fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

VAT: Jak rozliczyć kompleksową usługę budowlaną

123RF
Usługa wykonania kompletnej i zdatnej do odbioru konstrukcji świadczona przez zagraniczną spółkę i jej polski oddział, będący stałym miejscem prowadzenia działalności, może stanowić jednolicie opodatkowaną usługę kompleksową, a wszystkie zakupy towarów i usług dokonywane w związku z jej świadczeniem można uznać za dokonywane w Polsce.

Takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 12 kwietnia 2016 r. (IPPP3/4512-148/16-2/JŻ).

Wnioskodawca – zagraniczna spółka będąca czynnym podatnikiem VAT w Polsce – zamierza wykonać dla polskiego klienta prace projektowe, inżynieryjne, logistyczne, nadzorcze i budowlane, które są wobec siebie komplementarne i jedynie wspólnie tworzą dla zamawiającego wartość gospodarczą w postaci odbioru kompletnej i zdatnej do użytkowania konstrukcji. Na potrzeby realizacji zamówienia wnioskodawca utworzył w Polsce oddział, stanowiący stałe miejsce prowadzenia działalności. Zagraniczna siedziba i polski oddział są wspólnie odpowiedzialne za realizację umowy. Podczas gdy zasoby podatnika zlokalizowane za granicą zajmują się m.in. obsługą usług inżynieryjnych czy zarządzaniem zamówieniami i dostawami związanymi z umową, zadania polskiego oddziału dotyczą przede wszystkim prac budowlanych wykonywanych na terytorium Polski.

Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z wnioskiem o potwierdzenie, że przedmiotowe świadczenie – związane z nieruchomością położoną na terytorium Polski – powinno zostać uznane za usługę kompleksową, opodatkowaną VAT według jednolitych zasad przewidzianych dla świadczenia głównego, tj. usługi budowlanej, oraz że wszystkie zakupy towarów i usług realizowane w ramach realizacji umowy powinny być uznane za dokonywane przez stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce.

Izba skarbowa przychyliła się do stanowiska wnioskodawcy, uznając, że intencją polskiego klienta jest nabycie jednego świadczenia kompleksowego, a zatem poszczególne świadczenia objęte umową nie stanowią z perspektywy zleceniodawcy celu samego w sobie, ale jedynie służą realizacji całości umowy. Bez znaczenia pozostaje podział prac na poszczególne kategorie czy też fakt, że część z nich jest wykonywana zdalnie z zagranicznej siedziby wnioskodawcy. Do realizacji przedmiotu zamówienia niezbędne jest bowiem wykonanie wszystkich czynności. Co więcej, celem podziału jest umożliwienie klientowi lepszej kontroli nad terminową realizacją projektu, a nie podział umowy na różne i niezależne strumienie dostaw. Rozdzielenie usługi projektowania, dostawy towarów oraz usług nadzoru nad montażem, czy też pojedynczych usług składających się na nie, byłoby sztuczne i nieuzasadnione gospodarczo.

Ponadto organ uznał, że oddział odpowiedzialny za wykonanie prac budowlanych posiada tak istotny udział w realizacji umowy, że dokonywane przez zagraniczną siedzibę zamówienia towarów i usług powinny być uznane za nabywane za pośrednictwem oddziału jako stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce. Dla celów VAT należy przyjąć, że oddział jest zaangażowany w świadczenie przedmiotowych usług jako całości. Skoro zatem oddział uczestniczy w realizacji umowy, to wszelkie nabycia towarów i usług dokonywane przez zagraniczną siedzibę powinny uwzględniać to uczestnictwo dla celów klasyfikacji podatkowej transakcji towarowych i usługowych. Samo stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce nie musi aktywnie uczestniczyć w procesie przyjmowania usług lub towarów – wystarczy, że jest zdolne do odbioru usług, które następnie wykorzysta do świadczenia usług, w których uczestniczy. Zatem niezależnie od zaangażowania w proces realizacji umowy zasobów położonych za granicą – z uwagi na efektywne wykorzystanie nabywanych towarów i usług w Polsce, gdzie umowa jest realizowana za pośrednictwem oddziału – dla celów VAT uzasadnione jest twierdzenie, że nabycia te są de facto dokonywane przez stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce.

Komentarz eksperta

Tomasz Wagner, doradca podatkowy, menedżer w dziale doradztwa podatkowego EY w zespole podatków pośrednich

Rozliczenia złożonych projektów realizowanych częściowo zdalnie z zagranicznej siedziby, a częściowo lokalnie poprzez polski oddział zagranicznego przedsiębiorcy mogą nastręczać trudności na gruncie polskich ustaw podatkowych. Szczególnie jeśli w realizację projektu zaangażowane są personalne i techniczne zasoby zlokalizowane w różnych państwach. Taki podział zadań może bowiem prowadzić do wątpliwości co do traktowania podatkowego poszczególnych świadczeń przewidzianych w kontrakcie. Jeżeli bowiem część prac, dla których wyodrębniono wynagrodzenie, wykonywana jest spoza Polski przez pracowników zleceniobiorcy, to należałoby rozstrzygnąć, czy takie wynagrodzenie nie powinno zostać opodatkowane odrębnie i na innych zasadach niż element usługi zasadniczej w całości realizowany na terytorium kraju. W tym przypadku organ zgodził się jednak ze stanowiskiem, że skoro przedmiotem dostawy jest świadczenie kompleksowej usługi budowlanej, to niezależnie od przewidzianego w kontrakcie kwotowania poszczególnych jej etapów całą transakcję należy opodatkować jednolicie i rozliczyć dla VAT w polskiej deklaracji.

Przekłada się to także na stronę zakupową. Oto bowiem podmiot realizujący kompleksowy projekt przy nabyciu usług lub korzystaniu z podwykonawców zobowiązany jest potwierdzić, czy dla poszczególnych transakcji występuje jako podmiot zagraniczny legitymujący się numerem VAT nadanym przez kraj swojej siedziby, czy też w związku z zaangażowaniem w prace polskiego oddziału przy nabyciu usług powinien wskazać numer VAT nadany przez polski urząd skarbowy. I w tym zakresie organ uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe, potwierdzając możliwość uproszczenia rozliczeń poprzez przyjęcie założenia, że uznanie świadczonej przez niego usługi za kompleksową usługę budowlaną implikuje konieczność rozliczenia wszelkich dokonywanych w związku z jej realizacją zakupów przez polski oddział.

Interpretacja zasługuje na aprobatę, gdyż ułatwia rozliczenie kompleksowej transakcji w sytuacji braku w polskich przepisach regulacji, które w jednoznaczny sposób pozwalałyby określić jej podatkowe skutki.

Współautorem komentarza jest Maciej Zgondek, konsultant w dziale doradztwa podatkowego EY w zespole podatków pośrednich

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA