Założenie działalności gospodarczej, utworzenie miejsca pracy, czy bezpłatne usługi szkoleń i doradztwa – to przedsięwzięcia, które można sfinansować dzięki pożyczce z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie". W tym roku na ten cel udostępnione zostało 110 mln zł. Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" jest finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a zarządza nimi Bank Gospodarstwa Krajowego (pożyczek udzielają pośrednicy finansowi, którzy są odpowiedzialni za przyjmowanie i ocenę wniosków pożyczkowych).

Czytaj także: Zerowy PIT dla młodych: zwolnieni z podatku, ale nie ze składki zdrowotnej

Kto może się ubiegać

O preferencyjnie oprocentowane pożyczki na założenie własnej działalności gospodarczej mogą ubiegać się studenci, absolwenci, bezrobotni, w tym osoby powracające z zagranicy oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych. Z programu mogą skorzystać także m.in. żłobki i kluby dziecięce oraz podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych. Dzięki nisko oprocentowanej pożyczce z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" można również sfinansować utworzenie i wyposażenie miejsca pracy.

– Na utworzenie własnej działalności gospodarczej oferujemy pożyczki do wysokości blisko 100 tys. zł z okresem spłaty do siedmiu lat i preferencyjnym oprocentowaniem w wysokości 0,18 proc. albo 0,44 proc. w skali roku. Przy czym to niższe oprocentowanie jest dostępne dla podmiotów, które świadczą usługi związane z rehabilitacją czy opieką nad małymi dziećmi w postaci żłobków lub klubów dziecięcych – podkreśla Magdalena Typa, dyrektor Departamentu Programów Europejskich BGK. – Przedsiębiorstwa, które chciałyby zatrudnić osobę bezrobotną, mogą skorzystać z pożyczki do kwoty 29 tys. zł z okresem spłaty do trzech lat. To, co wyróżnia te dwie formy finansowania, to brak wkładu własnego i możliwość uzyskania finansowania do 100 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia tym finansowaniem – dodaje Magdalena Typa.

– Program sprawdza się bardzo dobrze i dlatego go kontynuujemy. Wspiera on osoby, które pozostają bez pracy. Jest skierowany do grup, które tego wsparcia najbardziej potrzebują, czyli m.in. młodych osób powracających do kraju czy opiekunów osób niepełnosprawnych, które nie pracują. – mówi Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak wynika z powyższych wypowiedzi, wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego pośrednicy finansowi udzielają nisko oprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na:

- podjęcie działalności gospodarczej,

- utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.

Zakładanie firmy

Na przeszkodzie w rozpoczęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej może stanąć brak kapitału. Niezależnie od tkwiącego w głowie pomysłu na biznes, do jego rozkręcenia i dalszego prowadzenia potrzebne może być odpowiednie pomieszczenie, jego wyposażenie w rozumieniu różnorodnych środków trwałych, środki transportu, licencje, oprogramowanie itp. A ich zakup wymaga kapitału. Oczywiście czasami wystarczą oszczędności i/lub wsparcie rodziny i przyjaciół. Można także starać się pozyskać środki innymi sposobami (np. zdobyć inwestora lub inwestorów – choćby wielu drobnych poprzez Internet, co oczywiście wymaga przekonania ich do naszego pomysłu). Jeżeli komuś to nie odpowiada, a jednocześnie nie ma obaw przed zaciągnięciem pożyczki, to właśnie dla niego jest program wsparcia w starcie. Przy tym, aby z niego skorzystać, należy spełniać pewne kryteria. Zatem do kogo jest on skierowany?

Po pierwsze, aby w ogóle kwalifikować się do programu, nie można być zatrudnionym, ani wykonywać innej pracy zarobkowej. Po drugie trzeba być:

- studentem ostatniego roku studiów wyższych,

- poszukującym pracy absolwentem szkoły lub uczelni wyższej do czterech lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,

- zarejestrowanym bezrobotnym,

- poszukującym pracy opiekunem osoby niepełnosprawnej.

Kontynuowanie nauki nie wyklucza z możliwości ubiegania się o pożyczkę. Przykładowo świeżo upieczony absolwent studiów licencjackich, kontynuujący naukę na studiach magisterskich może wystąpić z wnioskiem (warunek: od uzyskania dyplomu nie minęły więcej niż cztery lata albo osoba ta jest na ostatnim roku kolejnych studiów – wówczas spełniony będzie jeden z wymaganych warunków).

Co istotne, zakładać nową firmę wolno także w towarzystwie. Program dopuszcza współpracę w formie spółki cywilnej, gdzie każdy ze wspólników indywidualnie ubiega się o pożyczkę. Należy jednak podkreślić, że w tym wypadku każdy ze wspólników musi spełniać warunki programu, w tym każdy indywidualnie otwiera własną działalność gospodarczą. Jeżeli tylko jedna osoba ma możliwość skorzystania z pożyczki (np. pozostałe osoby pracują lub wykonują inną działalność zarobkową), nadal może mieć wspólnika, ale tylko ona może wystąpić o pożyczkę.

Znalezienie wspólnika, który kwalifikuje się do udziału w projekcie, może znaczącą zwiększyć skalę całego przedsięwzięcia. Przykładowo, przy maksymalnej dopuszczalnej wartości pożyczki, sięgającej blisko 100 tys. zł, tyle na rozpoczęcie działalności pożyczy jedna osoba. Wraz ze wspólnikiem może to być już łącznie blisko 200 tys. zł. I tak dalej, jeżeli osób, kwalifikujących się do programu i współdziałających, będzie odpowiednio więcej.

Istotne parametry

Zgodnie z regulaminem programu, maksymalna wartość pożyczki nie może przekraczać 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia (w myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Aktualnie oznacza to kwotę minimalnie przekraczającą 99 tys. zł (oczywiście będzie ona się zmieniać wraz ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia). Ponieważ mowa tutaj o pożyczce, istotne dla zainteresowanych powinno być jej oprocentowanie. A jest ono naprawdę preferencyjne. Stanowi 0,1 stopy redyskonta weksli Narodowego Banku Polskiego dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych. Oznacza to obecnie oprocentowanie na poziomie 0,18 proc. w skali roku. W przypadku podejmowania jakiejkolwiek innej działalności jest to 0,25 stopy redyskontowej, co daje aktualnie 0,44 proc. w skali roku. Inne istotne parametry pożyczki są następujące:

- okres spłaty: do 7 lat

- karencja w spłacie kapitału: do 1 roku

- zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenia osób fizycznych (zamiast poręczenia możliwe jest zaproponowanie przez pożyczkobiorcę innej formy zabezpieczenia, które podlegać będzie ocenie przez pośrednika finansowego)

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis

Jak wyliczane jest oprocentowanie

Oprocentowanie ustalane jest w dniu podpisania umowy pożyczki, według aktualnego poziomu stopy redyskonta weksli NBP. Wysokość oprocentowania to 0,25 lub 0,1 stopy redyskonta weksli NBP, w zależności od rodzaju podejmowanej działalności gospodarczej. Aktualne oprocentowanie można sprawdzić u pośredników finansowych. Można również sprawdzić wartość stopy redyskonta weksli na stronie NBP.

Kontakt do pośredników, czyli gdzie bezpośrednio szukać informacji

- dolnośląskie – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, tel. 74 66 44 810, e-mail: biuro@frw.pl,

- kujawsko-pomorskie – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, tel. 74 66 44 810, e-mail: biuro@frw.pl,

- lubelskie – Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, tel. 41 274 46 90, e-mail: farr@farr.pl, Lubelska Fundacja Rozwoju, tel. 81 528 53 00, e-mail: lfr@lfr.lublin.pl,

- lubuskie – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, tel. 74 66 44 810, e-mail: biuro@frw.pl,

- łódzkie – Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, tel. 41 274 46 90, e-mail: farr@farr.pl,

- małopolskie – Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, tel. 41 274 46 90, e-mail: farr@farr.pl,

- mazowieckie – Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, tel. 41 274 46 90, e-mail: farr@farr.pl,

- opolskie – Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, tel. 41 274 46 90, e-mail: farr@farr.pl, Fundacja Rozwoju Śląska, tel. 77 423 28 82, 77 423 29 19, e-mail: klaudia.wieczorek@fundacja.opole.pl,

- podkarpackie – Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, tel. 41 274 46 90, e-mail: farr@farr.pl,

- podlaskie – Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, tel. 41 274 46 90, e-mail: farr@farr.pl,

- pomorskie – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, tel. 74 66 44 810, e-mail: biuro@frw.pl,

- śląskie – Fundacja Rozwoju Śląska, tel. 77 423 28 82, 77 423 29 19, e-mail: klaudia.wieczorek@fundacja.opole.pl, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, tel. 41 274 46 90, e-mail: farr@farr.pl,

- świętokrzyskie – Lubelska Fundacja Rozwoju, tel. 81 528 53 00, e-mail: lfr@lfr.lublin.pl, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, tel. 41 274 46 90, e-mail: farr@farr.pl,

- warmińsko-mazurskie – Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, tel. 41 274 46 90, e-mail: farr@farr.pl,

- wielkopolskie – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, tel. 61 62 33 163, e-mail: biuro.wielkopolskie@frw.pl,

- zachodniopomorskie – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, tel. 74 66 44 810, e-mail: biuro@frw.pl