MirosłAw Hutyrko

Jazda po pijanemu za granicą ma swoje konsekwencje

Zaświadczenie o przejściu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii trzeba przynieść staroście na czas.

Uchwała gminy powinna uwzględniać rozporządzenie

Gospodarka wodna i związana z tym ochrona wód, w tym ujęć wodnych, jest jednym z elementów, które muszą znaleźć obligatoryjne odzwierciedlenie w treści aktu planistycznego.

Związek musi być właściwie reprezentowany

Decyzja wydana w imieniu organu kolegialnego przez wadliwie upoważnionego pracownika jest nieważna.

Publikacja uchwały nie przekreśliła jej postanowień

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie jest aktem prawa miejscowego, ale zamieszczenie jego treści w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie przekreśla jego zapisów.

Zmiany w statucie sołectwa. Sąd: konsultacje muszą być przeprowadzone

Jeśli chce się wprowadzić zmiany w statucie sołectwa, trzeba w tej sprawie poznać zdanie mieszkańców.

Ustawienie znaków zakazu musi mieć swoje uzasadnienie

Aby wprowadzić organizację poruszania się po drodze, trzeba przeprowadzić wnikliwą analizę skutków wprowadzanych rozwiązań.

Prokurator zaskrzyżył uchwałę po 10 latach

Rada miasta nie może samodzielne i dowolnie ustalać składu zespołu interdyscyplinarnego.

Pracodawca może zwolnić osobę zasiadającą w radzie miasta

Sprawowanie funkcji radnego nie jest tożsame z tworzeniem szczególnych przywilejów w zakresie trwałości stosunku pracy i zabezpieczeniem przed utratą zatrudnienia.

Gminne budynki będą cieplejsze i oszczędne

Samorząd lokalny będzie mógł skorzystać z premii na remont budynków, która – pod pewnymi warunkami – wyniesie 50 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Faktury na rzecz ośrodka pomocy społecznej kosztowały mandat

Wykorzystanie mienia komunalnego gminy obejmuje wszystkie przypadki korzystania z tego mienia bez względu na jego podstawę, częstotliwość, a także to, czy pozostaje działaniem odpłatnym czy też nieodpłatnym.