Sprawa ma swoje źródło we wniosku, który związkowcy złożyli w TK jeszcze na początku 2021 r. Wnosili w nim o zbadanie zgodności art. 67 ust. 6 ustawy o policji (t.j. DzU 2023 poz. 171) z przepisami konstytucji oraz aktami prawa międzynarodowego.

Ustawa o policji

Zgodnie z tym przepisem (w wersji po nowelizacji obowiązuje od 27 października 2019 r.) policjant pełniący służbę na stanowisku, dla którego ustawa przewiduje powołanie, a także funkcjonariusz mianowany na stanowisko dyrektora komórki organizacyjnej, zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej albo naczelnika, nie może pełnić funkcji w związkach zawodowych oraz nie podlega ochronie związkowej z art. 32 ustawy o związkach zawodowych (t.j. DzU z 2022 r. poz. 854).

Powołanie jako podstawa nawiązania stosunku służby zostało przewidziane m.in. dla takich stanowisk jak: komendant główny policji, komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, komendanci komisariatów policji oraz ich zastępcy. Z kolei wśród policjantów mianowanych na stanowisko dyrektora i wicedyrektora komórki organizacyjnej albo naczelnika są m.in. naczelnicy wydziałów: ruchu drogowego, konwojowego, prewencji, kryminalnego, dochodzeniowo-śledczego. Chociaż, jak wskazują wnioskodawcy, liczba i zakres działania komórek organizacyjnych policji może być w zasadzie swobodnie kształtowana w granicach zarządzeń wewnętrznych, co powoduje, że zakres kwestionowanego przepisu ma właściwie charakter otwarty. Dlatego kwestionują jego zgodność z art. 12 (zasada wolności tworzenia związków zawodowych, zrzeszeń i fundacji), art. 31 (zasada wolności oraz jej granice), art. 32 ( zasada równości) i art. 59 (zasada wolności zrzeszania się w związki zawodowe) ustawy zasadniczej.

Czytaj więcej

SN: Ochrona związkowa nie gwarantuje bezkarności dyscyplinarnej

Co kwestionuje PG

Prokurator generalny jako uczestnik postępowania przed TK wnosi z kolei o umorzenie tego postępowania. Powód? Kwestionuje on legitymację wnioskodawcy (zarządu głównego) do zainicjowania sprawy przed TK.

Jak argumentuje, kompetencje w tym zakresie zostały bowiem, zgodnie ze statutem organizacji, podzielone pomiędzy prezydium a zarząd główny. Jak zatem powinna wyglądać procedura? Zdaniem PG najpierw prezydium musi podjąć decyzję o skierowaniu wniosku do TK, którą następnie przedstawia zarządowi. On z kolei dopiero wtedy wydaje w tym zakresie stosowną uchwałę (zatwierdzającą lub odrzucającą stanowisko). W niniejszej sprawie nie ma żadnych dokumentów, które potwierdzałyby taką sekwencję zdarzeń. Co, w ocenie PG, uzasadnia umorzenie.

Z takim podejściem nie zgadza się jednak wnioskodawca. Podkreśla, że przyjęta w statucie konstrukcja reprezentacji związku w takich sprawach nie pozbawia zarządu głównego, jako organu nadrzędnego, samodzielności w podejmowaniu decyzji. Mamy w tym wypadku do czynienia wręcz z odwrotną konstrukcją tzn. kontrolną rolą zarządu względem decyzji prezydium.