ZUS

W zasiłku premia sprzed zmiany posady

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Nie wyłączaj z podstawy tego świadczenia składnika pensji, który pracownik stracił po przejściu na inne stanowisko. Jeśli tylko został wypłacony w okresie wcześniejszych 12 miesięcy
[b]– Pracownica zmieniła stanowisko. W związku z tym nie przysługiwała jej już miesięczna premia regulaminowa, lecz premia roczna, która za rok 2009 będzie wypłacona dopiero w grudniu.
Czy w podstawie wynagrodzenia chorobowego powinnam uwzględnić premię miesięczną, czy nie?[/b] – pyta czytelniczka. Wynagrodzenie za czas choroby, przysługujące pracownikowi na podstawie art. 92 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link], ustala się na zasadach określonych dla zasiłku chorobowego.
W opisanym przypadku należy zatem odnieść się do art. 36 ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176768]ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm., dalej ustawa zasiłkowa)[/link]. [b]I roczne, i miesięczne[/b] Zgodnie z tymi przepisami podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli w okresie, z którego wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku, pracownikowi wypłacano także składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne, np. premię miesięczną, to składniki te wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku do wynagrodzenia za każdy z tych miesięcy. Natomiast składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy roczne uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. [srodtytul]Wyłącznie te zmniejszane[/srodtytul] Składniki wynagrodzenia takie jak premie, nagrody, dodatki przysługujące zarówno za okresy miesięczne, jak i roczne uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku tylko wtedy, gdy spełnione są warunki, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej. Zatem jeśli postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagradzaniu nie przewidują zachowania do nich prawa za okres pobierania zasiłku. A także wtedy, gdy nie były wypłacone za czas pobierania zasiłku. Uściślenie w tej mierze przyniosła obowiązująca od 12 listopada br. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=329509]ustawa z 28 sierpnia 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU nr 179, poz. 1383).[/link] [srodtytul]Po zmianie stawki[/srodtytul] Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w pkt 113 komentarza ZUS z 11 lutego 2009 r. do ustawy zasiłkowej (www.zus.pl) przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku uwzględnia się przeciętne miesięczne wynagrodzenie, w tym także inne składniki (premie, dodatki, nagrody) wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych, nawet gdy w tym okresie nastąpiła zmiana wysokości wynagrodzenia na skutek zmiany stanowiska pracy lub zmiany warunków wynagradzania ustalonych w umowie o pracę lub w innym akcie nawiązującym stosunek pracy. [ramka][b]Rozwiązanie dla czytelniczki[/b] Jeżeli zatem pracownica zachorowała np. we wrześniu 2009 r. i za okres niezdolności do pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas choroby, to podstawę jego wymiaru powinno stanowić przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone jej za okres od września 2008 r. do sierpnia 2009 r. Gdy w tym okresie, np. do czerwca 2009 r., pracownica otrzymywała premię miesięczną zgodnie z zajmowanym stanowiskiem pracy, a od lipca 2009 r. nie ma prawa do tego składnika wynagrodzenia, to premię tę należy doliczyć do wynagrodzenia wypłaconego za okres od września 2008 r. do czerwca 2009 r. W razie gdy pracownica będzie niezdolna do pracy z powodu choroby np. w styczniu 2010 r., podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby będzie stanowiło jej przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od stycznia do grudnia 2009 r., w tym doliczona premia miesięczna wypłacona za miesiące od stycznia do czerwca 2009 r. oraz 1/12 premii rocznej wypłaconej w grudniu 2009 r. za rok 2009. [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL