fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

AdobeStock
Do piątego września przedsiębiorcy oraz ich konsorcja mogą ubiegać się w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie na realizację projektów wykorzystujących wiedzę i nowe technologie.

Konkurs o unijne dotacje realizowany jest w ramach działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw" programu regionalnego województwa mazowieckiego, przy czym jest on skierowany do przedsiębiorców mających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R. Ponieważ często w przypadku beneficjentów – przedsiębiorców chodzi wyłącznie o mikro, małe i średnie firmy, to warto podkreślić, że w tym wypadku takiego ograniczenia nie ma. O środki na sfinansowanie badań nad nowymi produktami mogą ubiegać się zarówno firmy z sektora MSP, jak i duże przedsiębiorstwa, a także konsorcja utworzone przez firmy.

Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych lub wyłącznie tych ostatnich, prowadzonych we współpracy z jednostką naukową. Projekt, w którym wnioskodawca w ogóle nie przewidzi prowadzenia prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania. W ramach projektu badawczo-rozwojowego wsparcie może objąć także wynajem/amortyzację infrastruktury badawczej, niezbędnej do przeprowadzenia zaplanowanych prac B+R oraz uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej (z wyłączeniem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego) oraz realizację ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej, które są niezbędne dla skutecznej komercjalizacji technologii (uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie stanowi obowiązkowego elementu projektu).

Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty, w których wnioskodawca posiada siedzibę na terenie województwa mazowieckiego lub co najmniej 50 proc. kosztów kwalifikowanych ponoszone będzie na jego terenie. Ponadto wymagana jest zgodność przedmiotu badań z priorytetowymi kierunkami określonymi dla obszarów tzw. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wykaz wspomnianych inteligentnych specjalizacji oraz kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Formalna współpraca

Współpraca przedsiębiorcy i jednostki naukowej musi być potwierdzona umową (porozumieniem) obejmującym okres co najmniej przygotowania i realizacji projektu oraz zawierająca podział zadań i odpowiedzialności za poszczególne etapy projektu, w tym zapewnienie całkowitych lub częściowych praw własności intelektualnej przedsiębiorcy. Oznacza to, że finansowane będą jedynie projekty realizowane przy udziale co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej. Umowy/porozumienia z jednostkami naukowymi muszą być zawarte przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i obejmować zarówno etap przygotowania, jak i realizacji projektu. Liderem projektu musi być przedsiębiorca lub powiązanie kooperacyjne reprezentowane przez przedsiębiorcę, ponieważ celem projektu musi być transfer wiedzy z jednostki naukowej do przedsiębiorcy. Udział finansowy jednostki naukowej w projekcie nie może przekroczyć poziomu 60 proc. kosztów kwalifikowanych. ?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA