fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Ulga we wpłatach na PFRON nie może być stała

Adobe Stock
Kwota, o jaką można obniżyć przelew na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest sumą wielu składowych. Nie ma możliwości zagwarantowania kontrahentowi w umowie jej niezmiennej wysokości.

Od jakiegoś czasu coraz częściej słyszy się o nieprawidłowościach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Dokładnie chodzi o podstawowy dokument, jaki ma obowiązek sporządzić zamawiający – a mianowicie Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Lawinowo pojawiają się w nich zapisy kierowane do tzw. sprzedających, tj. pracodawców, którzy mają prawo do udzielania kontrahentom ulg we wpłatach na PFRON. Zapisy te zobowiązują takiego pracodawcę, aby wpisał – do specyfikacji, a później do umowy – wartość udzielanej ulgi przez cały okres trwania umowy, która nie może się zmienić (ma być stała). Co więcej, gdy ulga zostanie zmniejszona, zamawiający stosują tzw. kary umowne.

Czytaj też:

Takie sygnały przychodzą nie tylko od pracodawców, ale i innych podmiotów. Jedną z takich sytuacji opisał pracodawca udzielający ulgi:

- Pytanie dotyczy relacji biznesowej z kontrahentem. Klient oczekuje zobowiązania umieszczając w zapisach umowy oprócz stawki za jedną roboczogodzinę usługi również paragraf o gwarantowanej wysokości odpisu/ulgi w obowiązkowych wpłatach na PFRON. Jednocześnie w umowie ma się znaleźć zobowiązanie do zmniejszenia wartości wynikającej ze świadczonej usługi ochrony i ustalonej stawki za 1 rbh w przypadku niedotrzymania „gwarantowanej" wysokości ulgi (rabat wynikający z rzeczywistej wysokości ulgi). Czy z punktu widzenia formalno-prawnego tego typu zobowiązanie jest właściwym żądaniem? Czy klient może umieszczać takie zapisy w umowie i  uzależniać (a tym samym regulować) wysokość swojego zobowiązania od wysokości udzielonej w danym miesiącu ulgi?

Takie postępowanie bierze się z braku znajomości przepisów prawnych w zakresie art. 22 ustawy o rehabilitacji. W związku z tym Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zawnioskowała do PFRON o wydanie ogólnego stanowiska dla pracodawców, którzy chcą korzystać z ulg, że sprzedający nie może im zapewnić ulgi co miesiąc na tym samym poziomie. Jak wynika z odpowiedzi, nie ma możliwości, aby sprzedający mógł zagwarantować jedną stawkę ulgi przez cały okres trwania umowy. Jej wysokość zależy bowiem od wielu składowych – patrz odpowiedź PFRON.

Zdaniem autorki

Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

W niektórych SIWZ zamawiający wskazuje także, że ulgi na PFRON może udzielać tylko pracodawca mający status zakładu pracy chronionej. Ponadto często wystarczy, że pracodawca posiada decyzję o takim statusie, a klient automatycznie uznaje go za tzw. sprzedającego. Taki zapis w SIWZ jest niezgodny z obecnie obowiązującym prawem wynikającym z art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji. Wpłaty na Fundusz, o których mowa w art. 21, ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do:

- znacznego stopnia niepełnosprawności lub

- umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych

w wysokości co najmniej 30 proc., zwanego „sprzedającym".

Z brzmienia tego przepisu wynika, że podmiot uprawniony do udzielania ulg wcale nie musi posiadać statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej. A zatem pracodawcy niezapewniający warunków pracy chronionej mogą udzielać ulg we wpłatach na PFRON swoim kontrahentom po osiągnięciu powyższego wskaźnika zatrudnienia ogółem oraz osób niepełnosprawnych.

Odpowiedź PFRON z 15 kwietnia 2019 r.

(...) w przedstawionej sprawie mamy do czynienia z następującymi kwestiami:

- swobodą zawierania umów zgodnie z kodeksem cywilnym,

- zawieraniem umów w ramach zamówień publicznych zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- obniżeniem wpłat na PFRON na podstawie art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

PFRON może jedynie odnieść się do tego, czy zostały spełnione, przez sprzedającego oraz nabywcę, warunki do obniżenia wpłaty określone w ustawie o rehabilitacji.

WARUNKI PO STRONIE SPRZEDAJĄCEGO:

1) Sprzedający powinien:

- być pracodawcą w rozumieniu art. 3 kodeksu pracy,

- osiągać co najmniej określony stan zatrudnienia ogółem,

- zatrudniać określone grupy osób niepełnosprawnych,

- osiągać określony wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Przy obliczaniu stanu zatrudnienia i wskaźnika osób niepełnosprawnych bierze się pod uwagę zatrudnienie pracowników za miesiąc poprzedzający miesiąc wystawienia faktury dokumentującej dany zakup.

2) Wysokość kwoty obniżenia wpłaty na PFRON jest zależna od:

- liczby zatrudnionych pracowników ogółem,

- liczby zatrudnionych pracowników zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

- wysokości najniższego wynagrodzenia pomniejszonego o należne składki na ubezpieczenia społeczne,

- wysokości przychodu ogółem uzyskanego ze sprzedaży własnej produkcji lub własnej usługi w miesiącu, do którego zaliczono ten przychód,

- wysokości przychodu na rzecz danego nabywcy uzyskanego ze sprzedaży własnej produkcji lub własnej usługi w miesiącu, do którego zaliczono ten przychód,

- ewentualnych korekt faktury dokumentującej zakup własnej produkcji lub własnej usługi.

Jednocześnie kwota obniżenia nie może być wyższa niż 50 proc. kwoty należności za zakup własnej produkcji lub własnej usługi, określonej na fakturze, pomniejszonej o kwotę podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem korekt tej faktury.

3) Udokumentowanie fakturą zakupu własnej produkcji lub własnej usługi przez nabywcę.

4) Wystawienie informacji o kwocie obniżenia wpłat niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności za zakup, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadł termin płatności za zakup.

WARUNKI PO STRONIE NABYWCY:

1) Obniżenie wpłaty na PFRON z tytułu zakupu u sprzedającego jego własnej produkcji lub własnej usługi.

2) Uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze.

3) Udokumentowanie kwoty obniżenia informacją o kwocie obniżenia wystawioną przez sprzedającego najpóźniej niż w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadł termin płatności za zakup.

4) Obniżenie wpłaty przysługuje do wysokości 50 proc. wpłaty na PFRON, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu.

5) Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia, może być uwzględniana we wpłatach na PFRON przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Z powyższego wynika, że obniżenie wpłat na PFRON jest składową różnych okoliczności i działań, mających miejsce zarówno po stronie sprzedającego, jak i nabywcy. Z tego też względu nie jest możliwe zagwarantowanie określonej kwoty obniżenia wpłat w drodze umów zawieranych pomiędzy kontrahentami.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA