fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Wypożyczanie instrumentów muzycznych przez szkołę uczniom zwolnione z VAT

Adobe Stock
Nawet używanie instrumentu w domu również jest niezbędne do wykonywania usługi edukacyjnej. Nie ma innego sposobu nauki gry na instrumencie jak jego użytkowanie.

Wypożyczenie instrumentów muzycznych przez szkołę jej uczniom podlega zwolnieniu z VAT jako ściśle związane ze świadczeniem usług w zakresie kształcenia i wychowania przez jednostkę objętą systemem oświaty. Wypożyczanie instrumentów jest niezbędne, aby uczniowie mogli uczyć się gry na instrumentach. Instrumenty są również niezbędne do zweryfikowania wiedzy i umiejętności wykształconych w trakcie nauczania. Nie można tego dokonać bez użytkowania instrumentu, czyli grania na nim. Oznacza to ścisły związek między usługami wypożyczenia instrumentu a usługami edukacyjnymi – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 16 kwietnia 2019 r., sygn. I SA/Wr 39/19.

Wniosek o interpretację

Gmina wystąpiła o udzielenie interpretacji w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług. We wniosku wskazała, że w ramach swoich struktur posiada szkoły muzyczne realizujące program nauczania z zakresu teorii muzyki oraz nauki gry na instrumentach muzycznych. Szkoły prowadzą tzw. fundusz muzyczny, którego środki przeznaczane są na dofinansowanie ich działań statutowych. Jednym ze źródeł funduszu są środki uzyskane z tzw. wypożyczania instrumentów muzycznych. Zgodnie z regulaminem, szkoła umożliwia swoim uczniom wypożyczanie instrumentów muzycznych w ramach posiadanych możliwości. Nie jest to obowiązek szkoły, ani też nie oznacza, że wypożyczony instrument będzie przypisany do ucznia do końca jego edukacji w szkole. Wypożyczony instrument przeznaczony jest wyłącznie do realizacji programu szkolnego i nie jest dopuszczalne wykorzystywanie go do innych celów. Instrumenty wypożyczane są uczniom szkoły na podstawie umowy najmu. Umowa przewiduje, że tytułem udostępnienia instrumentu rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wnoszenia miesięcznych opłat w wysokości ustalonej przez dyrektora szkoły. Odpłatność za wypożyczenie instrumentu jest symboliczna, nie uwzględnia wartości wypożyczanego instrumentu, nie stanowi również sposobu na osiąganie przez szkoły dodatkowego dochodu rozumianego jako prowadzenie działalności rentownej. Ma na celu pokrywanie kosztów eksploatacji instrumentów muzycznych, w tym gromadzenie środków na zakup nowych modeli, jak również finansowanie działalności muzycznej, o której mowa w regulaminie funduszu muzycznego.

Gmina zapytała czy wypożyczenie instrumentów muzycznych stanowi świadczenie usług zwolnionych z VAT. Sama stanęła na stanowisku, że usługi takie podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) w zw. z art. 43 ust. 17 i 17a ustawy o VAT jako świadczenie ściśle związane ze świadczeniem usług w zakresie kształcenia i  wychowania przez jednostkę objętą systemem oświaty.

Stanowisko organu podatkowego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 7 listopada 2018 r. (sygn. 0112- KDIL1-1.4012.656.2018. 1.AK) uznał stanowisko gminy za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że opisane we wniosku czynności nie wypełniają dyspozycji usług ściśle związanych z działalnością edukacyjną, o których mowa w art. 43 ust. 17 i ust. 17a ustawy o VAT, a to z tego powodu, że nie są one w sposób ścisły i bezpośredni związane z usługą podstawową, w tym przypadku usługą edukacyjną. Zdaniem organu podatkowego, nie można stwierdzić, że usługi odpłatnego udostępniania instrumentów są niezbędne do wykonania usługi edukacyjnej i bez nich czynność ta nie mogłaby się odbyć. Z wniosku wynika bowiem, że uczniowie korzystają z przedmiotowych instrumentów muzycznych w ramach zajęć lekcyjnych, jak również do samodzielnej nauki gry na instrumencie w domu po zajęciach lekcyjnych, w celu przygotowania się na kolejne zajęcia. Ponadto, gmina umożliwia uczniom szkoły wypożyczanie instrumentów muzycznych jedynie w ramach posiadanych możliwości. Zatem oznacza to, że nie każdy uczeń ma możliwość wypożyczenia danego instrumentu. Umożliwienie wypożyczenia instrumentów muzycznych uczniom nie należy również do obowiązków szkoły, a wypożyczony instrument nie będzie przypisany do ucznia do końca jego edukacji w szkole. Tym samym odpłatne udostępnianie instrumentów nie stanowi usługi niezbędnej do wykonania usługi edukacyjnej przez gminę.

Wyrok WSA

Na powyższą interpretację gmina złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, który nie zgodził się ze stanowiskiem organu podatkowego i przedmiotową interpretację uchylił. W ustnym uzasadnieniu wskazał, że – wbrew twierdzeniom organu podatkowego – wypożyczanie instrumentów uczniom po cenach preferencyjnych, odbiegających od wartości rynkowej jest niezbędne do tego, aby uczniowie ci mogli uczyć się gry na instrumentach. Instrumenty są drogie, nie zawsze są dostępne.

Ponadto, rozpoczynając naukę gry na instrumencie nigdy nie wiadomo jak długo dziecko będzie kontynuowało tę naukę. Poza tym nawet używanie instrumentu w domu, bo wypożyczanie, o które pytała gmina miało na celu nie tylko wykorzystywanie instrumentów w trakcie zajęć, ale także w domu, również jest niezbędne do wykonywania usługi edukacyjnej, ponieważ uczniowie muszą się nauczyć grać, potem ta ich umiejętność musi być w jakiś sposób zweryfikowana, a nie ma innego sposobu nauki gry na instrumencie jak jego użytkowanie, czyli granie na nim. W tych okolicznościach nie sposób uznać, że nie ma tu żadnego związku pomiędzy usługą edukacyjną a wypożyczaniem instrumentów do gry, a wręcz przeciwnie – w ocenie sądu związek ten jest ścisły. Wyrok jest nieprawomocny.

Ekspert wyjaśnia

Agnieszka Bieńkowska, doradca podatkowy, partner w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe

W omawianym wyroku sąd podzielił stanowisko gminy, zgodnie z którym usługi wypożyczania instrumentów muzycznych przez szkołę jej uczniom stanowią usługi ściśle związane ze świadczeniem usług edukacyjnych i jako takie powinny być zwolnione z VAT. Powstaje jednak pytanie czy nie należałoby raczej twierdzić, że z tego tytułu gmina w ogóle nie jest podatnikiem VAT, co oznaczałoby, że pobierane opłaty nie tyle są zwolnione z VAT co w ogóle temu podatkowi nie podlegają. Istnieje ugruntowane już dzisiaj orzecznictwo sądów administracyjnych, zgodnie z którym z tytułu organizacji na rzecz uczniów wycieczek, wyjazdów czy zielonych szkół gmina nie występuje jako usługodawca, a pobierane z tego tytułu opłaty związane są wyłącznie z wywiązywaniem się przez gminę z zadań spoczywających na niej jako na organie władzy publicznej. Opłaty za udostępnienie instrumentów dzieciom uczącym się w szkołach muzycznych mają dokładnie taki sam charakter.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA