MirosłAw Hutyrko

Ingerencja w prawo własności musi być proporcjonalna

Wprowadzenie zakazu zabudowy kubaturowej musi mieć swoje uzasadnienie w materiałach planistycznych.

Uchwale zarządu powiatu zabrakło uzasadnienia

Sprawy dotyczące konkursów na nieodpłatną pomoc prawną podlegają właściwości sądów administracyjnych.

Sąd: Zastępcę dyrektora trzeba wskazać właściwie

Organ prowadzący szkołę nie jest uprawniony do modyfikowania czy też zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W sprawie nazwy ulicy mieszkańcy mają prawo się wypowiedzieć

Rada gminy, przeprowadzając konsultacje, powinna pamiętać, aby stanowiły one rzeczywisty instrument partycypacji społeczeństwa w ważnych dla niego zagadnieniach.

Wysokość płatności ma odzwierciedlać usługi i ich koszty

Rada, ustalając zasady odpłatności za mieszkania chronione, powinna określić jedynie granice, w ramach których opłata winna zostać ustalona.

Strategia rozwoju miasta musi być opublikowana w dzienniku

Jeżeli uchwała, zawiera co najmniej jedną normę o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, to jest to akt prawa miejscowego.

E-mail wysłany po terminie zakończył sprawę

Przy ocenie zasadności skargi na bezczynność decydujący jest stan faktyczny z momentu orzekania przez sąd i fakt dokonania czynności przez organ.

Finansowanie opieki nad czworonogami musi być precyzyjne

Oprócz sposobów realizacji celów programu opieki nad zwierzętami trzeba też określić, jak wydawane będą pieniądze.

Sąd: Zadłużenie nie mogło decydować o podatkowej preferencji

Rada gminy nie dysponuje całkowitą swobodą i nie może wprowadzać dowolnych warunków korzystania ze zwolnienia podatkowego.

Sąd: Teatr był źle zarządzany, decyzja o odwołaniu dyrektora okazała się zasadna

Zła sytuacja finansowa i niewywiązanie się z umowy z samorządem województwa są uzasadnionymi przyczynami odwołania dyrektora.