b]wyroku WSA w Łodzi z 10 września 2008 r., I SA/Łd 306/08[/b].
[srodtytul]Jaki był problem[/srodtytul] Wójt gminy odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W wyniku analizy urbanistycznej ustalono, że nie są spełnione łącznie warunki określone w art. 61 ust. 1 pkt 1 – 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CB647EC45AF982DC065257B353054CE6?id=169354]ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.[/link]
L.D. i A.K. złożyli odwołanie. Jednak bezskutecznie. Samorządowe kolegium odwoławcze stwierdziło bowiem, że odwołanie zostało wniesione z uchybieniem terminu, bo odwołanie nie zostało wniesione za pośrednictwem poczty. W tej sytuacji sprawa trafiła do WSA. [srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul] Sąd przypomniał, że kwestią sporną jest ustalenie, czy skarżący wnieśli odwołanie od decyzji w ustawowym terminie. Zgodnie z art. 129 § 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FEBF877810A694D887EFA3AF1E7616A4?n=1&id=133093&wid=296180]kodeksu postępowania administracyjnego[/link] odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie. Uchybienie temu terminowi powoduje, że organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Decyzję doręczono skarżącym 6 stycznia 2009 r., termin do wniesienia odwołania upływał zatem 20 stycznia 2009 r. Zdaniem sądu w rozpatrywanej sprawie nie została dostatecznie wyjaśniona przez organ odwoławczy kwestia terminu wniesienia odwołania, pomimo to organ przesądził, że odwołanie zostało wniesione z uchybieniem terminu. [wyimek]Zaskarżone rozstrzygnięcie traci moc z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądu[/wyimek] Rozstrzygając sprawę, organ administracji powinien mieć na uwadze przewidzianą w art. 7 k.p.a. zasadę uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli oraz działanie pogłębiające zaufanie obywateli do organów państwa. Musi też przestrzegać zasady dochodzenia do prawdy obiektywnej, której realizacja wymaga dopuszczenia jako dowód w sprawie wszystkiego, co może się przyczynić do wyjaśnienia stanu faktycznego, a nie jest sprzeczne z prawem. Ponadto, zobowiązany jest do wyczerpującego zebrania, rozpatrzenia i oceny całego materiału dowodowego. Zdaniem sądu zebrany materiał dowodowy nie wskazuje jednoznacznie, że odwołanie zostało wniesione dopiero 21 stycznia 2009 r. [b]Organ odwoławczy, dysponując aktami spraw z odwołań od decyzji o odmowie wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, powinien zbadać, czy odwołanie zostało złożone jednocześnie z odwołaniami od tych decyzji, czy też wniesiono je później[/b]. W tym celu możliwe było np. porównanie dat doręczenia decyzji organu pierwszej instancji i porównanie dat sporządzonych na odwołaniach adnotacji pracowników organu pierwszej instancji.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL