fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

VAT: produkty na promocyjnych ekspozycjach bez podatku

123RF
Nieodpłatne przekazanie dystrybutorom produktów spółki, które będą wykorzystane w promocyjnych ekspozycjach w punktach sprzedaży, nie jest opodatkowane VAT.

- Spółka (podatnik VAT czynny) zajmuje się dystrybucją armatury łazienkowej. Produkty sprzedawane są, co do zasady, sieciom handlowo-budowlanym oraz hurtowniom materiałów budowlanych.

W ramach działań promocyjnych i reklamowych, które mają zwiększyć przychody spółki, nieodpłatnie przekazuje ona dystrybutorom boksy ekspozycyjne z armaturą oraz armaturę wykorzystaną do autonomicznych ekspozycji. Spółce przysługiwało w całości prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług wykorzystanych do wytworzenia/wybudowania boksów ekspozycyjnych oraz przy nabyciu armatury wykorzystanej do ekspozycji. Czy takie nieodpłatne przekazania trzeba opodatkować VAT? – pyta czytelnik?

Jako odpłatną dostawę towarów na terytoriom kraju, stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, należy traktować również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Tej regulacji nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3 ustawy o VAT).

Egzemplarz lub niewielka ilość

Próbka to identyfikowalne jako taka: egzemplarz towaru lub jego niewielka ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, jeśli ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

1) ma na celu promocję tego towaru oraz

2) nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Spółka przekazuje nieodpłatnie swoje produkty, aby zintensyfikować ich sprzedaż. Elementy armatury są przekazywane wyłącznie w celu ekspozycyjnym, reklamowym i promocyjnym. Takie działanie nie ma charakteru handlowego – nie zaspokaja ani nie eliminuje potencjalnych potrzeb zakupowych na dany towar. Chodzi jedynie o promocję i zachęcenie potencjalnych nabywców do zakupu.

Cel promocyjny przekazania próbki danego towaru można uznać za zrealizowany, gdy odbiorca, konsument (potencjalny klient) ma okazję zapoznać się z właściwościami produktu, co ma go zachęcić do nabycia pełnowartościowego egzemplarza towaru. Nieodpłatne przekazanie armatury zapewnia należyte i estetyczne przygotowanie boksu u dystrybutorów. Nie zaspokaja potrzeb konsumpcyjnych, a jedynie promuje produkty spółki. Następuje wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą – materiały te pełnią rolę informacyjną dotyczącą produkowanych przez spółkę wyrobów.

Spełnione warunki

Armatura przekazywana dystrybutorom w celach reklamowych i promocyjnych za pomocą boksów ekspozycyjnych oraz wykorzystana do autonomicznych ekspozycji spełnia więc definicję próbki w rozumieniu ustawy o VAT.

Należy zatem uznać, że nieodpłatne przekazanie hurtowniom czy sieciom handlowym określonej ilości produktów spółki wykorzystanych w przedstawiony sposób nie podlega VAT.

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe, np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 16 października 2017 r. (0113-KDIPT1- 3.4012.705.2017.1.MWJ) i Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 29 grudnia 2015 r. (IPPP3/4512-893/15-2/JŻ).

— Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA