MirosłAw Hutyrko

Sąd: Opłaty za kanały technologiczne to nie sprawa gminy

Poprawienie uchwały przed radę nie wpłynęło na unieważnienie przez sąd jednego z jej postanowień.

Sąd: Zarządzaniem cmentarzem zajmuje się burmistrz

Powtórzenie regulacji ustawowych bądź ich modyfikacja w uchwale rady miejskiej jest niezgodne z zasadami legislacji.

Sąd: Rada gminy nie może tak po prostu nie wyrazić zgody na zwolnienie

Uzasadnienie uchwały w sprawie rozwiązanie stosunku pracy z radnym powinno obejmować m.in. ustalenie określonych faktów i wnioski.

Postępowanie administracyjne: Musi być jasne, jak ponownie zająć się sprawą

Organ odwoławczy, w przeciwieństwie do sądu administracyjnego, jest organem merytorycznie rozstrzygającym sprawę.

Ważne jest to, co w ustawie, a nie matematyczne operacje

Szkoły specjalne otrzymują dotacje na każdego ucznia, a nie na tego, który został ujęty w systemie informacji oświatowej.

Dodatek funkcyjny dla nauczyciela: Regulamin opiera się na przepisach

Trzeba ustalić minimalną wysokość dodatku funkcyjnego. Dopiero wtedy prawidłowo zrealizuje się delegację zawartą w Karcie Nauczyciela.

Straż pożarna: Za wyjazd na akcję należą się konkretne pieniądze

Wysokość ekwiwalentu dla strażaków dotyczy każdej rozpoczętej godziny od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej.

Powiat nie zwrócił uwagi, że działka należy do Skarbu Państwa

Zmiana kategorii drogi powiatowej na gminną możliwe jest, o ile powiat jest właścicielem gruntów pod taką drogą.

Sąd: Odwołanie ze stanowiska w trybie zdalnym było skuteczne

W głosowaniu na odległość chwila podania do wiadomości wyniku głosowania stanowi o podjęciu (lub odrzuceniu) uchwały.

Sąd: Publikacja uchwały w dzienniku była konieczna

Uchwała określająca zasady dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu jest aktem prawa miejscowego.