fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Rozliczanie ryczałtem paliwa zużytego na koszt pracodawcy przez pracownika - wyrok NSA

Adobe Stock
Zdaniem NSA, ryczałtowa wartość przychodu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje wszelkie koszty eksploatacji, w tym również wydatki na jego tankowanie.

6 czerwca 2019 r. NSA (II FSK 1723/17) wydał kolejny korzystny dla podatników wyrok w sprawie rozliczania ryczałtem paliwa zużytego na koszt pracodawcy przez pracownika korzystającego z samochodu służbowego do celów prywatnych.

Wyrok dotyczy opodatkowania wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. Wartość tę opodatkowuje się ryczałtem:

1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;

2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 .

Czytaj też:

Sąd inaczej niż skarbówka

Fiskus twierdzi, że ryczałt nie obejmuje wartości paliwa opłaconego przez pracodawcę. W ww. wyroku NSA przyjął jednak, że korzystanie z samochodu służbowego nie jest możliwe bez paliwa. Pracodawca przekazuje pracownikowi do użytku prywatnego samochód służbowy gotowy do jazdy. Oznacza to, że pojazd jest zatankowany i wyposażony w materiały eksploatacyjne.

Celem było uproszczenie

Sąd wskazał też dodatkowe argumenty za uwzględnieniem kosztu paliwa w ryczałcie:

1) Artykuł 12 ust. 2a ustawy o PIT dotyczy czynności „wykorzystania" samochodu służbowego, a nie „prawa do wykorzystywania".

2) Skuteczne „wykorzystywanie" jest możliwe tylko, jeżeli samochód jest w pełni przygotowany do eksploatacji.

3) Rozliczanie paliwa dla pracownika poza ryczałtem oznacza komplikacje w zakresie prowadzenia niezbędnych ewidencji. To z kolei niweczyłoby ideę ryczałtu jako upraszczającego życie podatnikom i organom podatkowym.

4) Wymieniony przepis nie daje podstaw do różnicowania dla celów podatkowych – co czyni organ podatkowy – kosztów, które mogą być objęte ryczałtem od tych, których ryczałt nie obejmuje (tu: paliwo).

Dlatego NSA przyjął wykładnię, że ryczałtowa wartość przychodu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje wszelkie koszty eksploatacji, w tym również udostępnienie danemu pracownikowi paliwa. Paliwo nie stanowi odrębnego świadczenia.

Krótkie uzasadnienie

Wydaje się, że sędziowie NSA dają sygnał fiskusowi, iż linia orzecznicza w sprawie rozliczania paliwa w ryczałcie jest już ustalona i nie zostanie zmieniona. Na prawdziwość takiej hipotezy wskazuje konstrukcja uzasadnienia wyroku z 6 czerwca 2019 r. Sąd powołał wcześniejsze wyroki NSA dotyczące ryczałtu:

1) z 10 lipca 2018 r. (II FSK 1185/16),

2)  z 27 września 2018 r. (II FSK 2430/16) oraz

3) z 12 lutego 2019 r. (II FSK 585/17).

NSA następnie stwierdził: „Skład orzekający w niniejszej sprawie, wyrażoną w przywołanych wyrokach ocenę w pełni aprobuje, podziela i przyjmuje za własną, co uzasadnia odwołanie się do argumentacji w nich zaprezentowanej". I krótko przedstawił argumenty za swoim stanowiskiem, uznając prawdopodobnie, że nie ma sensu publikacja rozbudowanego uzasadnienia w sytuacji, gdy jest to kolejny jednolity wyrok dotyczący tego samego problemu.

Uparty fiskus

Pomimo wskazanych wyroków NSA, organy podatkowe wciąż wydają niekorzystne interpretacje indywidualne. Wyjątkiem jest sytuacja zmiany interpretacji po przegraniu sporu przed WSA i NSA (zob. „Fiskus ustępuje po długiej walce", Rzeczpospolita z 12 czerwca 2019 r., archiwum.rp.pl).

Z reguły niekorzystne stanowisko fiskus zajmuje także wobec pracodawców, którzy osobno opodatkowują korzyść pracownika w postaci paliwa, ale – widząc orzecznictwo sądów - chcą z tego zrezygnować. Przykładem jest pismo dyrektora KIS z 29 maja 2019 r. (0114-KDIP3-3.4011.203. 2019.1.JK3). Interpretację otrzymał dystrybutor energii elektrycznej. Podatnik stosuje wewnętrzny regulamin używania samochodów flotowych przez pracowników. Zgodnie z aktualną treścią regulaminu, do przychodu pracownika jest doliczana zryczałtowana kwota, która uznawana jest za odpowiadającą wartości poniesionego przez pracodawcę kosztu paliwa, zużytego w ramach wykorzystywania samochodu na prywatne cele pracowników. Pracodawca jako płatnik rozlicza więc pracowników w sposób sprzeczny z bieżącymi wyrokami NSA. Podatnik postanowił jednak dostosować regulamin użytkowania samochodów flotowych przez pracowników do wyroków sądów. I chciał uzyskać od Dyrektora KIS potwierdzenie prawidłowości swojego postępowania. Zmiana w regulaminie ma polegać na wykreśleniu punktu o doliczaniu do przychodu pracowników wartości nieodpłatnego świadczenia w zakresie paliwa. Po zmianie regulaminu, do przychodu pracownika będzie doliczona wyłącznie przewidziana w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT zryczałtowana kwota z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika, w wysokości odpowiednio 250 zł albo 400 zł miesięcznie.

Dyrektor KIS ocenił to postępowanie jako niezgodne z przepisami i stwierdził: „W sytuacji, gdy Wnioskodawca zdecyduje się dodatkowo pokrywać wydatki pracownika na paliwo wykorzystywane w innych celach niż służbowych, wówczas wartość tego paliwa będzie stanowić opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy".

A co z orzecznictwem

W powołanej interpretacji znajdziemy też stanowisko fiskusa wobec rozstrzygnięć sądów sprzecznych z jego stanowiskiem. Podatnik powołał te same wyroki NSA, które znajdziemy w uzasadnieniu wyroku NSA z 6 czerwca 2019 r. Dodatkowo wskazał wyroki:

- NSA z 8 stycznia 2019 r. (II FSK 3642/16),

- WSA w Warszawie z 3 marca 2018 r. (III SA/Wa 949/17),

- WSA w Krakowie z 3 grudnia 2018 r. (I SA/Kr 1132/18).

Dyrektor KIS wykorzystał typową w takich sytuacjach formułę: „Odnosząc się natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków Sądu wskazać należy, że dotyczą one tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonym stanie faktycznym czy zdarzeniu przyszłym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące."

Autor jest adwokatem

Podstawa prawna: art. 12 ust. 2a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1509 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA