fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Obowiązek podatkowy w VAT przy sprzedaży przez interent

123RF
Gdy podatnik handluje towarami na Allegro, termin jego rozliczeń z fiskusem zależy od zawartych w regulaminie postanowień odnośnie do daty i metody płatności czy sposobu wydania nabywcy zakupionych rzeczy.

Decyduje data przekazania towaru kurierowi

- Spółka (podatnik VAT czynny) sprzedaje towary (odzież, obuwie, kosmetyki, chemia domowa) za pośrednictwem portalu Allegro. Towary wysyłane są nabywcy na koszt sprzedawcy (spółki) za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty. W zamieszczonym na stronie internetowej regulaminie sprzedaży został określony przez spółkę moment zrealizowania dostawy towarów: „dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą wydania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia". Płatność za sprzedane towary następuje po otrzymaniu towaru przez nabywcę. Czy spółka postępuje prawidłowo, przyjmując jako datę dostawy (powstania obowiązku podatkowego w VAT) datę przekazania towaru kurierowi (poczcie)?

Tak.

W myśl zasady określonej w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

W aktualnych wyjaśnieniach organy podatkowe przyjmują, że w przypadku sprzedaży towarów wysyłanych nabywcy przez sprzedawcę za pomocą firmy kurierskiej (poczty, spedytora, przewoźnika) przeniesienie prawa do dysponowania towarem następuje w chwili odebrania towaru przez firmę kurierską lub spedycyjną (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 16 lutego 2015 r., IBPP1/443-1132/14/AW; interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 lutego 2015 r., ILPP4/443-638/14-2/BA; interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 24 września 2014 r., IBPP2/443-554/14/WN; interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 15 września 2014 r., IPPP3/443-575/14-5/JF).

Organy podatkowe przyjmują również, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, także wtedy, gdy sprzedawca zleca transport przewoźnikowi na koszt i ryzyko nabywcy (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 27 sierpnia 2014 r., IPPP2/443-524/14-2/MT).

Co mówi kodeks o wydaniu rzeczy

Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, to poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (art. 544 § 1 kodeksu cywilnego).

Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (art. 548 § 1 k.c.).

Z kodeksu cywilnego wynika także, że wydanie rzeczy następuje z chwilą powierzenia rzeczy przez sprzedawcę przewoźnikowi z poleceniem dostarczenia rzeczy do miejsca przeznaczenia uzgodnionego wcześniej z kupującym. Z chwilą, w której rzecz została powierzona przewoźnikowi, następuje formalne spełnienie świadczenia przez sprzedawcę, a na kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą. Należy zatem stwierdzić, że generalnie moment dokonania dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT odpowiada momentowi wydania towarów, o którym mowa w art. 544 kodeksu cywilnego (interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 13 kwietnia 2015 r., IPTPP4/443-918/14-6/OS).

W starszych interpretacjach organy podatkowe przyjmowały, że gdy sprzedawca wysyła towar do nabywcy za pośrednictwem zewnętrznej firmy (spedycyjnej, kurierskiej itp.), a ponadto sprzedawca ma prawo rozporządzać towarem do czasu jego przyjęcia przez odbiorcę, dopiero z chwilą odbioru towaru przez nabywcę następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel na tego nabywcę. W takich okolicznościach dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą odbioru towaru przez nabywcę (interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 27 listopada 2014 r., ITPP1/443-1081/14/EK).

Opcja „za pobraniem" nie zmienia momentu zrealizowania dostawy

Spółka (podatnik VAT czynny) sprzedaje na Allegro odzież i obuwie. Towary są wysyłane nabywcy na koszt sprzedawcy (spółki) za pośrednictwem firmy kurierskiej. W zamieszczonym na stronie internetowej regulaminie sprzedaży spółka określiła moment dostawy towarów w następujący sposób: „dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą wydania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia". Płatność za towar następuje w momencie dostarczenia przesyłki nabywcy przez kuriera przy wyborze przez nabywcę opcji „za pobraniem". Czy dniem dokonania dostawy (powstania obowiązku podatkowego w VAT) będzie w takim przypadku data przekazania towaru kurierowi?

Tak.

Jak zostało to wskazane w odpowiedzi na poprzednie pytanie, generalnie moment dokonania dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT odpowiada momentowi wydania towarów, o którym jest mowa w art. 544 kodeksu cywilnego. Jeśli zatem towar jest wysyłany przez dostawcę do nabywcy za pośrednictwem kuriera, to dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą wydania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia. Z tym bowiem momentem dostawca przenosi prawo do rozporządzania towarem jak właściciel.

Gdy zapłata za wydany towar kurierowi następuje za pobraniem po dostarczeniu towaru klientom, to obowiązek podatkowy w VAT powstaje w dniu wydania towaru kurierowi na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o VAT (interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 13 kwietnia 2015 r., IPTPP4/443-918/14-6/OS).

Wcześniejsza zapłata traktowana jak zaliczka

Spółka (podatnik VAT czynny) sprzedaje towary przez portal Allegro. Towary są wysyłane nabywcy na koszt sprzedawcy (czyli spółki) za pośrednictwem firmy kurierskiej. W regulaminie dostępnym na stronie internetowej jest zapisane, że „dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą wydania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia". Płatność za towar następuje przed nadaniem przesyłki kurierowi poprzez przelew bankowy, np. płatność za pomocą systemu PayU czy PayPal. Czy spółka postępuje prawidłowo, przyjmując, że dokonanie dostawy, a więc powstanie obowiązku podatkowego w VAT, następuje w momencie przekazania towaru kurierowi?

