Tag: Związki Zawodowe i Rady Pracowników

Powiązane

Kadry

Robert Grzeszczak: Wyrok polityków, nie prawników

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego oceniający zgodność orzecznictwa TSUE z polską konstytucją to nie była wypowiedź prawników lecz deklaracja polityczna – tak prof. Robert Grzeszczak UW i Komitetu Nauk Prawnych PAN ocenia w programie Rzecz o Prawie czwartkowe orzeczenie TK.

Chroniony związkowiec nie zawsze wróci do pracy

Dopuszczalne jest oddalenie roszczenia chronionego działacza związkowego, którego umowa o pracę została wypowiedziana lub rozwiązana bez uzyskania zgody zarządu organizacji związkowej. Intencją ustawodawcy jest, aby ta ochrona nie wykraczała poza rzeczowo uzasadnioną potrzebę i nie przeradzała się w postać nieusprawiedliwionego społecznie i gospodarczo przywileju.

Wykonywanie czynności związkowych nie jest czasem pracy

Jeśli pracownik wykonuje czynności związkowe poza godzinami pracy, to pracodawca nie musi udzielać mu w zamian innego dnia wolnego. Za czas wykonywania czynności związkowych pracownik nie otrzyma też dodatkowego wynagrodzenia.

Konsultacja zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę ze związkiem zawodowym tylko na piśmie - wyrok Sądu Najwyższego

Tryb konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z organizacją związkową określony w art. 38 § 1 kodeksu pracy określa obowiązek, którego wykonanie ma nastąpić na piśmie. Stanowi to jednoznaczną normę prawną, której naruszenie obwarowane jest sankcją w postaci uznania wypowiedzenia umowy o pracę za niezgodne z prawem (art. 45 § 1 k.p.).

Informacja dla związku nie może pośrednio ujawniać pensji

Jeżeli pracodawca pobiera od pracowników składki z tytułu przynależności związkowej ustalane jako konkretny procent od wypłacanego im wynagrodzenia, nie może udzielić organizacji informacji, jaką kwotę składki przekazał za daną osobę.

Przekazanie informacji o pracownikach podlegających obronie przez organizację związkową - wyrok Sądu Najwyższego

Zakładowa organizacja związkowa powinna przekazać pracodawcy informację o wszystkich pracownikach podlegających jej obronie pod rygorem zwolnienia pracodawcy z obowiązku współdziałania z tą organizacją w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy. Takie żądanie pracodawcy jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.

Czy związek zawodowy zablokuje dyscyplinarkę dla pracownika

Planując zwolnienie w trybie natychmiastowym pracownika chronionego przez organizację związkową, pracodawca musi zwrócić się do niej o opinię w tej sprawie. Nie jest ona jednak dla pracodawcy wiążąca.

Weryfikacja przynależności związkowej w zgodzie z RODO

Informacje o przynależności związkowej pracownika stanowią tzw. dane wrażliwe. Przesłanki ich przetwarzania są bardziej restrykcyjne niż w przypadku danych osobowych zwykłych.

Brak informacji od związku zwalnia pracodawcę z obowiązku współpracy przy zwolnieniu - wyrok SN

Uchybienie przez związek zawodowy obowiązkowi podania informacji o liczbie jego członków oznacza, że działacz związkowy traci szczególną ochronę stosunku pracy.

Związek zawodowy: umocowanie do reprezentowania musi być w jego statucie

Działanie sprzeczne z własnym statutem może się okazać bardzo niekorzystne dla zakładowej organizacji związkowej oraz jej członków. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy związek jest reprezentowany niezgodnie z jego postanowieniami.