fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Warunki przystąpienia do spółki komandytowo-akcyjnej komplementariuszy

123RF
Dopuszczalna jest zmiana składu osobowego spółki komandytowo-akcyjnej. Podobnie zresztą jak każdej innej spółki osobowej.

Możliwość ta polega albo na zbyciu ogółu praw i obowiązków wspólnika (na zasadzie art. 10 k.s.h. – jednakże w tym trybie – w S.K.A. tylko w odniesieniu do komplementariuszy), albo też na poszerzeniu kręgu uczestników podmiotu o kolejną/e osobę/y. Na razie rozważmy jedynie tę drugą opcję.

Warunki przystąpienia do S.K.A. akcjonariuszy i komplementariuszy są odmienne. Omówię jedynie reguły przystąpienia do takiej spółki nowych komplementariuszy. W pierwszej kolejności taką ewentualność w ogóle musi dopuszczać statut spółki. W przeciwieństwie bowiem do akcjonariuszy możliwe jest całkowite zablokowanie przystąpienia do tego podmiotu nowego komplementariusza. To ograniczenie nie działa tylko wówczas, gdy w spółce są wyłącznie akcje na okaziciela. W sytuacji zaś, w której pierwotne brzmienie statutu nie zawiera wzmianki o dopuszczalności przystąpienia do spółki nowego komplementariusza, a zaistnieje opcja jego przystąpienia, wtedy najpierw trzeba zmodyfikować statut. Przy czym, nie ma przeszkód, aby na tym samym walnym zgromadzeniu dotychczasowi komplementariusze wyrazili zgodę na zmianę statutu w opisanym zakresie i na przystąpienie nowego komplementariusza. Przystąpienie nowego komplementariusza polega na tym, że w tym charakterze wstępuje do spółki, ktoś zupełnie nowy albo też następuje modyfikacja statusu wspólnika z dotychczasowego akcjonariusza na komplementariusza.

Następnie niezbędne jest podjęcie następujących czynności:

- wyrażenie zgody na to przystąpienie przez wszystkich dotychczasowych komplementariuszy - sposób wyrażenia tej akceptacji nie został uregulowany. Istnieje więc ewentualność jej notarialnego zaprotokołowania w trakcie walnego zgromadzenia albo też wyartykułowania owej aprobaty w formie stosownego odrębnego, wydaje się, że również notarialnego, oświadczenia poza zgromadzeniem;

- złożenie przez nowego komplementariusza notarialnego (pod rygorem nieważności) oświadczenia o: przystąpieniu do S.K.A., aprobacie treści statutu i wartości jego wkładu/ów;

- podjęcie przez walne zgromadzenie notarialnej pod rygorem nieważności (i za zgodą wszystkich komplementariuszy (co jest oczywiste, bo ci dotychczasowi muszą przecież zaaprobować przystąpienie określonej osoby do spółki w charakterze komplementariusza, ten nowy natomiast akceptuje treść statutu uwzględniającą n/w informacje) uchwały o zmianie statutu w zakresie: imienia i nazwiska albo nazwy nowego komplementariusza, jego siedziby, adresu albo adresu do korespondencji oraz oznaczenia jego wkładu/ów i jego/ich wartości.

- zgłoszenie wpisu nowego komplementariusza do KRS w ciągu 7 dni od daty podjęcia uchwały o zmianie statutu.

Gdy akcjonariusz staje się komplementariuszem, nie musi to oznaczać, że traci status akcjonariusza.

Nowy komplementariusz powinien wnieść wkłady na inne – niż kapitał zakładowy – fundusze (jeżeli wniesie wkłady również na kapitał zakładowy, wówczas jednocześnie będzie akcjonariuszem). Gdy jednak nastąpiłoby umorzenie akcji, to wydaje się, że brak jest przeszkód, aby wkłady wniesione na kapitał zakładowy „zaliczyć" na wkłady komplementariusza na te inne fundusze. Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy przez nowego komplementariusza pociąga za sobą oblig powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Uzyskanie statusu komplementariusza przez akcjonariusza jest możliwe, gdy w spółce jest jeszcze co najmniej jeden akcjonariusz.

Nowy komplementariusz odpowiada także za zobowiązania S.K.A. istniejące w chwili wpisania go do KRS. Jeżeli zatem komplementariuszem stanie się dotychczasowy akcjonariusz, to odpada, w konsekwencji, wyrażona w art. 135 k.s.h., generalna zasada braku jego odpowiedzialności za ww. zobowiązania spółki.

Postanowienia statutu niezgodne z dyspozycją art. 136 k.s.h. (stanowiącego o zasadach przystąpienia do S.K.A. nowego komplementariusza) nie wywołują żadnych skutków prawnych wobec osób trzecich, a ewentualnie tylko w stosunkach wewnętrznych (jeżeli tak stanowi statut).

Statut S.K.A. może przewidywać, iż warunkiem przystąpienia do niej będzie spełnienie przez nowego komplementariusza dodatkowych przesłanek, np. posiadanie kierunkowego wykształcenia.

Autorka jest adwokatem

podstawa prawna: art. 130 pkt 4 i 7, art. 131–132, 135–136, 139 oraz art. 146 § 2 pkt 8 ustawy z 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. DzU z 2017r., poz. 1577)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA