fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Fundusze europejskie: kredyt na innowacje technologiczne na półmetku

123RF
Do 26 kwietnia mikro, małe i średnie firmy mogą składać wnioski o pomoc. Ma ona służyć częściowej spłacie kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji w nowe technologie.

Dobiega końca trzecia runda naboru wniosków w konkursie dla przedsiębiorców. A to oznacza, że zostały jeszcze trzy kolejne. Czwarta rusza 25 stycznia, kolejna pierwszego marca, a ostatnia 11 kwietnia. Ostatecznie nabór wniosków o wsparcie finansowe ma się zakończyć 26 kwietnia. A mowa o wsparciu udzielanym poprzez działanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne", które jest częścią programu „Inteligentny rozwój".

Czytaj także: Kredyt na zadania specjalne małych przedsiębiorców

Przedsiębiorcy z grupy MSP, którzy z niego skorzystają, mają szansę na realizację projektów inwestycyjnych, ukierunkowanych na wprowadzenie na rynek nowego lub zasadniczo zmienionego produktu (towaru, usługi, procesu), który będzie wyróżniał się nieznanymi dotychczas cechami. Osiągnięcie tego rezultatu musi opierać się na samodzielnym wdrożeniu przez przedsiębiorcę nowej technologii. To bardzo ważny warunek. Do wsparcia nie kwalifikują się bowiem ciekawe i innowacyjne projekty, choćby i wieńczące się pojawieniem nowych produktów, jeżeli brakuje w nich elementu samodzielnego wdrożenia technologii. Jakie są zatem wymogi działania 3.2.2? Kto i na jakie przedsięwzięcia może otrzymać z niego środki?

Własna lub zakupiona

Po pierwsze, wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, czyli takich, które mają na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii. Jak z tego wynika, firma korzystająca z pomocy może być inicjatorem prowadzonych na zewnątrz badań, może je po prostu nabyć na rynku, korzystają z oferty dostawców, którzy sami byli inicjatorami rozwijania danego pomysłu. Wreszcie firma może być autorem badań przemysłowych i prac rozwojowych i dzięki swojemu własnemu zaangażowaniu w sferę B+R (własnemu laboratorium) dysponować nową technologią.

Po drugie, na podstawie tej nowej technologii należy rozpocząć wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych – w porównaniu do dotychczasowej oferty dostępnej na polskim rynku – towarów, procesów lub usług. Innymi słowy, zakupiona lub stworzona technologia, będąca przedmiotem wdrożenia, musi bezpośrednio przekładać się na nową (ulepszoną) ofertę firmy.

Bardzo istotne jest to, że kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej. Wdrożenie technologii musi bowiem polegać na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł, stanowiący opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej, produkcyjnej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z jej wprowadzenia w przedsiębiorstwie.

Jak wyjaśniają eksperci Banku Gospodarstwa Krajowego, należy tu odróżnić inwestycje polegające faktycznie na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem), nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej lub produkcyjnej (danej maszyny, narzędzia, urządzenia itp.)

I wreszcie, technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, wyników badań przemysłowych albo nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kto i na co

Znacząca część całego programu „Inteligentny rozwój" adresowana jest do mikro, małych lub średnich firm, ze wsparcia wykluczając duże podmioty (chociaż oczywiście są wyjątki). Tak jest również w przypadku działania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" skierowanego wyłącznie do przedsiębiorców zaliczanych do sektora MSP.

Przedsiębiorcy ci, chcąc przeprowadzić inwestycję wdrażającą nową technologię, muszą skorzystać z kredytu oferowanego przez jeden z banków komercyjnych (musi to być bank współpracujący z Bankiem Gospodarstwa Krajowego). Wszystko dlatego, że dofinansowanie w formie tzw. premii technologicznej otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. W tym wypadku nie da się skorzystać z dotacji, jeżeli przedsiębiorca miałby możliwość i chciałby sfinansować taką inwestycję wyłącznie ze środków własnych.

Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowane przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.

W związku z tym do kosztów kwalifikowanych zalicza się wydatki na:

? zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (wydatki na nieruchomości są mocno ograniczone i generalnie nie mogą przekraczać wartości 10 proc. kosztów kwalifikowanych projektu),

? zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych lub używanych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,

? zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,

? zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,

? pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,

? wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi sześć mln zł. Intensywność wsparcia jest zróżnicowana i zależy od wielkości firmy oraz miejsca realizacji przedsięwzięcia. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin oraz kryteria wyboru projektów znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.pl). A te ostatnie odwołują się do następujących elementów:

? zgodność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu oraz przedmiotu projektu z wymogami dla działania

? innowacyjność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu,

? nowość i potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu (towaru, procesu, usługi),

? przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia,

? wydatki przeznaczone na realizację projektu zostały określone zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowalnych oraz są niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej i są powiązane funkcjonalnie, a wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania,

? projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 651/2014,

? projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013,

? projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 wspomnianego wyżej rozporządzenia

? wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu,

? wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, a projekt jest właściwie przygotowany do realizacji,

? przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w krajowe inteligentne specjalizacje i/lub dotyczące branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat,

? wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego.

>Proces aplikowania o premię technologiczną

1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.

2. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.

4. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.

5. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu. ?

> Banki współpracujące przy realizacji kredytów technologicznych

? Alior Bank,

? Bank BGŻ BNP Paribas,

? Bank Handlowy w Warszawie,

? Bank Millennium,

? Bank Ochrony Środowiska,

? Bank Polska Kasa Opieki,

? Bank Polskiej Spółdzielczości oraz zrzeszone banki spółdzielcze

? Santander Bank Polska,

? Deutsche Bank Polska,

? Idea Bank,

? ING - Bank Śląski,

? Krakowski Bank Spółdzielczy

? mBank,

? PKO Bank Polski,

? Raiffeisen Bank Polska,

? SGB Bank oraz zrzeszone banki spółdzielcze

? Bank Spółdzielczy w Brodnicy

? Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

? Getin Noble Bank.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA