fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Czy można odsunąć członka komisji dyscyplinarnej od orzekania?

123RF
Czy obwiniony może wnioskować o odsunięcie członka komisji od orzekania? Czy członek komisji może zgłosić zdanie odrębne?

Czy obwiniony może wnioskować o odsunięcie członka komisji od orzekania?

- Po wyznaczeniu przez przewodniczącego składu orzekającego okazało się, że wśród wskazanych członków komisji jest osoba, która – jak twierdzi obwiniony – jest z nim w konflikcie, co jego zdaniem może spowodować, że jej osądy będą nieobiektywne. Czy ma on prawo wystąpić o wyłączenie tego członka komisji?

Wyznaczenie składu orzekającego należy do obowiązków przewodniczącego komisji dyscyplinarnej. Do składu tego, nie może być wyznaczona osoba, która:

- jest świadkiem lub występuje, jako biegły w sprawie,

- była lub pozostaje z obwinionym w sporze sądowym,

- jest małżonkiem lub krewnym obwinionego w linii prostej albo krewnym w linii bocznej do trzeciego stopnia,

- pozostaje z obwinionym w powinowactwie w linii prostej,

- pozostaje w służbowej zależności z obwinionym,

- jest przełożonym obwinionego.

Jak widać z powyższego, konflikt osobisty między obwinionym a członkiem komisji (poza sporem sądowym) nie jest przesłanką obligatoryjnego wyłączenia członka komisji dyscyplinarnej ze składu orzekającego.

Może on być jednak wyłączony z tego składu na uzasadniony wniosek rzecznika dyscyplinarnego lub obwinionego. Niestety, ani przepisy ustawy, ani rozporządzenia nawet w przybliżeniu nie określają, kiedy wniosek o wyłączenie będzie uzasadniony. Wydaje się jednak, że pewną wskazówką mogą tu być regulacje obowiązujące w służbie cywilnej. Otóż, zgodnie z § 16 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej (DzU nr 60, poz. 493) wyłączenie członka komisji dyscyplinarnej od udziału w rozpoznawaniu sprawy może nastąpić również na uzasadniony wniosek rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego lub jego obrońcy, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie między nim a rzecznikiem dyscyplinarnym, obwinionym lub jego obrońcą okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności.

O wyłączeniu decyduje przewodniczący komisji. Jeżeli wniosek dotyczy przewodniczącego komisji, zasiadającego w składzie orzekającym, przewodniczący komisji wyznacza na swoje miejsce innego członka komisji.

podstawa prawna: § 13 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 5 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec urzędników państwowych oraz w sprawie komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych (DzU Nr 145, poz. 1628)

Czy członek komisji może zgłosić zdanie odrębne?

Jeden członek komisji dyscyplinarnej ma inne zdanie niż pozostali w sprawie winy obwinionego. Czy w związku z tym może odmówić udziału w głosowaniu nad rodzajem kary? Czy jego postawa może mieć znaczenie w razie odwołania się obwinionego od orzeczenia?

Co do zasady, zadaniem komisji I instancji jest wszechstronne zbadanie sprawy i wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności. Członkowie komisji mogą, więc przesłuchiwać obwinionego i świadków, badać dokumenty i przeprowadzać inne dowody. Wszystko, aby gruntownie i najbardziej obiektywnie jak tylko się da wyjaśnić sprawę.

Po zamknięciu rozprawy skład orzekający ustala swoje stanowisko w trakcie narady. Zarówno jej przebieg jak i przebieg głosowania są tajne. Podczas narady i głosowania, poza członkami składu orzekającego, obecny może być jedynie protokolant, którym powinien być pracownik urzędu niebędący członkiem komisji, który wyraził zgodę na objęcie tej funkcji.

Orzeczenie zapada większością głosów. Głosowanie odbywa się odrębnie, co do winy i co do kary. Członek składu orzekającego nie może wstrzymać się od głosowania. Może jednak zgłosić zdanie odrębne. Wówczas wzmiankę o tym zamieszcza się w samym orzeczeniu.

Co do odwołania to prawo jego złożenia przysługuje każdemu obwinionemu bez względu na to czy orzeczenie w jego sprawie zapadło jednogłośnie czy też nie. Odwołanie wnosi się do komisji dyscyplinarnej II instancji za pośrednictwem komisji dyscyplinarnej I instancji, która wydała zaskarżone orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. W odwołaniu można zaskarżyć całość orzeczenia lub jego część.

Odwołanie takie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia lub jego części, określenie i zwięzłe uzasadnienie wniosków i zarzutów oraz podpis strony lub obrońcy obwinionego. Komisja II instancji, po przeprowadzeniu rozprawy, utrzyma w mocy zaskarżone orzeczenie, uchyli je w całości lub w części wydając w tym zakresie nowe orzeczenie albo przekaże sprawę komisji I instancji do ponownego rozpatrzenia lub umorzy postępowanie.

podstawa prawna: Art. 365, art. 367 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2142 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA