Zgodnie z uchwałą w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na mocy umowy zawieranej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z każdą z gmin z obszaru działania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

W związku z tym postanowieniem prokurator zaskarżył uchwałę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zdaniem prokuratora delegację ustawową określenie „warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe” nie uprawnia do wskazania w regulaminie konieczności zawarcia umowy pomiędzy gminą a tym przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.