fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie przed sądami administracyjnymi w sprawach o dofinansowanie ze środków unijnych

AdobeStock
Sądy administracyjne badają poprawność działania beneficjenta realizującego umowę o dofinansowanie projektu z wykorzystaniem środków unijnych, z uwzględnieniem postanowień tej umowy, a także przepisów prawa krajowego oraz europejskiego.

Zasadą jest, że od decyzji instytucji pośredniczącej (IP) lub instytucji wdrażającej (IW) w sprawie zwrotu środków pochodzących z funduszy unijnych, beneficjentom przysługuje odwołanie, które można złożyć do właściwej instytucji zarządzającej (IZ). Od zasady tej przewidziano wyjątek dotyczący m.in. sytuacji, w której decyzję wydaje IZ – wtedy beneficjent może zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do organu, który wydał decyzję. Jeżeli odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie doprowadziły do zmiany decyzji, beneficjent może zaskarżyć decyzję o zwrocie dofinansowania do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego w ramach kontroli sądowoadministracyjnej.

Kilka zasad postępowania

Postępowanie sądowoadministracyjne służy m.in. kontroli działalności administracji publicznej poprzez rozstrzyganie sporów o zgodność z prawem działania bądź zaniechania działania organów wykonujących administrację publiczną....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA