Zatwierdzenie sprawozdania finansowego zamyka możliwość naniesienia w nim jakichkolwiek poprawek. W jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 r. powinno nastąpić do końca czerwca 2017 r. Nie oznacza to jednak, że firma, która po kilku latach dopatrzyła się nieprawidłowości w dokumentach za poprzednie lata, nie musi o nich informować. Jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za spełniające wymagania określone w art. 4 ust. 1, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako „zysk (strata) z lat ubiegłych" (art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości).

Zasady korekty błędów popełnionych w poprzednich latach zostały uszczegółowione w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 7. Definiuje on błędy popełnione w poprzednich latach obrotowych jako pominięcia lub nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych jednostki za poprzedni rok bądź wcześniejsze lata obrotowe, powodujące istotne zniekształcenie danych sprawozdawczych zawartych w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych za poprzednie lata, w wyniku którego sprawozdania te nie mogą być uznane za jasno i rzetelnie przedstawiające sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

KSR nr 7 wskazuje, że błędy wynikają najczęściej z pomyłek arytmetycznych, niewłaściwego zastosowania zasad (polityki) rachunkowości, niedopatrzeń, mylnej interpretacji zdarzeń, bądź oszustw. Za istotne należy je uznać wtedy, jeżeli mogą, pojedynczo lub łącznie, wpłynąć na decyzje gospodarcze podejmowane na podstawie sprawozdania finansowego przez jego użytkowników. Istotność błędu uzależniona jest od wielkości i rodzaju pominięcia lub nieprawidłowości ocenianych w kontekście towarzyszących okoliczności. Czynnikiem rozstrzygającym o istotności może być zarówno wielkość, jak i rodzaj pozycji lub kombinacja obu tych czynników.

- Błędy popełnione w bieżącym roku obrotowym, wykryte przed sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego, koryguje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego.

- Błędy popełnione w bieżącym roku obrotowym, wykryte po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem, uznane przez jednostkę za istotne, koryguje się w księgach bieżącego roku obrotowego i odpowiednio zmienia roczne sprawozdanie finansowe.

- Błędy popełnione w bieżącym roku obrotowym, wykryte po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem, uznane przez jednostkę za nieistotne, należy skorygować w księgach rachunkowych następnego roku obrotowego.

- Błędy popełnione w poprzednich latach obrotowych, zawarte w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych, wykryte w bieżącym roku obrotowym lub po jego zakończeniu, a przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok - koryguje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego.

Agnieszka Łukasiewicz