Kadry

Nowe uprawnienia związków zawodowych a tajemnice spółki

123rf
Przedsiębiorcy obawiają się nowych uprawnień związków zawodowych. Dowiedzą się one o planach firm.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało kolejną już wersję nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Najnowsza, datowana na 21 marca, została częściowo zaprezentowana na spotkaniu z przedstawicielami firm zrzeszonych w Pracodawcach RP.

Dyrektorzy działów kadr największych polskich firm dopytywali, na jakich zasadach będą chronione informacje, jakie przyjdzie im przekazywać związkom zawodowym na podstawie zmienionych przepisów. Chodzi o nowe brzmienie art. 28 ustawy o związkach zawodowych. Nowelizacja przewiduje, że pracodawcy na żądanie związku będą mieli przekazać nie tylko – jak dotychczas – informacje o warunkach pracy i zasadach wynagradzania, ale także o działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy. Mają to być informacje o zatrudnieniu oraz przewidywanych w nim zmianach. Oprócz tego związki będą mogły żądać danych o stanie, strukturach i przewidywanych zmianach zatrudnienia oraz działaniach mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia czy działaniach, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. W opinii przedsiębiorców szerszy katalog informacji, jakie mają przekazywać, będzie mógł zawierać informacje wrażliwe dla danego przedsiębiorstwa. Ich nieopatrzne ujawnienie przez związki zawodowe może powodować kłopoty dla firm. Padł nawet przykład z niedalekiej przeszłości, kiedy to akcje spółki giełdowej straciły na wartości kilka punktów procentowych po tym, gdy związki ujawniły przekazane im dane.

Przedsiębiorcy domagają się uzupełnienia nowelizacji. Powołują się na podobne przepisy w ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. W myśl art. 16 tej ustawy członkowie rad pracowników mają obowiązek nieujawniania uzyskanych w związku z pełnioną funkcją informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa, co do których pracodawca zastrzegł obowiązek zachowania poufności.

Nieujawnianie uzyskanych informacji obowiązuje również po zaprzestaniu pełnienia funkcji, lecz nie dłużej niż trzy lata. W myśl tych przepisów pracodawca w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wręcz odmówić przekazania takich informacji radzie pracowników, gdyby miało to narazić firmę na znaczną szkodę. W razie wątpliwości spory w tym zakresie rozpoznaje sąd powszechny.

etap legislacyjny: konsultacje społeczne

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.rzemek@rp.pl

Opinia

prof. Monika Gładoch, ekspert Pracodawców RP

Zmiany w ustawie o związkach zawodowych przewidujące rozszerzenie informacji, jakie pracodawca będzie musiał przekazywać związkom zawodowym, powinny przewidywać także zabezpieczenia przed ich wynoszeniem na zewnątrz. Takie ograniczenia znajdują się np. w przepisach o radach pracowniczych i nie ma podstaw, aby podobna regulacja nie znalazła się w nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Po zmianach, gdy możliwe będzie tworzenie związków składających się wyłącznie ze zleceniobiorców, którzy nie czują się tak związani z daną firmą jak pracownicy na etatach, znacząco wzrośnie ryzyko wyciekania wrażliwych informacji.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL