fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Kredyt na innowacje technologiczne - ile dofinansowania i dla kogo

123RF
Nawet sześć mln zł dofinansowania może otrzymać każda mikro, mała lub średnia firma, która zastosuje u siebie odkrywczą technologię i zacznie dzięki niej sprzedawać nowe produkty.

To już po raz piąty Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków działania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne". Wnioski będzie można składać od ósmego października bieżącego roku do 26 kwietnia roku przyszłego, z zastrzeżeniem podziału naboru na kilka rund.

Czytaj także: Jak ubiegać się o kredyt na innowacje technologiczne

Środki zarezerwowane na przywołane działanie programu „Inteligentny rozwój" mogą trafić do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców. Ze wsparcia wyłączone są więc duże firmy. Należy przy tym uwzględnić fakt badania powiązań pomiędzy poszczególnymi podmiotami. W związku z tym np. niewielka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której większość udziałów jest w rękach dużego podmiotu, może zostać uznana za duże przedsiębiorstwo. I nie będzie miała prawa składać wniosku o dofinansowanie. Takie sprawy trzeba zweryfikować na samym początku, aby niepotrzebnie nie angażować się w prace nad projektem.

Własne wdrożenie

Jeżeli firma spełnia kryteria małej lub średniej firmy, to może ubiegać się o wsparcie finansowe. Jakie są najważniejsze warunki dostępu do tego programu? Po pierwsze istnieje konieczność sfinansowania co najmniej 25 proc. zaplanowanych wydatków ze środków własnych. Po drugie trzeba uzyskać kredyt w banku komercyjnym (nie w Banku Gospodarstwa Krajowego!). Po trzecie wreszcie, należy wdrożyć w organizacji nową technologię i na jej podstawie wzbogacić dotychczasową ofertę firmy.

Co kryje się za pojęciami nowej technologii, wdrożenia, rozszerzenia oferty? Wyjaśnienia przynoszą przepisy ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (DzU z 2008 r., nr 116, poz. 730 ze zm.) oraz informacje zawarte na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z nimi wsparciem mogą zostać objęte projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych, które są wynikiem własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych. Nowa technologia może mieć postać prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Zastosowanie tej nowej wiedzy ma przyczynić się wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium kraju, towarów, procesów lub usług. I właśnie te nowe produkty, obok samodzielnego wdrożenie technologii, stanowią istotę przedsięwzięcia i podlegają ocenie.

W związku z powyższym należy uwzględnić, że kredyt technologiczny nie może być udzielony na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej. Wdrożenie technologii musi polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej, produkcyjnej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z jej wdrożenia.

Należy tu odróżnić inwestycje polegające faktycznie na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem,) nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej.

Budynki i patenty

Jednym z warunków udziału w programie i skorzystania z unijnej dotacji jest wymóg uzyskania kredytu w banku komercyjnym. Wynika on z tego, że w przypadku działania 3.2.2 dofinansowanie wypłacane jest w formie premii technologicznej i trafia bezpośrednio na rachunek banku kredytującego inwestycję. Ostatecznie dotacja zmniejsza więc obciążenia finansowe po stronie przedsiębiorcy, ale nie trafia na jego prywatne konto. Maksymalna wysokość premii wynosi sześć mln zł.

Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowane przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją. Te dopuszczalne wydatki wskazane są w art. 10 ust 5 i 6 wymienionej ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej W katalogu tym mieści się:

- zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego),

- zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych albo używanych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,

- zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,

- zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,

- pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,

- dokonanie płatności za wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Aplikacje w rundach

Wnioski o dofinansowanie można będzie składać w następujących terminach:

- od 8 października do 7 listopada (runda 1),

- od 8 listopada do 6 grudnia (runda 2),

- od 7 grudnia do 24 stycznia 2019r. (runda 3),

- od 25 stycznia do 28 lutego (runda 4),

- od 1 marca do 10 kwietnia (runda 5),

- od 11 kwietnia do 26 kwietnia 2019r. (runda 6).

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin naboru, kryteria wyboru projektów, wykaz krajowych inteligentnych specjalizacji, w które powinny wpisywać się inwestycje, można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. ©?

Z wnioskiem o udzielenie kredytu technologicznego można wystąpić do każdego banku współpracującego z BGK. Ich listę prezentujemy poniżej. Należy pamiętać, ze każdy bank działa według własnych reguł, w tym odnoszących się do oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Nie ma w tym zakresie jednolitych reguł. Podobnie jak nie ma jednolitych, odgórnie ustalonych stawek prowizji, marż i innych opłat. Rozpatrując oferty, tak jak przy każdym innym produkcie bankowym, warto więc poznać propozycje kilku instytucji i wybrać najkorzystniejszą.

Banki współpracujące

- Alior Bank SA,

- Bank BGŻ BNP Paribas SA,

- Bank Handlowy w Warszawie SA,

- Bank Millennium SA,

- Bank Ochrony Środowiska SA,

- Bank Polska Kasa Opieki SA,

- Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze,

- Santander Bank Polska SA,

- Deutsche Bank Polska SA,

- Idea Bank SA,

- ING – Bank Śląski SA,

- Krakowski Bank Spółdzielczy,

- mBank SA,

- PKO Bank Polski SA,

- Raiffeisen Bank Polska SA,

- SGB Bank SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze,

- Bank Spółdzielczy w Brodnicy,

- Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie,

- Getin Noble Bank SA.

Efekt zachęty

Przedsiębiorcy korzystający ze wsparcia muszą pamiętać, że zgodnie z tzw. efektem zachęty realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Za start realizacji nowego przedsięwzięcia biznesowego uznaje się dzień rozpoczęcia robót budowlanych związanych z inwestycją lub dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub innego zobowiązania, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw.

Działań przygotowawczych, w szczególności studiów wykonalności, usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu, w tym analiz przygotowawczych (technicznych, finansowych, ekonomicznych) oraz przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy nie uznaje się za rozpoczęcie prac pod warunkiem, że ich koszty nie są objęte dofinansowaniem. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych takich jak uzyskanie zezwoleń nie uznaje się za rozpoczęcie prac. Nie stanowią rozpoczęcia realizacji projektu tłumaczenia przysięgłe na język polski dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku. Z uwagi na fakt, że projekt nie może zostać rozpoczęty przed dniem ani w dniu złożenia wniosku, nie należy zawierać żadnych umów z wykonawcami. Podpisanie listów intencyjnych lub zawarcie umów warunkowych nie jest uznawane za rozpoczęcie projektu i może mieć miejsce przed złożeniem wniosku. ?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA