Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już 26 maja. Kodeks wyborczy przewiduje różne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób, które ukończyły 75 lat. Jak z nich skorzystać?

Niepełnosprawni mogą liczyć na pocztę

Osoby niepełnosprawne z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie. Ale muszą zgłosić taki zamiar ustnie, pisemnie, telefaksem, w e-mailem do poniedziałku 13 maja komisarzowi wyborczemu. Jak go znaleźć? Pomoże w tym mapka i wykaz  komisarzy wyborczych opublikowane na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Są tam dane o właściwości terytorialnej danego komisarza, dane kontaktowe oraz miejsce i godziny jego urzędowania.

W zgłoszeniu niepełnosprawny może poprosić o dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. Pakiet wyborczy musi mu zostać dostarczony nie później niż 7 dni przed dniem wyborów. W jego skład wchodzą: koperta zwrotna, opieczętowane pieczęcią obwodowej komisji wyborczej karty (lub karta) do głosowania, koperta na karty (kartę) do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania i ew. nakładka na kartę w alfabecie Braille'a.

Kopertę zwrotną z głosem oddanym przez wyborcę z niepełnosprawnością odbierze od niego przedstawiciel Poczty Polskiej najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów.

Istotna informacja: z głosowania korespondencyjnego nie mogą skorzystać osoby, które przebywają w szpitalu, domu pomocy społecznej czy zakładzie karnym. Korespondencyjnie nie zagłosują także osoby niepełnosprawne, które chcą głosować przez pełnomocnika.

Senior  zagłosuje tylko przez pełnomocnika

Możliwość głosowania przez pełnomocnika przewidziano nie tylko dla niepełnosprawnych, ale także z myślą o osobach, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat i z racji wieku nie mogą samodzielnie udać się do lokalu wyborczego. Tej grupie wyborców nie przyznano prawa do głosowania korespondencyjnego.

Seniorzy i niepełnosprawni, którzy chcą skorzystać z głosowania przez pełnomocnika, mają czas do piątku 17 maja, by złożyć wniosek w tej sprawie w urzędzie gminy lub miasta, w której jest się wpisanym do rejestru wyborców. Wniosek można wysłać pocztą lub poprosić o jego złożenie dowolną osobę. Do wniosku trzeba dołączyć pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem. Osoby, które nie ukończyły 75 lat w dniu głosowania muszą dołączyć także kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wyborca sam wyznacza pełnomocnika. Musi to być osoba wpisana  do rejestru wyborców w tej samej gminie. Pełnomocnikiem nie może być jednak kandydat startujący do PE, członek obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania wyborcy ani też mąż zaufania. W zgłoszeniu trzeba podać dane swoje i  osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo (nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania).

Czy pełnomocnik może reprezentować kilka osób?  W zasadzie nie, ale jest wyjątek, gdy mocodawcami są osoby z kręgu bliskich krewnych. Można być bowiem pełnomocnikiem dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (rodzic, dziadek, babcia itd.), zstępny (syn, córka, wnuk itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opiece lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Istotna informacja: można cofnąć udzielone pełnomocnictwo na trzy sposoby:

1. jeśli osobiście zagłosujemy przed naszym pełnomocnikiem, to pełnomocnictwo będzie automatycznie unieważnione;

2.  złożenie w dniu głosowania stosownego oświadczenia w obwodowej komisji wyborczej też spowoduje unieważnienie pełnomocnictwa, ale pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał za nas głosu;

3.  jeśli najpóźniej na dwa dni przed dniem wyborów  złożymy stosowne oświadczenie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), to możemy być pewni, że pełnomocnik nie będzie mógł za nas głosować.