fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Remanent przy demontażu i kasacji pojazdów - jakie wartości części wpisać

Fotorzepa, Michał Walczak Michał Walczak
Podatnik zajmujący się demontażem i kasacją pojazdów podaje wartość wszystkich wpisanych w remanencie części samochodowych: zarówno tych, które są przeznaczone na sprzedaż, jak i tych, które przekazuje do złomowania.

- Przedsiębiorca zajmuje się demontażem i kasacją pojazdów. Prowadzi księgę przychodów i rozchodów. Pojazdy do demontażu przedsiębiorca kupuje przeważnie od osób fizycznych. Dokumentem potwierdzającym zawarcie transakcji jest wystawiane przez przedsiębiorcę zaświadczenie o demontażu pojazdu potwierdzające unieważnienie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i tablic rejestracyjnych, na którym właściciel pojazdu własnoręcznie kwituje odbiór ustalonej kwoty. Dokument ten jest zgodny z wymogami ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji i jest jednocześnie dla przedsiębiorcy umową odpłatnego przekazania pojazdu. Kwota wynikająca z tego dokumentu jest księgowana w kol. 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów (zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu). Demontaż pojazdu polega na rozebraniu go na części, które sortuje się na kilka rodzajów złomu i odpadów. Są one następnie sprzedawane lub przekazuje się pewne ich elementy odpadowe do utylizacji za określoną opłatą recyklingową (koszt). Zdarza się, że wymontowane elementy np.: drzwi, klapy, szyby itp. są w stanie technicznym umożliwiającym ich dalszą odsprzedaż. Takie elementy są składowane na placu, gdzie czekają na ewentualnego nabywcę, nie dłużej jednak niż rok i w przypadku gdy nabywca się nie znajdzie przed upływem roku, są sprzedawane na złom. Oczekujące na sprzedaż wymontowane po demontażu pojazdu elementy są ujmowane w spisie z natury sporządzanym na koniec roku. Elementów tych nie można w spisie z natury wycenić wprost na podstawie ceny zakupu, gdyż dotyczy ona całego pojazdu. W jaki sposób należy wycenić te elementy? – pyta czytelnik.

U podatników uzyskujących dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgę przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 ustawy o PIT a kosztami uzyskania:

- powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub

- pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa (art. 24 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o PIT).

Na koniec roku, ale nie tylko

Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów (>patrz ramka) na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności (§ 27 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; dalej: rozporządzenie).

Konieczne jest podanie wartości

Podatnik jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia. Spis z natury półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia, natomiast spis odpadów użytkowych, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania (§ 29 ust. 1 rozporządzenia) >patrz ramka.

Które koszty należy uwzględnić

W analizowanej sprawie z uwagi na to, że zakupione samochody nie są sprzedawane w całości, poszczególne części samochodowe wycenia się w remanencie sporządzanym na koniec roku podatkowego w taki sposób, aby ich wartość nie przekroczyła wartości zakupu (nabycia) wynikającej z dokumentacji zakupionych samochodów i zaksięgowanej po stronie kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Należy podkreślić, że wycenie podlegają wszystkie części samochodowe, również te, które zostaną przeznaczone do złomowania. W cenie nabycia nie należy uwzględniać kosztów wynagrodzenia pracowników zajmujących się demontażem pojazdów zaksięgowanych w kolumnie 12 podatkowej księgi (wynagrodzenia w gotówce i w naturze). Wybór konkretnej metodologii wyceny elementów składowych spisu z natury, w tym stosowania określonych jednostek miary (sztuka, kilogram), przy zastosowaniu ww. zasad, związany jest z rodzajem prowadzonej działalności i należy do podatnika.

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 3 marca 2008 r., IPPB1/415-451/07-2/AJ).

Autor jest doradcą podatkowym

Towary zdefiniowane w rozporządzeniu

Stosownie do § 3 pkt 1 rozporządzenia, towarami są towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe, braki i odpady oraz materiały przyjęte od zamawiających do przerobu lub obróbki, z tym że:

- towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej,

- materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania - puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi,

- materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości,

- wyrobami gotowymi są wyroby własnej produkcji, których proces przerobu został całkowicie zakończony, wykonane usługi, prace naukowo-badawcze, prace projektowe, geodezyjno-kartograficzne, zakończone roboty, w tym także budowlane,

- produkcją niezakończoną jest produkcja w toku oraz półwyroby (półfabrykaty), to jest niegotowe jeszcze produkty własnej produkcji, a także wykonywane roboty, usługi przed ich ukończeniem,

- brakami są nieodpowiadające wymaganiom technicznym wyroby własnej produkcji, całkowicie wykończone bądź też doprowadzone do określonej fazy produkcji; brakami są również towary handlowe, które na skutek uszkodzenia lub zniszczenia w czasie transportu bądź magazynowania utraciły częściowo swą pierwotną wartość,

- odpadami są materiały, które na skutek procesów technologicznych lub na skutek zniszczenia albo uszkodzenia utraciły całkowicie swą pierwotną wartość użytkową.

Cena zakupu i nabycia oraz koszt wytworzenia

Cena zakupu – cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszona o podatek od towarów i usług podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększona o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżona o rabaty, opusty, inne podobne obniżenia. W przypadku otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku – jest to wartość odpowiadająca cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika (zob. § 3 pkt 2 rozporządzenia).

Cena nabycia – cena zakupu składnika majątku powiększoną o koszty uboczne związane z zakupem towarów i składników majątku do chwili złożenia w magazynie według ich cen zakupu, a w szczególności koszty transportu, załadunku i wyładunku oraz ubezpieczenia w drodze (zob. § 3 pkt 3 rozporządzenia).

Koszt wytworzenia – wszelkie koszty związane bezpośrednio i pośrednio z przerobem materiałów, z wykonywaniem usług lub pozyskaniem (wydobyciem) kopalin, z wyłączeniem kosztów sprzedaży wyrobów gotowych i usług (zob. § 3 pkt 4 rozporządzenia).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA