Umowa zlecenia: Nie mniej niż 13 zł za godzinę pracy

Od 1 stycznia br. zleceniobiorcy mają gwarantowaną minimalną stawkę pensji. Ustalenie wynagrodzenia powinno się opierać na ewidencji godzin pracy. Strony mają pełną swobodę w wyborze formy potwierdzania czasu realizacji zlecenia.

Aktualizacja: 03.01.2017 10:12 Publikacja: 03.01.2017 06:00

Liczbę przepracowanych godzin zleceniobiorca może potwierdzać nawet przez sms.

Liczbę przepracowanych godzin zleceniobiorca może potwierdzać nawet przez sms.

Foto: 123RF

Od nowego roku nie tylko pobory pracowników podlegają szczególnej ochronie. Gwarancję minimalnego wynagrodzenia uzyskali również wykonawcy umów zlecenia i umów o świadczenie usług. W tym roku za godzinę pracy nie można im wypłacać mniej niż 13 zł brutto.

Strony zawierające umowę muszą ustalić wynagrodzenie za każdą godzinę pracy na poziomie nie niższym niż gwarantowana stawka minimalna. Jeśli postanowienia umowne nie odnoszą się do tej kwestii, zleceniobiorca lub przyjmujący usługę i tak ma ustawowo zagwarantowane prawo do wynagrodzenia wynikającego z najniższej stawki godzinowej.

Gwarancja otrzymania wynagrodzenia minimalnego za każdą godzinę pracy wymaga z oczywistych względów precyzyjnej informacji o liczbie przepracowanych godzin. Sposób potwierdzania czasu realizacji zlecenia lub świadczenia usługi powinien co do zasady wynikać z umowy zawartej przez strony. Warto zauważyć, że przepisy nie przewidują szczegółowych wytycznych czy obostrzeń w tej kwestii. Tym samym strony mogą przyjąć zupełną dowolność w zakresie formy potwierdzania liczby przepracowanych godzin – uwzględniając zasadę szybkości i prostoty postępowania. Nie można wykluczyć, że stosowna informacja będzie przekazywana np. drogą mailową czy nawet przez sms.

Najbezpieczniejsza jest oczywiście forma pisemna. Zleceniobiorca może przedłożyć dwa egzemplarze wykazu godzin – jeden zostanie do dyspozycji zlecającego jako podstawa do naliczenia i wypłacenia wynagrodzenia, a drugi – przez niego potwierdzony – zachowa wykonawca umowy.

Posłużenie się formą papierową nie wyklucza możliwości prowadzenia przez podmiot zlecający ewidencji, w której zleceniobiorca będzie odręcznie odnotowywał czas poświęcony na realizację zlecenia. To rozwiązanie jest zasadne, gdy zleceniobiorca wykonuje umówioną pracę w siedzibie podmiotu zatrudniającego. Dokonanie odpowiedniego wpisu nie wiąże się wówczas ze szczególnymi trudnościami dla zleceniobiorcy. Taka ewidencja może się odnosić do zbiorczej miesięcznej liczby godzin pracy lub wiązać się z codziennym umieszczaniem informacji na temat liczby godzin przepracowanych konkretnego dnia.

Określanie w umowie zasad ewidencjonowania i przekazywania podmiotowi zlecającemu liczby godzin pracy nie jest obligatoryjne. Jeśli ich zabraknie, wykonawca umowy powinien przekazać informację o liczbie przepracowanych godzin w formie: pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Forma pisemna będzie zachowana, gdy zleceniobiorca złoży własnoręczny podpis na dokumencie, z którego będzie wynikała liczba przepracowanych godzin. W przypadku formy elektronicznej sprawa jest bardziej skomplikowana – niezbędne jest bowiem posłużenie się tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Do zachowania formy dokumentowej konieczne jest natomiast posłużenie się dokumentem umożliwiającym ustalenie osoby, która składa oświadczenie – w omawianym przypadku w sprawie liczby przepracowanych godzin. Warto pamiętać, że zgodnie z nową definicją dokumentu, jest nim nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

Niezależnie od przyjętej formuły ewidencjonowania czy przekazywania informacji o liczbie godzin, należy pamiętać, że podmiot zatrudniający powinien otrzymać podsumowanie w tym zakresie przed terminem wypłaty wynagrodzenia.

Autor jest prawnikiem, ekspertem prawa pracy

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Sądy i trybunały
TSUE wydał wyrok na reformę polskiego sądownictwa
Prawo karne
Lex Tusk: co zawiera projekt łagodzący ustawę
Sądy i trybunały
Partia Ziobry krytykuje sędziów za udział w marszu. "Mamy polityków w togach"
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"
Sądy i trybunały
Sędzia Michał Laskowski: Prezydent nie jest strażnikiem konstytucji