fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płace

Fundusz socjalny: Atrakcyjne przeznaczenie kapitału obrotowego

Jeżeli u pracodawcy nie działa Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych albo świadczenia z niego wypłacane nie spełniają wymogów ustawowych, warto rozważyć finansowanie benefitów pracowniczych ze środków obrotowych pracodawcy.

Gdy korzyść przyznana ze środków obrotowych pracodawcy spełni następujące warunki:

- stanowi przychód pracownika z tytułu zatrudnienia na etacie,

- prawo do jej uzyskania wynika z układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub innego aktu normatywnego regulującego kwestie wynagradzania,

- przepisy te przewidują udział pracownika w poniesieniu kosztów nabycia tych świadczeń, oraz

- ma formę niepieniężną (zakup artykułu lub usługi po cenach niższych niż detaliczne),

to nie stanowi ona podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Należy jednak pamiętać, że chodzi tu wyłącznie o współfinansowanie określonych benefitów (pracownik musi pokryć część kosztów).

Właściwy zapis

W tym przypadku istotne jest odpowiednie uregulowanie aktów wewnętrznych obowiązujących u pracodawcy. Tytułem przykładu, postanowienie zawarte w regulaminie wynagradzania typu: „Pracodawca może zapewnić pracownikom możliwość nabywania pakietu medycznego w cenie niższej niż detaliczna" ZUS zakwestionował, bowiem zawierało ono jedynie możliwość współfinansowania przez pracodawcę świadczenia (decyzja Oddziału ZUS w Gdańsku z 3 listopada 2016 r.; DI/100000/ 43/ 1041/2016).

Finansowanie świadczeń socjalnych dla pracowników ze środków obrotowych, choćby w minimalnej części, co do zasady powoduje, że ich wartość w całości nie korzysta ze zwolnienia z PIT. W konsekwencji, otrzymane przez pracownika świadczenia stanowią dla niego przychód ze stosunku pracy, podlegający opodatkowaniu.

Koszty i podatek

Wydatki na świadczenia dla pracowników stanowią koszty podatkowe pracodawcy z uwagi na związek (zazwyczaj pośredni) pomiędzy ich zakupem a przychodami pracodawcy.

Jednocześnie, jeżeli pracodawca finansuje świadczenia dla pracowników (np. karnety sportowe, bilety do kina czy teatru) ze środków obrotowych, to czynność ta, co do zasady, powoduje obowiązek opodatkowania podatkiem VAT (w odróżnieniu od świadczeń z zfśs).

Wyjątek stanowią tzw. pakiety medyczne, których nabycie przez pracodawcę na rzecz pracownika od podmiotów leczniczych oraz lekarzy korzysta ze zwolnienia z opodatkowania VAT. ?

—Hubert Hajduczenia jest  adwokatem w DLA Piper

—Ewelina Jaworska jest prawnikiem w DLA Piper

Zdaniem autorki

Agnieszka Lechman – Filipiak, partner, DLA Piper

Dotychczasowe, zawężające i anachroniczne podejście ZUS czy administracji skarbowej przede wszystkim do świadczeń wypłacanych z zfśs, jest po pierwsze często sprzeczne z prawidłową wykładnią art. 2 oraz 8 ustawy o zfśs (zwłaszcza przy uwzględnieniu wykładni funkcjonalnej). Po drugie, biorąc pod uwagę względy aksjologiczne, zmiana podejścia wymienionych podmiotów niewątpliwie zachęciłaby do tworzenia funduszy, co byłoby korzystne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Jak pokazuje przywołane orzecznictwo, pewne zmiany powoli już następują. Być może konieczna będzie jednak interwencja ustawodawcy. Przy czym postulat nowelizacji ustawy o zfśs pojawia się już od co najmniej kilku lat.

Pamiętajmy, że środki na zfśs są de facto świadczeniami należącymi do pracowników i warto je przeznaczać, za ich zgodą, na świadczenia, których potrzebują. Niewykorzystywanie tych środków oraz przetrzymywanie ich na rachunku bankowym z pewnością nie jest sytuacją pożądaną zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA