Firma

Fundusze unijne - na co wsparcie dla firm w 2018 r.

AdobeStock
Od 1,4 mld zł na prowadzenie badań nad nowymi towarami, usługami i technologiami, przez programy sektorowe dla przedsiębiorców z mniej rozwiniętych regionów po 550 mln zł w kredycie technologicznym. Nadchodzący rok to mnóstwo możliwości wykorzystania unijnych dotacji.

Firmy z ambicjami, myślące o dalszym rozwoju, gotowe do walki o nowych klientów i przyciągnięcie ich nowinkami, mogą mieć przed sobą pracowity rok. A w każdym razie dotyczy to tych przedsiębiorców, którzy myślą o zdobyciu dotacji. Nie da się bowiem machnąć ręką i powiedzieć, że konkursów prawie nie ma, pieniędzy niewiele, a konkurencja zbyt duża, aby opłacało się podejmować starania. Wręcz przeciwnie, bez przerwy będą organizowane jakieś nabory wniosków, a i ich budżety będą całkiem pokaźne. Rzeczywiście tylko konkurencja może być duża. Ale i na to jest sposób. Trzeba tylko przygotować dobry projekt i przenieść go na jeszcze lepszy wniosek i wyliczenia w Excelu. No i pilnować planu ogłaszania konkursów w programach krajowych i właściwym dla każdego przedsiębiorcy programie regionalnym.

Inteligentny rozwój

A tylko w programie „Inteligentny rozwój" już na początku lutego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ma ogłosić konkurs w ramach działania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". Zgodnie z harmonogramem nabór wniosków rozpocznie się pierwszego marca i będzie prowadzony do 30 maja (nabór podzielony na etapy). Będzie on skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z regionów słabiej rozwiniętych, czyli w praktyce do wszystkich firm, oprócz tych działających na Mazowszu. Budżet pierwszego konkursu to 700 mln zł. Kto nie zdąży przygotować dokumentacji konkursowej w tym okresie, drugą szansę otrzyma trzeciego września. Wówczas zacznie się kolejny konkurs (także dla MSP z 15 województw), również z budżetem na poziomie 700 mln zł. Równolegle będą także prowadzone konkursy dla dużych przedsiębiorców oraz konsorcjów, a także dla firm posiadających certyfikat Seal of Excellence.

We wszystkich wspomnianych konkursach chodzi o wsparcie projektów badawczo-rozwojowych. Do udziału w nich mogą więc zgłaszać się firmy, które prowadzą lub planują prowadzić takie prace (nie trzeba ich wykonywać wyłącznie samodzielnie, firmy mogą w pewnym stopniu korzystać z podwykonawców), dążąc do stworzenia nowego towaru lub usługi, bądź znaczącego udoskonalenia tych oferowanych obecnie. Każdy projekt powinien kończyć się wdrożeniem opracowanego rozwiązania. Na dofinansowanie mogą więc liczyć tylko takie pomysły, których efekty nadają się do komercyjnego zastosowania (przynajmniej potencjalnie). Firmy, które uzyskają dofinansowanie będą mogły prowadzić zarówno badania przemysłowe, jak i prace rozwojowe, przy tym te ostanie muszą pojawić się w każdym projekcie.

Dla wybranych branż

Swoją szansę na prowadzenie badań i tworzenie nowych lub doskonalenie stosowanych technologii i procesów będą także miały firmy z kilku wybranych sektorów. W ich przypadku chodzi o finansowanie stosunkowo dużych przedsięwzięć B+R istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. W szczególności mogą one służyć wyłanianiu kolejnych inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania. Zgodnie z harmonogramem na 2018 rok swoją szansę będą miały podmioty związane z programami sektorowymi:

- Innowacyjny recykling (dla regionów słabiej rozwiniętych), ogłoszenie konkursu ma nastąpić 23 lipca, nabór wniosków w okresie od 24 września do 20 listopada,

- InnoNeuroPharm (regiony słabiej rozwinięte), ogłoszenie konkursu czwartego czerwca, nabór wniosków w okresie od trzeciego sierpnia do drugiego października,

- InnoMoto (regiony słabiej rozwinięte), ogłoszenie konkursu 12 marca, nabór wniosków w okresie od 11 maja do 10 lipca,

- InnoShip (regiony słabiej rozwinięte), ogłoszenie konkursu piątego marca, nabór wniosków w okresie od 30 kwietnia do 29 czerwca.

Zaplecze badawcze

Przed szansą rozbudowy przestrzeni badawczej lub stworzenia nowego laboratorium firmy staną w drugim i na przełomie drugiego oraz trzeciego kwartału przyszłego roku. W tym okresie ogłoszony i przeprowadzony ma zostać konkurs w ramach działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw". Jest to oferta dla firm dysponujących ciekawą agendą badawczą albo inaczej długofalowym planem rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez prowadzenie badań.

Innymi słowy, aby sięgnąć po bezzwrotne pieniądze na budowę lub rozbudowę laboratorium trzeba precyzyjnie wskazać, jak ta przestrzeń zostanie w przyszłości wykorzystana. Za realizację tego działania także odpowiada Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Z puli PARP

Swoje konkursy ogłaszać będzie także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przykładowo już 19 lutego ma zostać ogłoszony konkurs na „Bony na innowacje dla MSP". Aplikacje będą przyjmowane okresie od 22 marca do 22 listopada, z zastrzeżeniem podziału konkursu na etapy. Budżet tego programu wsparcia to 70 mln zł. Działanie jest skierowane do mikro, małych i średnich firm, które chciałyby zainicjować współpracę z sektorem badawczym, a w konsekwencji rozbudować swoją ofertę o nowe (innowacyjne) produkty lub procesy.

Mechanizm działania polega na tym, że firma (w trybie pozwalającym zachować konkurencyjność) dokonuje wyboru jednostki naukowej, z którą chciałaby współpracować. Ta, na jej zlecenie, ocenia pomysł firmy, pomaga go dopracować, prowadzi prace badawczo-rozwojowe, dostosowane do specyficznych potrzeb i możliwości zamawiającego, stwarzających mu szansę uzyskania nowego produktu, usługi, technologii. Może także pomagać w późniejszym wdrożeniu wypracowanych rozwiązań, tak aby przeprowadzić przedsiębiorcę przez cały proces kreowania a następnie praktycznego wykorzystania innowacyjnego rozwiązania. Za wykonanie tej usługi instytucja naukowa pobiera wynagrodzenie. Część z niego jest finansowana bonem na innowacje.

Własność intelektualna

Prawie przez cały rok mikro, małe i średnie firmy będą mogły także pozyskiwać środki na ochronę własności przemysłowej lub ochronę praw z niej wynikających. Finansowaniu takich projektów służy działanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej". Nabór wniosków będzie prowadzony niemal przez cały rok, aż do wyczerpania puli 50 mln zł. Ostateczny termin na złożenie aplikacji upłynie 29 listopada. Konkurs rozpocznie się formalnie 1 lutego (ogłoszenie naboru, opublikowanie dokumentacji konkursowej, w tym kryteriów wyboru projektów), a nabór wniosków wystartuje szóstego marca.

Dofinansowaniu mogą podlegać projekty dotyczące:

- uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej,

- realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia powyższych praw.

Z kolei 14 lutego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi dwa konkursy w zakresie działania 3.2.1 „Badania na rynek". Jeden z budżetem w wysokości 750 mln zł będzie skierowany do wszystkich mikro, małych i średnich firm. Drugi, gdzie do zdobycia będzie łącznie 500 mln zł będzie oferował wsparcie przedsiębiorcom z mniejszych ośrodków (średnich miast). W przypadku obu konkursów nabory wniosków wystartują 20 marca, będą prowadzone do piątego grudnia oraz zostaną podzielone na etapy.

Działanie „Badania na rynek" pozwala sfinansować proces wdrażania wyników badań i prac rozwojowych prowadzonych samodzielnie przez firmę lub zrealizowanych na jej zlecenie przez podmiot zewnętrzny. Stąd pieniądze wolno wykorzystać na rozbudowę hal i zakładów produkcyjnych, zakup i montaż nowych urządzeń, maszyn, linii produkcyjnych, a także zakup wartości niematerialnych i prawnych (patentów, licencji, know-how). Jeżeli na etapie wdrażania wynalazku (nowego, zmodernizowanego towaru, lepszej usług) okaże się niezbędne przeprowadzenie dodatkowych prac rozwojowych, także one mogą jeszcze zostać dofinansowane. Podobnie z usługami doradczymi ułatwiającymi firmie wprowadzenie na rynek nowego (ulepszonego) produktu.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.koltuniak@rp.pl

Kredyt technologiczny

Swoją ofertę dla przedsiębiorców (także sektora MSP) ma także Bank Gospodarstwa Krajowego. W przypadku funduszy unijnych i programu „Inteligentny rozwój" jest on gospodarzem działania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne". Jego celem jest wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym. Twórcą nowej technologii może być przedsiębiorca lub może ona zostać zakupiona na rynku od podmiotu zewnętrznego. Najistotniejsze jest to, że przedsiębiorca musi dokonać samodzielnego jej wdrożenia. Efektem końcowym projektu powinien być nowy lub znacząco ulepszony produkt (towar, usługa, proces). Wprowadzona innowacja musi mieć co najmniej krajowy charakter.

Na dofinansowanie projektów BGK przeznaczy 550 mln zł. Ponieważ maksymalna wartość dotacji (premii technologicznej służącej częściowej spłacie kredytu zaciągniętego przez firmę w celu finansowania inwestycji) wynosi sześć mln zł, łatwo policzyć, że środków tych musi starczyć co najmniej dla 90 przedsiębiorców. W praktyce na pewno będzie ich więcej. Swój konkurs Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosi 15 stycznia, przy czym nabór wniosków (podzielony na trzy etapy) zostanie przeprowadzony w okresie od 15 lutego do 24 maja.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL