fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Informacja PIT-8C nie zawsze jest wymagana

www.sxc.hu
Jeżeli spółka wręczy osobie fizycznej promujące firmę gadżety o wartości do 200 zł, to nie musi ich wykazywać w dokumentacji przekazywanej do końca lutego do urzędu skarbowego i świadczeniobiorcy.

ABC spółka z o.o. prowadzi skład budowlany. W celach promocyjnych zamierza przekazać prezenty o wartości ok. 200 zł klientom indywidualnym realizującym zakupy powyżej kwoty 1000 zł. Prezentami mają być towary spoza oferty handlowej spółki, np. kosmetyki, kalendarze, książki itd. Przekazywane prezenty nie są nagrodami w loteriach, konkursach, grach ani w sprzedaży premiowej. Czy przekazanie tych upominków wiąże się z jakimiś obowiązkami płatnika i czy istnieje możliwość ich zminimalizowania? – pyta czytelnik.

Aby ustalić, jakie obowiązki ciążą na spółce ABC, trzeba ustalić, do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć świadczenia otrzymane przez beneficjentów.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prezenty mają otrzymać klienci indywidualni, a więc osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (ewentualnie, jeżeli prowadzą taką działalność, to nabycie następuje nie w jej ramach, lecz na cele osobiste). Zakładając, że osoby te nie prowadzą działalności gospodarczej, uzyskane przez nie świadczenia należy zakwalifikować do tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT >patrz ramka.

Komu i w jakim terminie

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wypłacają należności lub świadczenia z tzw. innych źródeł, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (tj. PIT-8C) o wysokości przychodów. Mają także obowiązek w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o PIT (tzn. tych, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, a więc podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ) informację tę należy przesłać urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (zob. art. 42a ustawy o PIT).

Uwaga! W tym roku ostatni dzień lutego (28 lutego) przypada na sobotę, więc termin na przesłanie informacji PIT-8C upływa 2 marca.

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (zob. art. 11 ust. 1 ustawy o PIT).

W przypadku nieodpłatnych świadczeń przekazanych w 2015 r. (jeżeli ich wartość nie będzie zwolniona z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT) spółka ABC zobowiązana będzie do przesłania PIT-8C osobom, które je otrzymały, oraz urzędowi skarbowemu w terminie do 29 lutego 2015 r. – przy założeniu, że spółka składa informację PIT-8C w formie elektronicznej. Jeżeli natomiast spółka byłaby uprawniona do złożenia tej informacji w formie papierowej i tę formę by wybrała, to musiałaby przesłać PIT-8C w terminie do 31 stycznia 2016 r., a właściwie do 1 lutego 2016 r., gdyż 31 stycznia 2016 r. przypada na niedzielę >patrz ramka.

Konieczne warunki

Zgodnie z art. 42a ustawy o PIT, aby konieczne było sporządzenie informacji PIT-8C, muszą być spełnione łącznie poniższe warunki:

1) podmiot wypłaca należności lub świadczenia będące przychodami z „innych źródeł",

2) przychody (dochody) z tych świadczeń:

a) nie są zwolnione z PIT,

b) nie zaniechano poboru podatku zgodnie z ordynacją podatkową,

c) pobrano zaliczkę lub zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych.

W przypadku nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą ustawodawca nie przewidział:

- zaniechania poboru podatku dochodowego (zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej),

- poboru zaliczki na podatek dochodowy,

- poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (wyjątek stanowią tu: świadczenia otrzymane od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty, od których pobiera się – od 1 stycznia 2015 r. – zryczałtowany 19-proc. podatek dochodowy z (zob. art. 30 ust. 1 pkt 4b w zw. z art. 41 ust. 4 i 42 ustawy o PIT).

Obowiązek sporządzenia przez spółkę ABC informacji PIT-8C uzależniony jest zatem jedynie od tego, czy otrzymane świadczenie może korzystać ze zwolnienia z PIT.

Kiedy zwolnienie z daniny

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą, jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł. Zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest realizowane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub na rzecz osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Podstawową przesłanką zastosowania omawianego zwolnienia jest zatem otrzymanie od świadczeniodawcy nieodpłatnego świadczenia. Istotne jest również, aby osoby otrzymujące świadczenie nie były pracownikami świadczeniodawcy lub nie były związane z nim stosunkiem cywilnoprawnym, a wartość nieodpłatnego świadczenia nie przekraczała jednorazowo kwoty 200 zł i była otrzymana w związku z promocją lub reklamą podmiotu przekazującego świadczenia (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 22 października 2013 r., IPPB4/415-464/13-4/JK2; interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 15 lutego 2013 r., IBPBII/1/415-1010/12/ASz).

Jak wyjaśniła Izba Skarbowa w Warszawie w ww. interpretacji z 22 października 2013 r., „(...) Wobec niezdefiniowania w ustawie podatkowej pojęcia nieodpłatnego świadczenia, należy odnieść się do przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (...). Zgodnie z art. 353 § 2 ww. kodeksu, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Dla celów podatkowych pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje nie tylko działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby, ale również wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. (...)".

Z kolei, jak wyjaśniła Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 18 października 2012 r., ITPB1/415-832/12/AD „(...) Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN, za reklamę uważa się rozpowszechnianie informacji o towarach i ich zaletach, natomiast promocja obejmuje rozmaite czynności, zwłaszcza reklamowe, wystawiennicze, podjęte dla poinformowania o walorach oferowanego produktu. Promocja i reklama ma co do zasady na celu zwiększenie popytu na towary lub usługi sprzedawane przez podmiot prowadzący akcje promocyjne i reklamowe. Jednakże zasadą jest, iż reklama i promocja są skierowane do faktycznych bądź potencjalnych odbiorców tych towarów lub usług w celu zachęcenia ich do dokonania zakupu. (...)".

Kalendarze i długopisy

W interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z 31 sierpnia 2010 r. (ILPB1/415-653/10-3/AMN) czytamy: „(...) zgodnie z definicją Słownika języka polskiego, jednorazowy to »raz jeden dany lub uczyniony«". Chodzi zatem nie o pojedyncze świadczenie, tylko o sumę świadczeń, jaka jest otrzymywana w związku z jedną sytuacją. Należy mieć tu na uwadze, że mowa jest o jednorazowej wartości świadczeń. Chodzi zatem o wartość wszystkich świadczeń, które zostały dane w związku z daną sytuacją, czy też w danej sytuacji. (...)".

Najpowszechniejszym rodzajem nieodpłatnych świadczeń, do których zastosowanie znajdzie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, są gadżety reklamowe otrzymywane w związku promocja firm (por. interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 7 stycznia 2009 r., IBPB2/415-1652/08/MK).

Przykład

W związku z akcją promocyjną spółki jej klienci indywidualni otrzymali kalendarze z logo spółki (wartość 32 zł) za zakupy powyżej 200 zł. Otrzymane nieodpłatne świadczenie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT i spółka nie ma obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C. Klienci otrzymujący te kalendarze nie mają obowiązku wykazania tego przychodu w zeznaniu rocznym (PIT-37 lub PIT-36).

Jak liczyć

Wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (zob. art. 11 ust. 2 ustawy o PIT).

W myśl art. 11 ust. 2a ustawy o PIT, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;

2.

jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;

3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;

4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prezentami przekazywanymi w ramach promocji spółki ABC mają być towary niebędące w jej ofercie handlowej, takie jak np. kosmetyki, kalendarze, książki itd. Zatem ich wartość pieniężną spółka ABC powinna określić na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. Zakładając, że cena ich nabycia odpowiada tym kryteriom, spółka ABC może określić ich wartość jako równą cenie nabycia.

Mniej obowiązków

Przekazując tym klientom prezenty o wartości nieprzekraczającej 200 zł (wartość jednorazowego świadczenia), spółka zaoszczędzi na kosztach obsługi księgowej, gdyż nie będzie musiała sporządzić i przesłać informacji PIT-8C.

Przykład

Spółka ABC przekazała klientom indywidualnym prezenty w trzech przedziałach wartościowych:

I przedział: jednorazowa wartość prezentu: 20 zł

Spółka nie ma obowiązku sporządzać informacji PIT-8C.

II przedział: jednorazowa wartość prezentu: 100 zł

Spółka nie ma obowiązku sporządzać informacji PIT-8C.

III przedział: jednorazowa wartość prezentu: 250 zł

Spółka powinna sporządzić informację PIT-8C.

Obdarowany jest przedsiębiorcą

Jeżeli osoby, które otrzymały te świadczenia w związku z promocją spółki ABC, prowadziłyby działalność gospodarczą, a obdarowanie nastąpiłoby w związku z tą działalnością, to wartość nieodpłatnych świadczeń będzie dla tych osób – w myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT – przychodem ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza" (por. interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 31 sierpnia 2010 r., ILPB1/415-653/10-3/AMN). Oznacza to, że dla tych osób spółka ABC nie sporządza informacji PIT-8C. Nie jest też zobowiązana do poboru zaliczki na PIT lub zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Z kolei osoby te powinny wartość otrzymanego świadczenia wykazać jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Autor jest doradcą podatkowym

Które przychody pochodzą z innych źródeł

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 ustawy o PIT, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i 17 ustawy o PIT oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach (art. 20 ust. 1 ustawy o PIT).

Jak wyjaśniła Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 22 października 2013 r. (IPPB4/415-464/13-4/JK2): „(...) Sformułowanie »w szczególności« dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. (...)".

Tylko mali mogą na papierze

Informacje PIT-8C składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej (art. 45ba ust. 1 ustawy o PIT). Deklaracje (PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR), informacje (PIT-8C oraz IFT-1) oraz roczne obliczenie podatku (PIT-40) mogą być składane urzędowi skarbowemu w formie dokumentu pisemnego, jeżeli płatnicy są obowiązani sporządzić informację lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników. W przypadku deklaracji i informacji składanych w trakcie roku liczbę podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia tych deklaracji i informacji (zob. art. 45ba ust. 2 ustawy o PIT). Wyjątek dotyczy tych deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku, które w imieniu i na rzecz płatników składa urzędowi skarbowemu przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów ordynacji podatkowej (zob. art. 45ba ust. 3 ustawy o PIT). Płatnicy, którzy wybrali składanie informacji oraz rocznego obliczenia podatku w formie dokumentu pisemnego, informacje oraz roczne obliczenie podatku sporządzane w tej formie po zakończeniu roku podatkowego przesyłają urzędowi skarbowemu do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (zob. art. 45ba ust. 4 ustawy o PIT).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA