Tag:

Ustrój i Kompetencje Samorządu

Za ekshumację gmina nie może żądać opłaty

Samorząd nie ma podstaw do pobierania opłat za możliwość przeprowadzenia ekshumacji.

Kiedy przysługuje zażalenie w postępowaniu administracyjnym

Zażalenie służy jedynie wówczas, gdy przepis Kodeksu postępowania administracyjnego lub przepisy innych ustaw wyraźnie upoważniają do wniesienia tego środka zaskarżenia.

O tym, jak informować o cenach, stanowi ustawa

Rada gminy nie ma możliwości nałożenia dodatkowych obowiązków na osoby prowadzące handel w wyznaczonych miejscach.

Rada pedagogiczna nie ma głosu w sprawie nagród

Dyrektor szkoły decyduje samodzielnie o przyznaniu przez siebie nagrody nauczycielowi.

Płatny postój tylko w dni robocze

Rada miejska nie jest upoważniona do pobierania opłat za parkowanie samochodów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w sobotę.

Tylko jedno głosowanie nad absolutorium

Gdy wniosek w sprawie udzielenia absolutorium nie uzyska wymaganej większości ustawowej, nie ma podstaw, aby poddawać pod głosowanie wniosek w sprawie nieudzielenia absolutorium.

Jerzy Kowalski: Jaka cena akceptacji

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Wydawałoby się, że ta popularna sentencja jasno i precyzyjnie wszystko wyjaśnia. Jednak to tylko złudzenie i po prostu trwanie w mylnym przekonaniu. Czy akceptacja przez uprawnione podmioty funkcjonowania sklepu monopolowego w budynku wielorodzinnym rzeczywiście buduje społeczną zgodę?

Środki z Unii do budżetu miasta

Czy w ramach upoważnień burmistrza z art. 257 ustawy o finansach publicznych może on wprowadzić do budżetu miasta środki z UE – dotacje na zadania samorządowe związane z ochroną środowiska a następnie ująć je w wydatkach dział 900, paragraf 205 – pyta radna.

Radni nie mogą zakazać wchodzenia ze zwierzętami do parku

Argumenty rzecznika praw obywatelskich przekonały sąd do unieważnienia zapisów, zakazujących wprowadzania zwierząt na teren parku.

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu w budynku wielorodzinnym

Przedsiębiorca planujący sprzedaż alkoholu w budynku wielorodzinnym musi uzyskać formalną zgodę mieszkańców. Sprzeciw będzie w tym przypadku oznaczał formalną przeszkodę w uzyskaniu zezwolenia od organów gminy.