fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

ePUAP w sprawach podatkowych: pismo ogólne do składania wniosków

123RF
ePUAP daje więcej możliwości w sprawach podatkowych niż mogłoby się wydawać. Korzystając z tej platformy można prowadzić korespondencję z urzędnikami i załatwić wiele spraw, nie tracąc czasu na wizytę w urzędzie lub na poczcie.

W Dobrej Firmie z 2 czerwca omówione zostało w jaki sposób rozpocząć pracę z platformą ePUAP („Aby skrzystać z ePUAP, trzeba się najpierw zarejestrować", str. >F2). W dzisiejszym artykule wyjaśnimy jak składać wnioski z wykorzystaniem tej platformy.

W różnych urzędach są załatwiane bardzo odmienne sprawy. Inaczej wygląda postępowanie przed organem podatkowym, a czym innym charakteryzują się na przykład procedury meldunkowe. W samym tylko urzędzie miasta można między innymi: zapłacić podatek, rozgraniczyć nieruchomości, zameldować się na pobyt stały, wymienić prawo jazdy i uzyskać pozwolenie na rozbiórkę. Załatwianie tych spraw różni się zasadniczo, co musi uwzględniać ePUAP. W związku z tym instytucje udostępniają możliwość załatwiania właściwych dla siebie spraw z uwzględnieniem ich specyfiki. Opracowanych przez urzędy procedur jest zwykle niewiele. Na szczęście platforma elektroniczna przewiduje możliwość wysłania pisma ogólnego, które jest wyjątkowo użyteczne dla potrzeb podatkowych.

Pisanie podań nie jest takie trudne

Pisma składane w organach podatkowych kojarzą się najczęściej z deklaracjami, zeznaniami, informacjami oraz innymi urzędowymi drukami, które mają sformalizowaną formę. Oprócz tego ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej: o.p.) daje podatnikom możliwość uruchomienia wielu procedur związanych z opodatkowaniem. Rozpoczęcie postępowania na wniosek następuje poprzez złożenie podania, które powinno zawierać co najmniej:

1) treść żądania;

2) wskazanie osoby, od której pochodzi;

3) adres wnoszącego;

4) identyfikator podatkowy;

5) inne elementy ustalone w przepisach szczególnych (art. 168 § 2 o.p.).

Pierwsze cztery wymogi wiążą się z niewielkim wysiłkiem. Podatnik powinien napisać czego żąda oraz wskazać dane niezbędne do identyfikacji, w tym PESEL lub NIP (przedsiębiorcy). Najczęściej tyle wystarczy, aby organ zobowiązany był do rozpatrzenia sprawy. Oznacza to, że podatnik nie musi być obeznany w prawie podatkowym, nie wymaga się od niego, aby wskazywał odpowiednie przepisy. Musi jedynie wiedzieć czego chce. Dlatego tak istotne jest orientowanie się w możliwościach jakie dają nam przepisy o.p.

Czasami procedura wiąże się jednak z odrębnymi przepisami i wymaga spełnienia dodatkowych wymogów.

Ułatwienie współpracy z organem

Poniżej przedstawione zostało kilka przykładów wykorzystania pisma ogólnego dla spraw podatkowych. Dowodzą one jakim użytecznym narzędziem może być „Pismo ogólne".

1. Ulgi (art. 67a o.p.)

Organy podatkowe udzielają ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Podanie w sprawie rozłożenia podatku na raty, odroczenia lub umorzenia zaległości można wysłać w formie elektronicznej. Postępowania tego typu zwykle trwają dłużej, ponieważ organ podatkowy musi zazwyczaj zbadać sytuacje finansową wnioskodawcy. Często wiąże się to z koniecznością uzupełniania materiału dowodowego przez podatnika. W takich sytuacjach dużo czasu marnuje się na korespondencję. Elektroniczna wymiana informacji znacznie przyspiesza postępowanie.

2. Wznowienie postępowania (art. 240 o.p.)

Wznowienie umożliwia ponowne rozpatrzenie sprawy, która została załatwiona z naruszeniem przepisów proceduralnych.

3. Stwierdzenie nieważności decyzji (art. 247 o.p.)

Elektronicznie można również zawnioskować o stwierdzenie nieważności decyzji, którą wydano z rażącym naruszeniem prawa.

4. Odwołanie (art. 220 o.p.)

Złożenie odwołania od decyzji podatkowej powoduje, że sprawa zostanie rozpatrzona ponownie przez organ wyższej instancji. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia ochrony interesu podatnika, ale na złożenie podania podatnik ma tylko czternaście dni. Odwołanie złożone jako pismo ogólne do instytucji zostanie nadane natychmiast. Dla osób, które zostawiają wszystko na ostatnią chwilę, może to być bardzo przydatne.

5. Nadpłata (art. 72 o.p.)

Złożenie wniosku w sprawie nadpłaty za pośrednictwem platformy z pewnością przyspieszy zwrot pieniędzy.

6. Zaświadczenia (art. 306a o.p.)

W tym przypadku należy pamiętać o opłacie skarbowej, bez której zasadniczo nie można wydać zaświadczenia. Można ją wpłacić na rachunek urzędu miasta (gminy), a do podania załączyć elektroniczne potwierdzenie zapłaty. To, ile trzeba wpłacić, można sprawdzić w załączniku do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Przed złożeniem podania w tej sprawie warto zadzwonić do instytucji i potwierdzić wysokość opłaty oraz numer rachunku.

7. Postępowanie podatkowe

Postępowanie podatkowe służy zebraniu materiału dowodowego, który pozwoli wydać prawidłową decyzję. W trakcie postępowania organ może wzywać do przedstawienia dokumentów niezbędnych dla wyjaśnienia sprawy. W takiej sytuacji pismo ogólne może zaoszczędzić podatnikowi sporo czasu, a także bardzo przyspieszyć załatwienie sprawy.

8. Czynności sprawdzające

W ramach czynności sprawdzających organ może zwrócić się do podatnika w celu weryfikacji danych zawartych w deklaracji. Za pośrednictwem platformy można wysłać skan odpowiednich materiałów.

Sposobów wykorzystania ogólnego pisma do instytucji może być o wiele więcej. Przed złożeniem pisma w tradycyjny sposób warto się więc zastanowić czy można w danym przypadku skorzystać z nich i ułatwić sobie życie.

Jak to się robi

Aby wysłać pismo ogólne, trzeba wykonać kilka czynności. Oczywiście trzeba zarejestrować się wcześniej na ePUAP, o czym była mowa w DF z 2 czerwca.

1. Na początek wybieramy przycisk „Znajdź urząd".

Można również wybrać „katalog spraw" znajdujący się po lewej stronie u góry.

2. Wpisujemy nazwę miejscowości.

3. Z listy wybieramy odpowiednią instytucję.

4. Następnie wybieramy „pokaż sprawy".

5. W oknie „Inne sprawy urzędowe" wybieramy „Korespondencja z urzędem".

6. Pojawi się okienko, w którym należy wybrać „Skargi, wnioski, zapytania do urzędu".

7. Pojawi się przycisk „Załatw sprawę". Ponadto w tym miejscu opisywane są procedury. W przypadku pisma ogólnego informacje, które zwykle się tu znajdują, dotyczą skarg.

8. Wybieramy formularz pisma ogólnego.

9. Ostatni etap to przygotowanie samego pisma, które zorganizowane jest na wzór maila. W polu „Rodzaj pisma" wybieramy to najbardziej odpowiadające naszej sprawie.

Platforma pozwala na wysyłanie załączników. Jest to bardzo przydatne narzędzie pozwalające na wysyłanie zeskanowanych dokumentów.

Dotarcie do formularza może wydawać się skomplikowane. Moim zdaniem „Pismo ogólne" powinno być bardziej przejrzyste, jednak wiedząc czego szukamy, łatwiej możemy sobie poradzić.

Przyszłość platformy w rękach użytkowników

Przyszłość elektronicznego załatwiania spraw zależy w dużej mierze od podatników. Im większą popularnością cieszy się platforma, tym więcej uwagi muszą poświęcać jej organy podatkowe. Z niewielkiej liczby wyodrębnionych spraw wynika, że wśród podatników platforma nie cieszy się wielkim zainteresowaniem. Wzrost popularności „Pisma ogólnego" sprawi, że konieczne stanie się wyodrębnienie kolejnych procedur. Ułatwi to dodatkowo załatwiania spraw. Więcej osób korzystających z elektronicznego sposobu wymiany informacji z organami musi mieć przełożenie na większą dbałość o system, który nie jest pozbawiony wad.

Najważniejsze żeby zapamiętać:

1. Jest coś takiego jak „Pismo ogólne" na platformie elektronicznej.

2. Z jego pomocą można załatwić wiele spraw podatkowych.

Autor jest głównym specjalistą w Urzędzie Miasta Szczecin

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA