fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Ulgi we wpłatach na PFRON trzeba zaktualizować

www.sxc.hu
Wartość, jaką od przychodów zaliczonych do stycznia 2019 r. należy wykazać w poz. 34 druku INF-U, trzeba obliczyć przyjmując kwotę 1812,09. Pracodawcy muszą wysłać do klientów ponownie informację o zasadach nabywania i korzystania z ulg w 2019., niezależnie od tego, czy zrobili to po 1 października 2018 r.

Edyta Sieradzka wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Pracodawca – tak z otwartego, jak i z chronionego rynku pracy – może udzielać ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych swoim kontrahentom. Ma do tego prawo po spełnieniu trzech warunków:

- gdy sprzeda wykonaną przez siebie usługę (poza usługą handlową, która jest wyłączona) lub wytworzoną przez siebie produkcję,

- zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na etaty,

- pracownicy są zatrudnieni na podstawie kodeksu pracy, a 30 proc. z nich stanowią osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności lub osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

Ważne! Przy obliczaniu w/w stanu zatrudnienia i wskaźnika, od 1 października 2018 r. bierze się pod uwagę zatrudnienie pracowników za miesiąc poprzedzający miesiąc wystawienia faktury dokumentującej dany zakup. Do ustalania stanów zatrudnienia pracowników i wskaźników, o których mowa w art. 22 ust.  1 i 5–7 ustawy o rehabilitacji, stosuje się wyłączenia ze stanów zatrudnienia określone w art. 21 ust. 5 tej ustawy.

Konieczna informacja

W praktyce sprzedający wystawia informację o kwocie obniżenia wpłat na PFRON na formularzu INF-U niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności. Musi to jednak zrobić najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po tym, w którym przypadał termin płatności za zakup. Inaczej kupujący nie skorzysta z ulgi.

Ważne! Po 1 października 2018 r. sprzedający powinien wystawić informację o kwocie obniżenia niezwłocznie po:

a) otrzymaniu odwołania oświadczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1a pkt 3 ustawy o rehabilitacji, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup, oraz terminowym uregulowaniu należności,

b) terminowym uregulowaniu należności w przypadku nieotrzymania oświadczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1a pkt 2 ustawy o rehabilitacji, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup, lub w przypadku niewykonania obowiązku określonego w ust. 1a, tj. nie wysłania w danym roku do nabywcy informacji o zasadach nabywania ulgi,

jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po tym, w którym przypadał termin płatności za zakup.

Od 1 października 2018 r. kwota obniżenia wpłat na PFRON nie może być wyższa niż 50 proc. kwoty należności za zakup określonej na fakturze, pomniejszonej o podatek od towarów i usług, z uwzględnieniem korekt tej faktury.

Z takiej ulgi we wpłatach na PFRON może skorzystać tylko pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat i nie osiąga 6 proc. wskaźnika osób niepełnosprawnych lub 2 proc. wskaźnika – gdy pracodawcą jest publiczna lub niepubliczna uczelnia, szkoła albo placówka opiekuńczo-wychowawczo i resocjalizacyjna.

Nowe obliczenia...

Jedną z informacji, jaką należy podać na INF-U, jest iloczyn najniższego wynagrodzenia pomniejszonego o należne składki na ubezpieczenia społeczne i liczby pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Dane te należy podać w poz. 34. Mają one dotyczyć miesiąca, do którego zaliczono przychód z tytułu zakupu.

Za najniższe wynagrodzenie, które stanowi podstawę tych rachunków, uznaje się kwotę najniższego wynagrodzenia z grudnia roku poprzedniego, pomniejszonego o należne składki na ubezpieczenia społeczne. Tym samym począwszy od rozliczeń za styczeń 2019 r. należy przyjąć kwotę 2100 zł pomniejszoną o składki.

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych nabrała jednak wątpliwości, jak wyliczyć tę wartość. Czy przyjąć kwotę 1812,09 zł liczoną przez pomniejszenie 2100 zł o łączną wartość składek, tj. 13,71 proc., czy też będzie to kwota po zaokrągleniu, tj. 1812,10 zł. PFRON wraz z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zajęli stanowisko, że prawidłowe jest to pierwsze rozwiązanie.

... i nowe powiadomienie

Inna wątpliwość OBPON dotyczyła tego, czy sprzedający, który otrzymał od swoich klientów jeszcze w 2018 r. oświadczenie o rezygnacji z ulg, powinien ponownie w 2019 r. wysłać do nich informację o nabywaniu ulg. Czy też oświadczenie złożone w 2018 r. zwalnia ich z wystawiania ulg również w 2019 r. Tu organy wskazały, że taką informację trzeba wysyłać raz w roku. W związku z tym informacja uzyskana w 2018 r. nie pozwala nie wystawiać ulg we wpłatach na PFRON w 2019 r. >patrz stanowisko urzędowe.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA