Tag: Związki Zawodowe i Rady Pracowników

Powiązane

Kadry

Ochrona działaczy związkowych nie jest nieograniczona

Prawo działacza związkowego do ochrony trwałości stosunku pracy nie ma charakteru bezwzględnego. Zindywidualizowane okoliczności sprawy mogą uzasadniać oddalenie powództwa pracownika o przywrócenie do pracy i zasądzenie w to miejsce odszkodowania, a w wyjątkowych wypadkach oddalenie powództwa w całości. Podstawą tego rodzaju orzeczeń jest art. 4771 k.p.c. w związku z art. 8 k.p. Innymi słowy, ochrona związkowa nie może służyć wyłącznie uniemożliwieniu pracodawcy zasadnego rozwiązania umowy o pracę, gdy owa zasadność dotyczy postawy pracownika, bez związku z wykonywaniem zadań związkowych. Celem ochrony stosunku pracy działacza jest przede wszystkim zagwarantowanie mu niezależności w wypełnianiu funkcji.

Środki socjalne wydane na zły cel firma musi zwrócić

Związek zawodowy może pozwać pracodawcę, aby ponownie wpłacił odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jeśli pierwotnie przelane wydał niezgodnie z ustawą. Nawet gdy nie naruszył regulaminu funduszu.

E-wybory przedstawicieli pracowniczych – alternatywa w czasie pandemii

Najbardziej skomplikowana jest organizacja wyborów w formie hybrydowej – tradycyjnej i elektronicznej. Wymaga ona zaadresowania oraz połączenia reguł i specyfik obu form głosowania.

Współpraca ze związkiem zawodowym z poszanowaniem RODO

Informacja o przynależności do związku zawodowego podlega szczególnej ochronie. Pracodawca i organizacja związkowa powinni zadbać o uregulowanie zasad przepływu danych związanych z przynależnością pracowników do związków zawodowych z perspektywy ochrony danych osobowych.

Kwota związkowych składek członkowskich to już nie tajemnica

Jeżeli członek organizacji związkowej będzie chciał odliczyć od podatku składki członkowskie, pracodawca będzie mógł udostępnić związkowi informację o wysokości dokonanych wpłat.

Ochrona związkowa ustaje wraz z utratą uprawnień organizacji

Zwolnienie pracodawcy z obowiązku współdziałania z zakładową organizacją związkową obejmuje także konieczność uzyskania przez pracodawcę zgody na rozwiązanie stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy nie jest autonomicznym uprawnieniem osobistym tych osób, lecz pochodną uprawnień przyznanych zakładowej organizacji związkowej.

Pat związkowy nie powinien zagrażać firmowym regulacjom

Jeżeli w zakładzie działa więcej organizacji związkowych, przy braku porozumienia co do treści regulaminu pracy pracodawca może decydować samodzielnie. Sprawa nie jest jednoznaczna, gdy w firmie jest tylko jeden związek zawodowy.

Decydowanie o pomocy socjalnej wymaga dostępu do danych

Gdy regulamin funduszu socjalnego przewiduje udział przedstawiciela związku zawodowego w opiniowaniu wniosków o świadczenia, stanowi on podstawę udostępnienia takiej osobie dostępu do danych osobowych zawartych w podaniach.

Spór zbiorowy z pracodawcą to nie bieg sprinterski

Poprzedzające strajk etapy procedury sporu zbiorowego muszą mieć charakter rzeczywisty, a nie pozorny. Rażące naruszenie tej zasady może uzasadniać uznanie strajku za nielegalny.

Robert Grzeszczak: Wyrok polityków, nie prawników

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego oceniający zgodność orzecznictwa TSUE z polską konstytucją to nie była wypowiedź prawników lecz deklaracja polityczna – tak prof. Robert Grzeszczak UW i Komitetu Nauk Prawnych PAN ocenia w programie Rzecz o Prawie czwartkowe orzeczenie TK.