- ZUS wydał decyzję, w której ustalił, że od lipca 2010 r. do września 2015 r. podlegam obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i za ten okres ustalił mi postawę wymiaru składek. Problem w tym, że mimo zarejestrowania działalności gospodarczej faktycznie jej nie prowadziłem, nie składałem zeznań, nie wykazywałem przychodu w urzędzie skarbowym i nie opłacałem składek ZUS. Formalnie wykreśliłem działalność z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dopiero we wrześniu 2015 r., z tym że wyjechałem z kraju do pracy we wrześniu 2010 r., na co mam dowody. Czy ZUS postąpił prawidłowo? Czy mam szansę na zmianę decyzji przez sąd? – pyta czytelnik.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa o sus) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Polski prowadzą pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące. Z mocy art. 12 ust. 1 tej ustawy osoby te podlegają również obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu.

Z kolei art. 13 pkt 4 ustawy o sus wskazuje, kiedy osoby fizyczne prowadzące działalność pozarolniczą obowiązkowo podlegają tym ubezpieczeniom. Chodzi o okres od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania z wyłączeniem okresu, na który zawieszono wykonywanie działalności na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Faktyczne prowadzenie

Z opisu wynika, że czytelnika nie było w Polsce od września 2010 r. i faktycznie od tego czasu nie prowadził działalności gospodarczej, mimo żeby była ona formalnie zarejestrowana. Dodatkowo nie dokonywał żadnych rozliczeń podatkowych z urzędem skarbowym, w tym typowych dla przedsiębiorców.

Sąd Najwyższy w wielu orzeczeniach (np. wyrok z 22 lutego 2010 r., I UK 240/9) podkreślał, że ocena, czy działalność gospodarcza rzeczywiście jest wykonywana, a więc także czy zaistniała przerwa w jej prowadzeniu, należy do sfery ustaleń faktycznych. Istnienie wpisu do ewidencji nie przesądza o prowadzeniu działalności, ale wpis ten prowadzi do domniemania prawnego, według którego osoba wpisana do ewidencji, która nie zgłosiła zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności, jest traktowana jako prowadząca ją. W konsekwencji przyjmuje się, że skoro nie wykreśliła działalności z ewidencji, to faktycznie ją prowadziła i w związku z tym miała obowiązek zapłaty składek społecznych.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 6 czerwca 2013 r. (III AUa 1928/12) zaakcentował jednak m.in., że „obowiązek ubezpieczenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą wynika z faktycznego prowadzenia tej działalności. Tym samym do powstania obowiązku ubezpieczenia wymagane jest faktyczne prowadzenie tej działalności". Wyjaśnił ponadto, że wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej to rzeczywista działalność zarobkowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Jej rozpoczęcie polega na podjęciu w celu zarobkowym działań określonych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zgłoszenie i wpis do ewidencji działalności gospodarczej stanowią tylko podstawę rozpoczęcia działalności w rozumieniu jej legalizacji i nie są zdarzeniem ani czynnością utożsamianą z podjęciem takiej działalności.

Co radzić

Korelacja tych przepisów i orzecznictwa skłania do przyjęcia stanowiska, że jeśli czytelnik faktycznie nie wykonywał działalności gospodarczej za podany okres, to mimo niewykreślenia jej z CEIDG i niezgłoszenia przerwy w jej prowadzeniu, w istocie doszło do ustania obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia, w którym zaprzestano prowadzenia tej działalności.

Podobne stanowisko w zbliżonym stanie faktyczno-prawnym zajął Sąd Okręgowy w Gdańsku w wyroku z 25 września 2014 r. (VII U 59/14). W konsekwencji należałoby odwołać się od decyzji ZUS do właściwego miejscowo sądu okręgowego z żądaniem zmiany zaskarżonej decyzji. Chodzi o ustalenie, że czytelnik nie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu w spornym okresie.

-Marcin Nagórek, radca prawny

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 963 ze zm.)