Tag: Wynagrodzenia Chorobowe

Powiązane

Płace

Fiskus nie może zupełnie odmówić rozliczenia

Jeśli w ramach wynagrodzenia wypłacane będą też należności za urlop czy chorobę, to one także co do zasady wchodzą w skład kosztów kwalifikowanych.

Urlop i choroba są wliczane do ulgi B+R

Nie ma podstaw do wyłączenia z kosztów kwalifikowanych branych pod uwagę przy kalkulacji ulgi badawczo-rozwojowej kosztów wynagrodzeń wypłaconych za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Niepłatny dzień choroby to nie okres nieskładkowy

Pierwszego dnia niezdolności do pracy przypadającej w 2003 r., za który pracownik nie otrzymał wynagrodzenia chorobowego, nie należy wykazywać w świadectwie pracy wśród okresów nieskładkowych.

Rodzaj świadczenia wypłaconego pielęgniarce z tytułu COVID-19 do korekty

Jeżeli pracodawca wypłacił pracownikowi służby zdrowia, który zaraził się koronawirusem od pacjenta, wynagrodzenie chorobowe, musi wypłacić mu wyrównanie świadczenia z odsetkami oraz skorygować dokumenty złożone w ZUS.

Nowe zasady wypłaty zasiłków to mniej kłopotów dla pracodawców

Zmiana przepisów wyeliminowała możliwość nadużywania zwolnień lekarskich. Pracownicy nie mają już także narzędzia do ucieczki przed rozwiązaniem stosunku pracy.

Może być trudniej dostać zasiłek chorobowy

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe zasady ustalania okresu, za jaki można otrzymać świadczenie za czas choroby, a także jego wysokości. Wiele osób może nie nabyć prawa do wynagrodzenia chorobowego ani zasiłku w tym roku ze względu na to, że długo korzystały z niego w 2021 roku.

Choroba już nie zablokuje rozstania na lata

Nowe zasady liczenia okresu zasiłkowego spowodują, że pracownicy nie będą mogli w nieskończoność przebywać na zwolnieniu lekarskim, aby uniknąć rozwiązania umowy o pracę.

ZUS dużo łatwiej odbierze zasiłek chorobowy

Pracownik czy przedsiębiorca nie obroni się już przed koniecznością zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, tłumacząc się, że nie został właściwie pouczony o swoich obowiązkach albo że nie wprowadził ZUS w błąd.

Marek Kobylański: Ryby na zwolnieniu

Tym razem mamy rzadki przykład projektu ustawy, który jest zgodny z interesem zarówno przedsiębiorców, jak i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Łatwiej będzie stracić zasiłek za pracę w czasie zwolnienia

Pracownicy i mikroprzedsiębiorcy na L4 powinni liczyć się ze skuteczniejszymi kontrolami ZUS.