Ulgę na zakup kasy fiskalnej ujmuje się w przychodach

Firma może odliczyć część kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej w deklaracji VAT za miesiąc, w którym rozpoczęła rejestrację sprzedaży. W księgach powinna wykazać ją w segmencie pozostałej działalności operacyjnej.

Publikacja: 23.09.2015 06:50

Ulgę na zakup kasy fiskalnej ujmuje się w przychodach

Foto: Fotorzepa, Dariusz Majgier

- Firma X sp. z o.o rozpoczęła sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W związku z przekroczeniem limitu zwolnienia była zobowiązana do zakupu kasy rejestrującej. Przepisy przewidują w takim przypadku możliwość skorzystania z ulgi. Kiedy możliwe jest jej zastosowanie i jakie zapisy ująć w księgach rachunkowych spółki? – pyta czytelnik.

Kasa fiskalna stanowi co do zasady środek trwały. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Kasa fiskalna mieści się w tej kwalifikacji. Gdyby jej wartość wynosiła co najmniej 3500 zł, konieczne byłoby rozliczanie odpisów amortyzacyjnych w czasie.

Zapisy w polityce rachunkowości

Cena kas rejestrujących często nie przekracza 2000 zł. W takim przypadku należy się odnieść do zapisów polityki rachunkowości firmy, z których powinno wynikać, czy dany składnik majątku jest w firmie zaliczany do środków trwałych czy nie. Przy zastosowaniu uproszczenia niskocenne składniki są ujmowane w ciężar kosztów zużycia materiałów w miesiącu oddania ich do używania.

Przykład

Firma X sp. z o.o nabyła kasę fiskalną o wartości 1500 zł netto (kwota VAT 23 proc. wynosi 345 zł). Z polityki rachunkowości wynika, że składniki majątku o takiej wartości spółka zalicza do środków trwałych amortyzowanych jednorazowo. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym, nie stosuje konta „Rozliczenie zakupu".

Ewidencja księgowa:

1. Faktura za zakup kasy fiskalnej

a) wartość kasy w cenie nabycia

Wn „Środki trwałe" 1500 zł

b) podatek VAT naliczony

Wn „VAT naliczony" 345 zł

c) kwota zobowiązania wobec dostawcy

Ma „Rozrachunki z dostawcami" 1845 zł

2. Jednorazowy odpis amortyzacyjny

Wn „Amortyzacja" 1500 zł

Ma „Umorzenie środków trwałych" 1500 zł

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży na kasie w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), jednak nie więcej niż 700 zł (art. 111 ust. 4 ustawy o VAT). Aby otrzymać zwrot ulgi, konieczne jest m.in. złożenie do urzędu skarbowego zgłoszenia o liczbie kas i miejscu ich przechowywania (przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania) i posiadanie dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Odliczenie ulgi może być uwzględnione w deklaracji VAT-7 (lub VAT-7K) za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży na kasie lub w kolejnych okresach. Jeżeli zatem firma X sp. z o.o., o której jest mowa w przykładzie, kupiła kasę 31 sierpnia, ale rozpocznie ujmowanie na niej sprzedaży dopiero we wrześniu, to rozliczając VAT miesięcznie, będzie mogła wykazać ulgę najwcześniej w deklaracji za wrzesień.

Uwaga! Odliczenie jednorazowe kwoty ulgi przysługuje pod warunkiem, że w danym okresie rozliczeniowym występuje nadwyżka podatku należnego (od sprzedaży) nad naliczonym (od zakupów) i wynosi ona co najmniej wartość kwoty ulgi. Gdy kwota nadwyżki jest zbyt niska, jednostka może odliczyć ulgę do wysokości nadwyżki, a w kolejnym okresie pozostałą część. W obydwu przypadkach kwotę ulgi ujmuje się w poz. 49 deklaracji VAT.

Jeżeli spółka w deklaracji VAT wykazuje nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, to nie może odliczyć ulgi. Ma natomiast prawo ubiegać się o zwrot kwoty z tytułu ulgi na rachunek bankowy. Za jeden okres rozliczeniowy podatnik może odliczyć nie więcej niż:

- 25 proc. kwoty ulgi (maksymalnie 175 zł) – przy miesięcznym rozliczaniu VAT,

- 50 proc. ulgi (maksymalnie 350 zł) – jeżeli VAT jest rozliczany w okresach kwartalnych. Kwotę wydatkowaną na zakup kasy przysługującą do zwrotu wykazuje się w polu 52 deklaracji VAT.

Tylko bilansowy

Odliczona ulga stanowi pozostały przychód operacyjny jednostki, z tym że nie jest on zaliczany do przychodów podatkowych. Samo ewidencjonowanie na kontach uzależnione jest od przyjętego w polityce rachunkowości sposobu postępowania z niskocennymi środkami trwałymi. Gdy są zaliczane w ciężar kosztów zużycia materiałów lub zamortyzowane jednorazowo przed skorzystaniem z ulgi, księgowanie ujmuje się bezpośrednio na koncie „Pozostałe przychody operacyjne".

Przykład

Firma X sp. z o.o. ma prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej w pełnej wartości, czyli 700 zł. W rozliczeniu za wrzesiń wartość VAT do zapłaty bez ujęcia ulgi wynosi 3100 zł, stąd możliwe jest odliczenie ulgi w pełnej wysokości. Jednostka ujęła kasę fiskalną w środkach trwałych z zastosowaniem jednorazowej amortyzacji w miesiącu przyjęcia do używania.

Ewidencja księgowa

1. Ulga na zakup kasy

Wn „Rozrachunki z US z tytułu VAT" 700 zł

Ma „Pozostałe przychody operacyjne" 700 zł

Gdy trzeba oddać

Należy mieć również na uwadze, że może wystąpić konieczność zwrotu do urzędu skarbowego otrzymanej kwoty ulgi. Zgodnie z art. 111. ust. 6 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie wykonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis. Zwrot ulgi jest konieczny również w przypadku naruszenia warunków określonych w rozporządzeniu, związanych z odliczeniem tych kwot (na temat obowiązku zwrotu wykorzystanej ulgi na zakup kasy fiskalnej piszemy w artykule na str. >H6 dzisiejszego wydania Eksperta Księgowego).

Przykład

Firma X sp. z o.o zmieniła swoją ofertę handlową, co sprawiło, że zaprzestała używania kasy fiskalnej po sześciu miesiącach od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za jej pomocą sprzedaży. W związku z tym jest zobowiązana zwrócić odliczoną ulgę i wykazać zwrot w deklaracji VAT.

Ewidencja księgowa:

1. Zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej

Wn „Pozostałe koszty operacyjne" 700 zł

Ma „Rozrachunki z US z tytułu VAT" 700 zł

Autorka jest specjalistką ds. księgowości w firma.pl

- Firma X sp. z o.o rozpoczęła sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W związku z przekroczeniem limitu zwolnienia była zobowiązana do zakupu kasy rejestrującej. Przepisy przewidują w takim przypadku możliwość skorzystania z ulgi. Kiedy możliwe jest jej zastosowanie i jakie zapisy ująć w księgach rachunkowych spółki? – pyta czytelnik.

Kasa fiskalna stanowi co do zasady środek trwały. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Kasa fiskalna mieści się w tej kwalifikacji. Gdyby jej wartość wynosiła co najmniej 3500 zł, konieczne byłoby rozliczanie odpisów amortyzacyjnych w czasie.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Konsumenci
Jest nowy wyrok TSUE w polskiej sprawie. Upraszcza procesy frankowiczów
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo karne
Marian Banaś składa doniesienie do prokuratury na Elżbietę Witek
Prawo dla Ciebie
Od dzisiaj możemy obniżyć rachunek za prąd. Trzeba spełnić jeden warunek
Prawo karne
Jest wyrok Sądu Najwyższego ws. symulacji zabójstwa abp. Jędraszewskiego
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Praca, Emerytury i renty
Ogłoszono listę 10 najbogatszych emerytów w Polsce
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej