Tag: Ustrój i Kompetencje Samorządu

Jak gminy mogą walczyć z samowolkami

Prawo pozwala gminom na walkę z samowolami urbanistycznymi. Podstawa prawna do podejmowania takich działań jest w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Gmina może korzystać z cudzej nieruchomości

- Czy dopuszczalne jest dokonanie nakładów przez gminę na nieruchomości powiatu? Jednostki samorządu terytorialnego chcą zawrzeć umowę użyczenia nieruchomości, aby gmina mogła wybudować w 2023 roku boisko do piłki nożnej z bieżnią – pyta radny.

Gminie przysługuje prawo pierwokupu gruntów

O tym, czy określona nieruchomość spełnia przesłanki uzasadniające skorzystanie przez gminę z przysługującego jej ustawowego prawa pierwokupu, rozstrzygają sądy powszechne, a nie sądy administracyjne.

Po co komu honorowy obywatel gminy

Instytucja honorowego obywatela gminy służy wzmacnianiu więzów wspólnoty samorządowej. Na co trzeba uważać przygotowując uchwałę w takiej sprawie?

Handlujący rolnik nie musi pokazywać dowodu inkasentowi

Rada gminy nie jest upoważniona do nakładania na handlujących rolników i członków ich rodzin dodatkowych obowiązków, np. posiadania stosownych dokumentów.

Kiedy rada gminy może przyjąć uchwałę pożyczkową

Wójt opracował projekt uchwały ws. zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 500 tys. zł na tzw. planowany deficyt w 2023 r. (pokrycie kosztów budowy instalacji służącej ochronie środowiska). Na 2023 r. planowana jest jednak nadwyżka budżetu w wysokości 200 tys. zł. Czy w tych okolicznościach rada gminy może przyjąć taką uchwałę pożyczkową – pyta radna.

Rada nie może określać czym wolno handlować w piątki i soboty

Powtórzenie zapisów ustawy nie zawsze jest traktowane jako istotna wada aktu prawnego, o ile takie powtórzenie ma charakter dosłowny i uzasadnione jest względami komunikatywności tekstu prawnego.

Nawet bez oświadczenia możliwe jest przystąpienie do postępowania

Prokurator był uprawniony do wniesienia odwołania od decyzji prezydenta miasta o umorzeniu sprawy.

W sprawie statutu trzeba pamiętać o mieszkańcach

Najpierw podjęcie uchwały w przedmiocie konsultacji, a dopiero następnie faktyczne przeprowadzenie takich konsultacji.

Radni nie mogą mówić jak tworzyć zielone dachy

Sądy unieważniły uchwałę, która miała pomóc w walce o czyste powietrze, ponieważ rada miasta wkroczyła w kompetencje prezydenta.