W celu uzyskania unijnej dotacji przedsiębiorca musi spełnić wiele warunków. Przede wszystkim dostosować się do kryteriów wyboru projektów, które są różne w zależności od konkretnego działania (źródła finansowania), z którego firma chce skorzystać. W przypadku projektów inwestycyjnych takie minimalne wymogi wiążą się np. z koniecznością wprowadzenia nowego lub znacząco zmodernizowanego produktu, wdrożenia w zakładzie innowacyjnej technologii, wykorzystania własnych lub nabytych wyników badań. Przy czym te ostatnie także powinny doprowadzić do pojawienia się nowego lub znacząco udoskonalonego produktu.

Realizacja takich projektów może pociągać za sobą konieczność nabycia nowych maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych lub technologicznych, a także wartości niematerialnych i prawnych w postaci patentów, licencji, oprogramowania, know-how, innej nieopatentowanej wiedzy technicznej. I zwykle wydatki z tym związane będzie wolno uznać za kwalifikowane, czyli takie, które można ująć w budżecie inwestycji, a następnie rozliczyć je w ramach korzystania z dotacji.

Ziemia wyjątkowo

Jednak oprócz powyższych, do skutecznego przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim osiągnięcia założonych wskaźników i rezultatów, niezbędny może być także zakup nieruchomości. I wtedy, jeżeli taki wydatek jest rzeczywiście w pełni uzasadniony, także może zostać rozliczony. Jednak należy pamiętać o tym, że fundusze unijne mogą taką kategorię wydatków współfinansować tylko w niewielkim stopniu. Chodzi bowiem o to, żeby generalnie nie przeznaczać ich na zakup ziemi lub budynków, lecz na inne dobra trwałe, wartości niematerialne oraz badania i rozwój. Mają bowiem służyć podnoszeniu stopnia innowacyjności i konkurencyjności firm, a zakup nieruchomości może do tego przyczyniać się tylko w niewielkim stopniu. I stąd przyjęty limit.

Kluczowe 10 proc.

Zgodnie z wytycznymi ministerstwa rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków łączna kwota wydatków kwalifikowanych związanych bezpośrednio z nabyciem nieruchomości nie może przekraczać 10 proc. całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, przy czym istnieją od tego pewne wyjątki >patrz ramka.

Wytyczne, traktując o wydatkach związanych bezpośrednio z nabyciem nieruchomości, wskazują przede wszystkim na:

- wydatki poniesione na nabycie nieruchomości zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych (w tym poniesionych na odszkodowania za przejęte nieruchomości),

- wydatki poniesione na obowiązkowy wykup nieruchomości wynikający z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania zgodnie z art. 135 – 136 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, (DzU z 2013 r. poz. 1232, ze zm.),

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

- wydatki poniesione na nabycie prawa użytkowania wieczystego,

- wkład niepieniężny w postaci nieruchomości bądź prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

- wydatki poniesione na nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości (np. ograniczone prawo rzeczowe: najem, dzierżawa, użytkowanie),

- inne wydatki przewidziane przepisami prawa krajowego (np. dodatek za opuszczenie nieruchomości zabudowanej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).

Co w praktyce oznacza ten 10 proc. limit?

PRZYKŁAD

Aby obliczyć maksymalną wysokość kosztu kwalifikowanego nieruchomości, należy w pierwszej kolejności zsumować wszystkie koszty kwalifikowane oprócz wydatków na zakup nieruchomości. Przyjmijmy, że w celu realizacji inwestycji, firma kupuje (wszystkie koszty netto) nową linię produkcyjną o wartości 300 tys. zł, nabywa licencję za 100 tys. zł i oprogramowanie za 50 tys. zł. Razem daje to 450 tys. zł kosztów kwalifikowanych. Przyjmijmy to jako wartość „X". Ponieważ 90 proc. kosztu kwalifikowanego ogółem stanowi koszt kwalifikowany bez kosztów nieruchomości to X = 0,9 Y lub inaczej Y = X:0,9. Po obliczeniu ile wynosi wartość Y (koszt kwalifikowany ogółem) najwyżej 10 proc. tak otrzymanego kosztu będzie mógł stanowić koszt zakupu nieruchomości.

Wracając zatem do przykładu, jeżeli X = 450 tys. zł, to Y = 500 tys. zł, a 10 proc. z Y = 50 tys. zł. I do takiej właśnie wysokości koszty związane z nabyciem nieruchomości będą mogły zostać uznane za kwalifikowane, a następnie rozliczone zgodnie z intensywnością pomocy (procentowym wkładem funduszy w część kwalifikowaną budżetu) przyznanej firmie (np. 50 proc. kosztów kwalifikowanych).

Trzymanie się limitu wydatków nie wyczerpuje obowiązków, o których należy pamiętać przy zakupie nieruchomości.

Tylko z wyceną

Zgodnie z przywołanymi wytycznymi resortu rozwoju, zakup nieruchomości kwalifikuje się do współfinansowania, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

- cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, a jej wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wartość nieruchomości powinna być określona na dzień jej zakupu zgodnie z art. 156 ust. 3 tej ustawy,

- nabyta nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu i kwalifikowana wyłącznie w zakresie, w jakim jest/będzie wykorzystana do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie,

- zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie i uwzględniony w umowie o dofinansowanie.

W ramach grupy nie sprzedawaj

Jeżeli nieruchomość stanowi własność firmy – wnioskodawcy (beneficjenta), jego jednostki organizacyjnej czy też podmiotu powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo (firmy powiązane ze sobą, np. spółka matka – spółka córka), może zostać rozliczona w projekcie wyłącznie w formie wkładu niepieniężnego. W żadnym wypadku niedozwolony jest zakup nieruchomości, który wiązałby się z koniecznością zapłaty przez beneficjenta na swoją rzecz lub jego jednostki organizacyjnej. ?

W całości lub proporcjonalnie

W przypadku, gdy jedynie część wydatku poniesionego na nabycie nieruchomości może być uznana za kwalifikowaną (np. nowe budynki będą wykorzystywane i na rzecz projektu będącego przedmiotem dofinansowania, i na inne cele), wydatki związane z nabyciem nieruchomości mogą być uznane za kwalifikowane na następujących warunkach:

- proporcjonalnie do udziału wydatku kwalifikowanego na nabycie nieruchomości w całkowitym wydatku na nabycie nieruchomości - w przypadku wydatków związanych z nabyciem nieruchomości, których wysokość ustala się proporcjonalnie do wartości nieruchomości (np. opłaty notarialne),

- w pełnej wysokości – w przypadku, gdy poniesienie wydatku było wyłącznie rezultatem wypełniania wymogów wynikających z reguł rządzących funduszami unijnymi (np. wydatki związane z wykonaniem operatu szacunkowego w przypadku, gdy w innych okolicznościach firma nie musiałby takim dokumentem dysponować). ?

Wyjątki od reguły

Chociaż ogólna zasada nie pozwala przekraczać 10 procentowego limitu wydatków na zakup nieruchomości, to istnieją od niej wyjątki. Dotyczy to terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, gdzie limit ten może zostać podniesiony do 15proc. Drugi wyjątek dotyczy realizacji instrumentów finansowych skierowanych na wspieranie rozwoju obszarów miejskich, ich rewitalizację, bądź podobnych inwestycji w infrastrukturę mających na celu zróżnicowanie działalności nierolniczej na obszarach wiejskich. W takich przypadkach limit ten na poziomie inwestycji tzw. ostatecznego odbiorcy może zostać podwyższony do 20 proc. (w przypadku gwarancji procent ten ma zastosowanie do kwoty pożyczki lub innych instrumentów podziału ryzyka, objętych gwarancją).

Podniesienie wysokości omawianego limitu może mieć także miejsce w przypadku projektów związanych z ochroną środowiska naturalnego. Należy jednak podkreślić, że decyzja w tej kwestii należy zawsze do odpowiedniej instytucji (zarządzającej, ewentualnie pośredniczącej lub wdrażającej) i podejmowana jest nie później, niż na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.