Jednym z podstawowych zadań stawianych przed funduszami unijnymi jest wspieranie europejskiej, w tym polskiej innowacyjności. Drogą do podniesienia jej poziomu mogą być badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Pozwalają one na tworzenie nowych lub unowocześnianie produktów, usług, technologii lub procesów przemysłowych. W wielu przypadkach to od decyzji konkretnej firmy zależy, w jakim kierunku prowadzić badania i jakie produkty (materiały, technologie) tworzyć lub rozwijać. Aby zdobyć dotację na taki cel, wymagane jest zwykle udowodnienie tego, że dany program badawczo-rozwojowy mieści się w tzw. inteligentnych specjalizacjach. Regionalnych lub krajowych. Ten ostatni wybór zależy od tego, czy firma korzysta z dotacji przyzwanych z wojewódzkiego, czy krajowego programu wsparcia (programu operacyjnego).

Czytaj też: Wnioski o dofinansowanie na badania i rozwój: prawie pół miliarda złotych na rozwój firmowych laboratoriów

Zdefiniowane obszary

Nieco inaczej urządzone jest natomiast działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R" krajowego programu „Inteligentny rozwój". Zgodnie z nazwą, finansuje on wprawdzie działania badawczo-rozwojowe, czyli takie, które obejmują fazy badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko tych ostatnich, ale na z góry określonych polach. O dofinansowanie mogą więc walczyć tylko te firmy, które działają (lub zechcą działać) w ściśle określonych branżach (sektorach), dla których stworzono specjalne agendy badawcze, i w ramach tej działalności będą dążyć do rozwijania produktów lub usług.

Obecnie w trakcie realizacji jest kilka takich programów o bardzo zróżnicowanej tematyce. Kryją się one m.in. pod takimi nazwami: „GameInn", „InnoNeuroPharm", „InnoMoto", „IUSER", „InnoSBZ", „WoodInn", czy też „Innowacyjny Recykling". Są wśród nich także programy „InnoShip" oraz „InnoStal", dla których właśnie teraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi konkursy.

InnoShip

Ten pierwszy program obejmuje następujące obszary badawcze:

? nowoczesne metody i narzędzia wspierające proces projektowania oraz eksploatacji jednostek pływających (np. opracowanie rozwiązań zwiększających efektywność procesu projektowego. Zakres prac badawczych może obejmować opracowanie i/lub weryfikację nowych narzędzi służących bardziej efektywnemu projektowaniu jednostek pływających oraz morskich obiektów technicznych poprzez zastosowanie nowych metod obliczeniowych, symulacyjnych i eksperymentalnych),

? rozwój i wdrożenie nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz spełniających aktualne i przyszłe normy środowiskowe form zasilania w energię dla jednostek pływających wraz z infrastrukturą towarzyszącą (np. opracowanie projektów i/lub demonstracja nowoczesnych jednostek pływających lub ich typoszeregów z napędami zasilanymi elektrycznie, paliwem LNG lub hybrydowo),

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

? prototypowe konstrukcje i obiekty pływające oraz inne obiekty techniczne wraz z wyposażeniem wdrażające najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne, przeznaczone dla różnych zastosowań i typów żeglugi oraz dla gospodarczego wykorzystania zasobów morza (np. opracowanie projektu i/lub prototypu nowoczesnego, bezpiecznego i energooszczędnego promu typu Ro-Pax, spełniającego restrykcyjne normy emisji gazów NOx, SOx oraz CO2 na akwenach o szczególnie ograniczonych dopuszczalnych poziomach emisji - tzw. ECA),

? opracowanie prototypowych, nowatorskich konstrukcji obiektów nabrzeża oraz technologii do tych obiektów wspierających działalność stoczniową, w tym w szczególności uwzględniających nowe pro-ekologiczne regulacje IMO, UE i administracji polskiej (np. opracowanie i/lub demonstracja technologii przyjaznego dla środowiska czyszczenia kadłuba remontowanej jednostki pływającej wraz z zapewnieniem systemu oczyszczania wody na wielką skalę)

? opracowanie i weryfikacja w skali demonstracyjnej nowoczesnych, horyzontalnych technik wytwarzania w działalności stoczniowej (np. opracowanie i/lub demonstracja technologii działalności stoczniowej nakierowanych na realizację celów pro-środowiskowych, np. odzysk ciepła produkcyjnego)

Przedsiębiorcy, ich konsorcja lub konsorcja składające się z firm i jednostek naukowych zainteresowani rozwijaniem technologii w powyższych obszarach będą mogli składać wnioski o dofinansowanie od 17 czerwca do 16 września. Na dofinansowanie najciekawszych projektów zarezerwowano 200 mln zł.

InnoStal

Drugi program koncentruje się na tworzeniu i doskonaleniu technologii produkcji i wykorzystania stali. Przykładowo swoim zakresem obejmuje:

? opracowanie nowoczesnych wyrobów i/lub gatunków stali dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, instalacji do przesyłu mediów płynnych i gazowych oraz zbiorników na gazy i ciecze, dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego, kolejowego, zastosowania w energetyce lub dla potrzeb przemysłu stoczniowego,

? zastosowanie wyrobów stalowych w warunkach szczególnie niekorzystnych, w tym agresywnych/ekstremalnych i zwiększenie wytrzymałości produktów (np. opracowanie rozwiązań umożliwiających poprawę odporności na działanie zmian temperatur oraz czynniki korozyjne wyrobów hutniczych przeznaczonych do produkcji narzędzi hutniczych, opracowanie nowoczesnych wyrobów gorąco- i zimnowalcowanych oraz kutych o większej wytrzymałości i lepszej jakości, opracowanie technologii produkcji prętów do zastosowań w niskich temperaturach albo nowoczesnych gatunków stali i blach grubych o wysokiej wytrzymałości,

? opracowanie innowacyjnych, efektywnych technologii obróbki stopów, spieku, surówki, stali i innych wyrobów hutniczych (np. opracowanie nowych metod optymalizacji warunków chłodzenia przed walcowaniem na gorąco stali niskowęglowych w celu poprawy jakości powierzchni wyrobu gotowego, opracowanie innowacyjnych metod wytapiania stali w elektrycznych piecach łukowych z wykorzystaniem alternatywnych materiałów wsadowych),

? innowacyjne technologie produkcji nowych lub ulepszonych żelazostopów oraz dodatków stopowych i stopów metali dla potrzeb nowoczesnej metalurgii żelaza i stali (np. opracowanie innowacyjnych technologii produkcji manganu metalicznego o wysokiej czystości),

? prace badawczo-rozwojowe nad pozyskiwaniem nowych źródeł surowców o optymalnym składzie do produkcji wysokiej jakości dodatków stopowych i technologie ich zagospodarowania (np. opracowanie nowych rozwiązań umożliwiających pozyskanie kwarcytów o ulepszonych parametrach fizykochemicznych w celu produkcji wysokoprocentowych stopów krzemu stosowanych jako dodatki stopowe),

? prace B+R związane z produkcją koksu dostosowanego do potrzeb sektora stalowego (np. opracowanie oraz rozwój technologii produkcji wysokiej jakości koksu przy wykorzystaniu mieszanek węgli o odpowiednich własnościach koksotwórczych),

? technologie odzysku i recyklingu metali z odpadów hutniczych (np. opracowanie proekologicznej technologii eliminacji cynku z odpadów metalurgicznych przemysłu hutniczego),

? technologie odzysku metali i recyklingu żużli i pyłów stalowniczych oraz odpadów cynkonośnych (opracowanie technologii utylizacji i recyklingu nagromadzonych stałych odpadów poprodukcyjnych zawierających żelazo, cynk i inne metale w wyrobach hutniczych, połączonej z separacją poszczególnych metali),

? technologie skutecznego odzysku surowców ze złomu do wykorzystania w produkcji hutniczej (np. opracowanie innowacyjnych technologii i urządzeń do zwiększania odzysków ze złomu),

? prace badawczo-rozwojowe nad rozwiązaniami umożliwiającymi redukcję zużycia energii elektrycznej oraz mediów energetycznych w produkcji hutniczej (opracowanie rozwiązań umożliwiających optymalizację układów zasilania pieców elektrycznych dużej i średniej mocy oraz instalacji pomocniczych w celu poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia zużycia energii w procesach metalurgicznych,

? rozwój technologii umożliwiających odzysk i wykorzystanie ciepła oraz gazów palnych z hutniczych i metalurgicznych procesów produkcyjnych (np. rozwój technologii odzysku ciepła z żużlu, opracowanie nowoczesnych, efektywnych metod zagospodarowania i wykorzystania ciepła odpadowego do efektywnej produkcji prądu elektrycznego, celów produkcyjnych oraz ogrzewania budynków),

? opracowanie systemów ekspertowych, algorytmów sterowania procesami produkcyjnymi oraz baz danych dla wspomagania zarządzania oraz produkcji wyrobów hutniczych i dodatków stopowych (np. opracowanie komputerowego modelu wspomagania zarządzania mediami energetycznymi z możliwością ograniczenia ich zużycia w procesach hutniczych i metalurgicznych).

Nabór wniosków o dofinansowanie wystartował 15 maja i będzie prowadzony do 18 sierpnia. Aplikacje mogą składać zarówno samodzielnie działający przedsiębiorcy, jak i konsorcja przedsiębiorstw (tj. konsorcja składające się wyłącznie z firm) oraz konsorcja składające się z przedsiębiorstw i jednostek naukowych (łączących maksymalnie trzy podmioty, w tym co najmniej jednego przedsiębiorcę i co najmniej jedną jednostkę naukową, liderem konsorcjum musi być przedsiębiorca). Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 30 mln zł. A łączny budżet tego konkursu to 190 mln zł.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków, w tym jego regulamin, pełen wykaz dopuszczalnych obszarów badawczych, kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Poziom dofinansowania w programach sektorowych

Poziomy dofinansowania zależą od wielkości firmy oraz rodzaju ponoszonych wydatków. Na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych wynoszą do:

? dla mikro- i małego przedsiębiorstwa: 70 proc. – 80 proc. kosztów kwalifikowanych w zakresie badań przemysłowych oraz 45 proc. – 60 proc. kosztów w zakresie prac rozwojowych,

? dla średniego przedsiębiorstwa: 60 proc. – 75 proc. kosztów kwalifikowanych w zakresie badań przemysłowych oraz 35 proc. – 50 proc. w zakresie prac rozwojowych,

? dla przedsiębiorstwa dużego: 50 proc. – 65 proc. kosztów kwalifikowanych w zakresie badań przemysłowych oraz 25 proc. – 40 proc. w zakresie prac rozwojowych,

? dla jednostki naukowej – do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Natomiast na realizację prac przedwdrożeniowych:

? korzystając z pomocy de minimis – do 90 proc. kosztów kwalifikowanych prac objętych tą pomocą,

? w zakresie usług doradczych dla MSP – do 50 proc. poniesionych kosztów.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w programie InnoShip wynosi 1 mln zł, natomiast w programie InnoStal są to 2 mln zł. ?