fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowość

Wypłatę dywidendy poprzedza zatwierdzenie sprawozdania finansowego

www.sxc.hu
Wypłata dywidendy musi być poprzedzona zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. W przeciwnym razie jest nieważna z mocy prawa.

Dywidenda to wartość zysku spółki przeznaczona do wypłaty dla udziałowców (bądź akcjonariuszy). To, jaka wartość dywidendy przypada dla każdego ze wspólników, wynika z udziału ich wkładów w majątku spółki (jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej). Podstawą wypłaty dywidendy dla wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest uchwała o sposobie podziału zysku wypracowanego za dany rok. Reguluje to art. 191 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem, wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, a jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.

Możliwa zaliczka

Umowa spółki może zawierać zapisy upoważniające zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, pod warunkiem, że spółka posiada środki wystarczające na taką wypłatę. Poza tym zaliczka na dywidendę jest obwarowana innymi ograniczeniami. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy może zostać wypłacona, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Kwota zaliczki nie może przekraczać połowy zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

Niezbędne formalności

Aby podział zysku był skuteczny, koniecznie musi go poprzedzać zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Artykuł 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości stawia warunek, że podział lub pokrycie wyniku finansowego jednostek, których sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania, może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, które z kolei musi być poprzedzone wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Jeśli nie podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania, to podział (lub pokrycie wyniku) jest nieważny z mocy prawa. W jednostkach, których sprawozdanie nie podlega audytowi, do ważność podziału zysku wystarczające jest zatwierdzenie sprawozdania (art. 53 ust. 4 ustawy o rachunkowości).

-Agnieszka Łukasiewicz

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA