fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Organizacja wyjazdów służbowych klientów a VAT-marża

Adobe Stock
Organizacja wyjazdów służbowych nie może korzystać z procedury szczególnej dla usług turystyki, o której mowa w art. 119 ustawy o VAT, czyli VAT marża.

Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 3 października 2018 r. (0114-KDIP1-3.4012.442.2018.1.ISK).

Przedmiotem działalności spółki jest m.in. organizowanie wyjazdów służbowych klientów. Spółka nabywa w swoim imieniu, lecz na rachunek klienta, usługi noclegowe. Usługom tym towarzyszą często dodatkowe świadczenia, takie jak udostępnianie parkingu oraz sali konferencyjnej czy przygotowanie posiłków. W ramach organizowanych wyjazdów nie zapewnia się żadnych usług z zakresu organizacji czasu wolnego.

W ramach rozliczeń z klientami, koszt poniesionych przez spółkę usług jest powiększany o należne wynagrodzenie – określane bądź w formie ryczałtowej, bądź jako iloczyn liczby zorganizowanych dla klienta wyjazdów służbowych oraz określonej w umowie ceny jednostkowej, bądź też jako procentowo ustalona marża.

Zdaniem wnioskodawcy, w każdym z przypadków możliwe jest zastosowanie procedury szczególnej VAT-marża.

Z powyższym podejściem nie zgodził się Dyrektor KIS. Organ wskazał, że niezależnie od stosowanej metody rozliczeń, za usługi turystyki nie mogą być uznane świadczenia związane z organizacją podróży stricte służbowej, którym nie towarzyszy uatrakcyjnianie wyjazdu poprzez organizację np. wypoczynku, rozrywki, rekreacji lub sportu.

W uzasadnieniu Dyrektor KIS powołał się przede wszystkim na argumenty natury językowej. Wobec braku w ustawie o VAT definicji legalnej pojęcia „usługi turystyki", organ odwołał się do treści dyrektywy VAT (w tym także analizując jej brzmienie w innych językach), a także do ujętej w ustawie z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (dalej: u.u.t.) definicji pojęć „usługa turystyczna" oraz „impreza turystyczna". Dodatkowo, Dyrektor KIS zacytował słownikową wersję definicji turystyki i wiele wyjaśnień pojęcia „usługa turystyczna", funkcjonujących w literaturze fachowej.

Na tej podstawie organ uznał, że za usługi turystyki należy uznać zorganizowane lub indywidualne wyjazdy wypoczynkowe, połączone z rekreacją i rozrywką (tzn. kompleksowym programem imprez). Wyjazdy organizowane przez wnioskodawcę nie mieszczą się zaś w tej kategorii. ?

Zdaniem autorki

Agata Lizak, konsultantka w dziale doradztwa podatkowego Deloitte

Wyrażone w komentowanej interpretacji stanowisko, jakoby konieczną składową usług turystyki były świadczenia z zakresu organizacji czasu wolnego, stanowi kontynuację podejścia już uprzednio prezentowanego przez Dyrektora KIS, również w odniesieniu do wyjazdów służbowych (por. interpretację z 14 marca 2017 r., 3063-ILPP2-2.4512.8.2017.3.EW). Prima facie pogląd ten wydaje się słuszny, gdyż rzeczywiście w potocznym rozumieniu „turystyka" kojarzona jest przede wszystkim z wyjazdami o charakterze wypoczynkowym. Niemniej, bardziej szczegółowa wykładnia pojęcia „usługa turystyki", zawartego w art. 119 ustawy o VAT, może poddawać słuszność wniosków organu w wątpliwość.

Po pierwsze, organ analizując treść dyrektywy VAT w innych językach, powinien zwrócić uwagę na niedoskonałość jej tłumaczenia na język polski, a w konsekwencji – także implementacji jej postanowień do ustawy o VAT. Zarówno angielsko- jak i francuskojęzyczna wersja tego unijnego aktu prawnego w kontekście procedury VAT-marża nie posługuje się bowiem istniejącymi w tych językach odpowiednikami polskich słów „turystyka" czy „turysta", a traktuje – o wiele szerzej – o podróżach (ang. „journey", fr. „voyage") i podróżnym (ang. „traveller", fr. „voyager").

Za nie do końca uzasadnione należy uznać także opieranie się organu na definicjach sformułowanych w u.u.t. Należy pamiętać, że w ustawie o VAT nie posłużono się wyrażeniem „usługa turystyczna", a „usługa turystyki" - pojęcia różnobrzmiące powinno się zaś w prawie interpretować odmiennie. Niezależnie od tego, nawet posiłkowe odwołanie się do przepisów ww. ustawy może podważyć pogląd Dyrektora KIS, ze względu na sformułowaną w u.u.t., a pominiętą przez organ, bardzo ogólną definicję pojęcia „turysta", rozumianego jako osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc.

Również powołane przez organ definicje zdają się nie dawać podstaw do jednoznacznego rozstrzygnięcia, czy wyjazd służbowy mieści się w ramach pojęcia „turystyka". W tym kontekście warto jednak dodatkowo wspomnieć o nieuwzględnionej przez Dyrektora KIS definicji sformułowanej w wydanej pod auspicjami Światowej Organizacji Turystyki (WTO) publikacji pt. „Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO" – wprost podkreślono w niej, iż turystyka co do zasady obejmuje także ogół czynności osób podróżujących w celach służbowych.

Ponadto, wyłączeniu możliwości stosowania art. 119 ustawy o VAT w przypadku wyjazdów służbowych zdaje się przeczyć wykładnia funkcjonalna. Powodem stosowania procedury VAT marża jest bowiem chęć uniknięcia de facto podwójnego opodatkowania tych samych czynności. Cel ten wydaje się być aktualny nie tylko w przypadku organizacji wyjazdów typowo wypoczynkowych, ale wszelkich podróży.

Trzeba też podkreślić, że stanowisko organu jest niezgodne z poglądem dominującym w orzecznictwie NSA, według którego z punktu widzenia procedury VAT marża bez znaczenia jest cel, w jakim klient odbywa podróż (zob. np. wyrok z 6 lipca 2018 r., I FSK 1579/16). Zasadności podejścia Dyrektora KIS nie potwierdza również orzecznictwo TSUE – przykładowo, w jednym z orzeczeń uznano, że z procedury VAT marża korzystać mogą organizatorzy wyjazdów językowych czy na studia (zob. wyrok z 13 października 2005 r. w sprawie C-200/04).

Jak zatem widać, stanowisko Dyrektora KIS może budzić kontrowersje, tak pod kątem jego podstaw prawnych, jak i zgodności z dominującą linią orzeczniczą. ?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA