Tag:

Moment Powstania Obowiązku Podatkowego

Powiązane

VAT

To na co zgodzi się kontrahent ma znaczenie

Obowiązek podatkowy z realizacji planów sprzedaży oraz celów jakościowych powinien być rozpoznawany w dniu finalnego zatwierdzenia przez sprawozdania. Dotyczyć to zarówno przyjęcia częściowego wykonania usługi, jak i zakończenia jej świadczenia.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT ma szczególne znaczenie praktyczne. Jego ustalenie pozwala określić moment opodatkowania danego zdarzenia i wykazania należnego podatku w pliku JPK. Moment powstania obowiązku podatkowego nie jest jednakowy dla wszystkich rodzajów usług, a ustawa przewiduje szereg wyjątków od zasad ogólnych.

Moment rozliczenia kosztów w WDT

Podatnicy mogą liczyć na uproszczenia w zakresie momentu rozliczania korekt z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Rezygnacja ze zwolnienia a moment powstania obowiązku podatkowego VAT

W przypadku rezygnacji ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 22 ustawy o VAT, w przypadku umowy pożyczki momentem powstania obowiązku podatkowego nie będzie chwila dokonania zapłaty ze strony pożyczkobiorcy, lecz moment wykonania usługi pożyczki.

O powstaniu przychodu decyduje data wykonania usługi

Przychodem z działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Fakturę za usługę należy zatem zaewidencjonować w miesiącu uzyskania przychodu, nawet gdy została wystawiona później.

Czy otrzymanie kaucji powoduje powstanie obowiązku podatkowego

Pobrana kaucja będąca zabezpieczeniem wykonania umowy, w sytuacji kiedy podlega ona zwrotowi klientowi po wykonaniu usługi lub po odbiorze zakupionego towaru, nie jest zapłatą z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług i nie generuje powstania obowiązku podatkowego w momencie jej otrzymania.

Jak ustalić datę obowiązku podatkowego w przypadku zaliczki wpłacanej z zastosowaniem split payment

W przypadku gdy zaliczka z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności trafiają na rachunek sprzedającego w różnych okresach rozliczeniowych problemem może być ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego.

Badania kliniczne a moment powstania obowiązku podatkowego VAT

Wymagalność podatku od towarów i usług w przypadku badań klinicznych prowadzonych w szpitalu następuje w dniu, w którym dana część usługi dla której określono zapłatę, zostanie wykonana.

Przedwczesna faktura nie zawsze musi być pusta

Zdaniem WSA, nie można zrównywać sytuacji, gdy nie dochodzi do dostawy z powodu niezawinionych opóźnień, z przypadkiem, gdy podatnik działa z zamiarem niewykonania transakcji.

VAT: rozliczenie najmu zależy od terminu płatności - wyrok NSA

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, ustalenie terminu uiszczenia zaliczki za najem nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w tej dacie.