fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Kształtowanie amortyzacji podatkowej

Fotolia
Spółka działająca w SSE ma możliwość dowolnego obniżania stawek amortyzacyjnych (w tym do poziomu 0 proc.) dla poszczególnych środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności.

Takie stanowisko potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 10 kwietnia 2019 r. (0111-KDIB1-3.4010.52.2019.2.BM).

W przedstawionym w interpretacji zdarzeniu przyszłym spółka wskazała, że w związku z prowadzeniem działalności na terenie SSE korzysta ze zwolnienia z CIT. Obecnie wnioskodawca dokonuje odpisów amortyzacyjnych od wykorzystywanych w swojej działalności środków trwałych metodą liniową i rozważa obniżenie stawek amortyzacji podatkowej dla wybranych środków trwałych.

Na tle tak przedstawionego zdarzenia przyszłego, spółka zadała pytanie o prawidłowość wskazanego przez siebie stanowiska, zgodnie z którym jest uprawniona do obniżania stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności na terenie SSE do dowolnego poziomu (w tym również do 0 proc.), począwszy od miesiąca, w którym te środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych albo od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego.

Wnioskodawca zwrócił uwagę, że amortyzacja podatkowa stanowi formę rozłożonego w czasie, obniżenia kosztów podatkowych wartością używanych w prowadzonej działalności gospodarczej przedmiotów, które zużywają się w dłuższym okresie. Ponadto, na poparcie swojego stanowiska, spółka wskazała, że zmiana stawek amortyzacyjnych przewidziana w art. 16i ust. 5 ustawy o CIT nie określa dolnej granicy obniżania stawek przez podatnika ani nie zabrania obniżenia stawki amortyzacyjnej danego środka trwałego nawet kilka razy. Powyższe oznacza, że podatnik może dokonać zmiany stawki, tj. jej zmniejszenia począwszy od miesiąca, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji albo zmniejszenia bądź zwiększenia uprzednio obniżonej stawki począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Innymi słowy, spółka jest uprawniona do stosowania różnych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych na każdy rok podatkowy, z tym tylko zastrzeżeniem, aby stawki te nie były wyższe od stawek określonych w Wykazie rocznych stawek, stanowiących załącznik nr 1 do ustawy o CIT.

Dyrektor KIS uznał stanowisko spółki za prawidłowe w pełnym zakresie, a ponadto podkreślił, że możliwość obniżania lub podwyższania stawek nie jest uwarunkowana wystąpieniem jakichkolwiek okoliczności, a decyzję w tym zakresie podejmuje podatnik.

Dominika Wróblewska konsultant w dziale doradztwa podatkowego Deloitte

Stanowisko Dyrektora KIS jest niewątpliwie korzystne dla podatników, a zaprezentowany w interpretacji pogląd jest zbieżny z ukształtowaną pozytywną linią interpretacyjną, zgodnie z którą dopuszcza się maksymalne obniżenie stawek amortyzacyjnych i w konsekwencji przesunięcie w czasie poniesienia kosztów podatkowych w postaci odpisów amortyzacyjnych i to nie tylko przez podmioty działające w SSE (interpretacja indywidualna z 5 kwietnia 2019 r., 0111-KDIB2-1.4010.41.2019.2.AT). Tego rodzaju działanie umożliwia podmiotom działającym na terenie SSE bardziej efektywne wykorzystanie dostępnego limitu pomocy publicznej poprzez zmniejszenie kosztów działalności strefowej, a tym samym zwiększenie wysokości dochodu podlegającego zwolnieniu z CIT.

Należy podkreślić, że obniżenie stawek amortyzacyjnych poszczególnych środków trwałych nie przynosi korzyści w postaci zwiększenia łącznej wartości dokonywanych odpisów amortyzacyjnych, a jedynie powoduje przesunięcie tych odpisów w czasie i zmianę ich wysokości według aktualnych potrzeb podatnika.

Jednocześnie, z uwagi na możliwość zwiększenia obniżonych w przeszłości stawek amortyzacyjnych podmioty prowadzące działalność na terenie SSE mogą już po wykorzystaniu limitu pomocy publicznej zmniejszyć dochód podlegający opodatkowaniu. Tego rodzaju postępowanie należy ocenić jako racjonalne i zmierzające do efektywnego wykorzystania przyznanej pomocy publicznej.

Co więcej, na uwagę zasługuje również fakt, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej w opinii zabezpieczającej z 19 lutego 2019 r. (167198/K) uznał, że korzyść podatkowa uzyskana na skutek obniżenia stawek amortyzacyjnych przez spółkę działającą w SSE nie jest unikaniem opodatkowania, a takie działanie nie jest sprzeczne z przedmiotem i celem przepisu art. 16i ust. 5 ustawy o CIT.

Wynika z tego, że tymczasowa rezygnacja z dokonywania odpisów amortyzacyjnych czy obniżenie stawek amortyzacyjnych jest dozwolonym narzędziem przewidzianym w przepisach podatkowych pozwalającym na efektywne zarządzenie wynikiem strefowym i jak najpełniejsze wykorzystanie przyznanej pomocy publicznej.

Należy jednak podkreślić, że w celu zapewnienia sobie ochrony przed konsekwencjami ewentualnego zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania podmiot działający w SSE powinien wystąpić o wydanie w jego sprawie opinii zabezpieczającej.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA