Prowadzę działalność od 1 stycznia br. ZUS w decyzji odmówił mi zasiłku chorobowego za okres od 28 kwietnia do 4 maja br. (i nadal) z powodu nieopłacenia w terminie pełnych składek ZUS w pierwszych trzech miesiącach roku. Była to moja pomyłka, bo zamiast płacić 1121,52 zł (cały ZUS z chorobowym), płaciłam 1112,52 zł, potem wyrównałam. Od kwietnia br. już zdaniem ZUS składki są wprawdzie prawidłowe, ale nie upłynęło wymagane 90 dni podlegania nieprzerwanie ubezpieczeniu chorobowemu. ZUS nie zgodził się też na przywrócenie terminu do opłacenia tej różnicy, wskazując, że jest to możliwe w sytuacji wyjątkowej. Czy jest szansa na zmianę decyzji przez sąd? – pyta czytelniczka.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Jak wynika z podanego stanu faktycznego, czytelniczka od 1 stycznia br. z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej podlegała ubezpieczeniom społecznym oraz przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Ponadto każdorazowo uiszczała tytułem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, w tym na dobrowolne chorobowe, kwotę 1112,52 zł, zamiast właściwej wysokości – tj. 1121,52 zł. Po stwierdzeniu pomyłki niezwłocznie uregulowała niedopłatę i wystąpiła do ZUS z wnioskiem o przywrócenie terminu do opłacenia składki chorobowej. Zatem niewątpliwie składki na ubezpieczenie za styczeń, luty i marzec 2016 r. opłaciła w terminie, ale w zaniżonej wysokości. ZUS nie wyraził natomiast zgody na opłacenie po terminie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Uzasadniony przypadek

Co do zasady ZUS ma rację twierdząc, że przywrócenie terminu do opłacenia składki na dobrowolne ubezpieczenie ma wyjątkowy charakter i może być stosowane w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Szczególne przypadki nie mogą być jednak dowolne lub wybiórcze (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 21 kwietnia 2015 r., III AUa 943/14). Wydaje się, że taki szczególny przypadek zachodzi w podanym stanie faktycznym. Czytelniczka uiszczała bowiem składki na ubezpieczenia społeczne w terminie, a jedynie na skutek oczywistej pomyłki nieprawidłowo wskazała ich kwotę. Po zorientowaniu się o swoim błędzie niezwłocznie uregulowała niedopłatę i wyjaśniła ZUS przyczyny nieprawidłowości.

Warto tu przywołać stanowisko Sądu Apelacyjnego w Łodzi w wyroku z 25 września 2013 r. (III AUa 1844/12), gdzie wskazano, że „opłacenie składki w nieprawidłowej wysokości, wynikające z ewidentnej omyłki pisarskiej przestawienia dwóch cyfr, stanowi uzasadniony przypadek w rozumieniu przepisu z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 1442). Niezapłacenie składki w prawidłowej wysokości nie będące zamierzone i celowe oraz nie wynikające również z niedbalstwa, czy z nieprzykładania należytej staranności do własnych, życiowo ważnych spraw nie rodzi konsekwencji nie podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu".

Podstawa przywrócenia

Ubezpieczenie dobrowolne ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, w uzasadnionych przypadkach ZUS, na wniosek ubezpieczonego, może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie. Jak z kolei wynika z podanego stanu faktycznego, czytelniczka od 1 stycznia br. wyraziła wolę podlegania ubezpieczeniom społecznym i dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej i tylko na skutek jej oczywistego błędu doszło do nieprawidłowego uiszczenia składki na to ubezpieczenie za miesiące styczeń – marzec 2016 r. W zbliżonym stanie faktycznym, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu w wyroku z 21 listopada 2013 r. (X U 639/13) wskazał, że mimo nieopłacenia w całości w terminie wspomnianych składek, ubezpieczony przedsiębiorca podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej i spełnił warunki do przyznania prawa do zasiłku chorobowego.

Podsumowując, korelacja wskazanych norm prawnych i orzecznictwa sądowego pozwala przyjąć stanowisko, że wskazane jest złożenie przez przedsiębiorcę stosownego odwołania od decyzji ZUS do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Istnieje bowiem możliwość zmiany niekorzystnej decyzji ZUS.

—Marcin Nagórek, radca prawny

podstawa prawna: art. 14 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 121 ze zm.)

podstawa prawna: art. 6 ustawy z 25 czerw- ca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 372)

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