Nie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że klienci płacą za towar przed nadaniem przesyłki kurierowi poprzez przelew bankowy, np. płatność za pomocą systemu PayU czy PayPal. Mamy więc tutaj do czynienia z zaliczką. Stosownie zatem do art. 19a ust. 8 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania zaliczki (interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 13 kwietnia 2015 r., IPTPP4/443-918/14-6/OS).

Jeżeli przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty z zastrzeżeniem art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT).

Liczy się moment odbioru zakupów

Firma (podatnik VAT czynny) sprzedaje materiały budowlane przedsiębiorcom. Z zawartych umów wynika, że towary są odbierane samodzielnie w magazynie firmy przez nabywców, którzy płacą za nabyte towary po ich odbiorze. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostawy tych towarów?

W takim przypadku za moment dokonania dostawy, a w konsekwencji również powstania obowiązku podatkowego, należy uznać, stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, moment odbioru towaru przez nabywcę (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 15 września 2014 r., IPPP3/443-575/14-5/JF).

Jak wyjaśniła Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 27 października 2014 r. (IBPP1/443-711/14/AZb): „(...) gdy kontrahent deklaruje odbiór osobisty w magazynie wnioskodawcy, spakowany towar zaś czeka na odbiór kilka dni, wnioskodawca wskazał, że odpowiedzialność za spakowany towar pozostający w magazynie wnioskodawcy do momentu odbioru go przez kontrahenta ponosi w całości firma wnioskodawcy oraz że wnioskodawca nie magazynuje towarów należących do kontrahentów, zatem z wniosku nie wynika, aby pomiędzy wnioskodawcą a jego kontrahentem poczynione zostały uzgodnienia w kwestii pozostawienia odpłatnie lub nieodpłatnie towaru należącego już do kontrahenta na określony czas w magazynie wnioskodawcy. Jeśli zatem w przedmiotowej sytuacji, jak wnioskodawca wskazał we wniosku, przeniesienie prawa do dysponowania towarem jak właściciel następuje w momencie podpisania odbioru towaru z magazynu przez reprezentanta kontrahenta, wówczas należy stwierdzić, że z tym właśnie momentem, tj. z chwilą odbioru towaru przez kontrahenta (jego reprezentanta), dokonana zostaje dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. W tym więc momencie u wnioskodawcy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu przedmiotowej transakcji (...)."

Dostawa następuje z chwilą wydania z magazynu

Spółka (podatnik VAT czynny) zajmuje się sprzedażą elektroniki przez internet. Z części umów zawartych z nabywcami, którymi są inne firmy, wynika, że:

– obowiązkiem spółki będzie postawienie towaru do dyspozycji nabywcy w magazynie spółki i umożliwienie nabywcy samodzielnego/osobistego odbioru towaru w miejscu sprzedaży (magazynie spółki) albo poprzez przysłanie po odbiór towaru własnego przewoźnika,

– nabywca będzie mógł zamówić odrębną usługę transportową na przewóz towaru z magazynu spółki do miejsca wskazanego przez nabywcę, którą spółka wykona, korzystając z profesjonalnego przewoźnika (kuriera, spedytora, podwykonawcy itp.).

Płatność ma miejsce po odebraniu towaru przez nabywcę.

Czy jeżeli spółka za odrębnym wynagrodzeniem zorganizuje transport, to prawidłowo przyjmuje, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru wynajętemu przewoźnikowi (kurierowi)?

Tak.

Organy podatkowe przyjmują, że również w sytuacji, gdy klient zamawia towar u dostawcy, zamawiając równocześnie u tego dostawcy usługę transportu, a więc wysyłkę danego towaru, dostawa towaru następuje z chwilą wydania towaru przez dostawcę wynajętemu przewoźnikowi (spedytorowi, kurierowi). W tym dniu powstaje obowiązek podatkowy dla spółki (dostawcy) z tytułu tej sprzedaży, ponieważ nie dysponuje ona fizycznie towarem i przenosi na nabywcę prawo do rozporządzania nim jak właściciel (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 26 stycznia 2015 r., IPPP1/443-1288/14-4/AP).

Może się także zdarzyć, że spółka (na podstawie zawartej umowy) będzie przechowywać kupione przez nabywców towary przez określony czas – odpłatnie lub nie – w zależności od ustaleń między stronami. Następnie nabywca (lub działający w jego imieniu przewoźnik/spedytor) odbiera towar w magazynie spółki. W takim przypadku organy podatkowe przyjmują, że pomimo pozostania towaru w magazynie spółki – jako sprzedawcy – spółka nie będzie dysponowała swoim towarem, lecz będzie przechowywała towar cudzy. Od momentu sprzedaży towarów spółka straci władztwo prawne nad tymi towarami, gdyż nie będzie mogła nic z nimi zrobić, np. wydać innemu niż nabywca podmiotowi, lecz – jako przechowawca – ma obowiązek wydać towar wyłącznie nabywcy, który ten towar kupił, albo podmiotowi wskazanemu przez nabywcę. Obowiązek podatkowy powstanie u spółki w momencie sprzedaży towaru nabywcy (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 21 stycznia 2015 r., IPPP1/443-1323/14-2/MP).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA