Tag: Moment Powstania Obowiązku Podatkowego

Powiązane

VAT

O powstaniu przychodu decyduje data wykonania usługi

Przychodem z działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Fakturę za usługę należy zatem zaewidencjonować w miesiącu uzyskania przychodu, nawet gdy została wystawiona później.

Czy otrzymanie kaucji powoduje powstanie obowiązku podatkowego

Pobrana kaucja będąca zabezpieczeniem wykonania umowy, w sytuacji kiedy podlega ona zwrotowi klientowi po wykonaniu usługi lub po odbiorze zakupionego towaru, nie jest zapłatą z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług i nie generuje powstania obowiązku podatkowego w momencie jej otrzymania.

Jak ustalić datę obowiązku podatkowego w przypadku zaliczki wpłacanej z zastosowaniem split payment

W przypadku gdy zaliczka z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności trafiają na rachunek sprzedającego w różnych okresach rozliczeniowych problemem może być ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego.

Badania kliniczne a moment powstania obowiązku podatkowego VAT

Wymagalność podatku od towarów i usług w przypadku badań klinicznych prowadzonych w szpitalu następuje w dniu, w którym dana część usługi dla której określono zapłatę, zostanie wykonana.

Przedwczesna faktura nie zawsze musi być pusta

Zdaniem WSA, nie można zrównywać sytuacji, gdy nie dochodzi do dostawy z powodu niezawinionych opóźnień, z przypadkiem, gdy podatnik działa z zamiarem niewykonania transakcji.

VAT: rozliczenie najmu zależy od terminu płatności - wyrok NSA

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, ustalenie terminu uiszczenia zaliczki za najem nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w tej dacie.

VAT: powstanie obowiązku podatkowego w przypadku użytkowania wieczystego

W transakcji przeniesienia lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu pojawia się wątpliwość, na ile o sytuacji stron transakcji, powinny decydować przesłanki formalne, a na ile aspekt ekonomiczny.

Jak rozliczać VAT od dostaw cyklicznych

W odniesieniu do dostaw towarów, dla których ustalono okresowy termin rozliczeń pomiędzy kontrahentami, możliwe jest rozpoznawanie obowiązku podatkowego na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego.

Vouchery do klubów fitness są bonami różnego przeznaczenia

Emitowany kupon do klubów fitness nie podlega opodatkowaniu VAT w momencie przekazania, ale dopiero w chwili faktycznego świadczenia usług lub przekazania towarów w zamian za niego.

Czy otrzymanie zaliczki na usługi zakwaterowania powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT?

Przekazanie części zapłaty przed wykonaniem usługi powoduje konieczność zapłaty podatku od towarów i usług z chwilą ich otrzymania.