- Od 1 marca będę musiał rozpocząć ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Ponieważ zdarza się, że przed wykonaniem usługi pobieram zaliczkę na poczet przyszłych robót, chciałbym wybrać metodę rozliczania podatku dochodowego polegającą na tym, że będę te zaliczki opodatkowywać w momencie ich pobrania. Do kiedy muszę złożyć w urzędzie takie zawiadomienie? – pyta czytelnik.

Gdy przedsiębiorca pobiera wpłaty na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (zaliczka, zadatek), i wpłaty te podlegają ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących zgodnie z przepisami ustawy o VAT, data powstania przychodu w podatku dochodowym może być wyznaczona przez dzień pobrania tej wpłaty.

Od 1 stycznia 2015 r. przybyło podatników mających obowiązek stosowania kas fiskalnych. Muszą oni ponieść dodatkowe koszty związane z ich zakupem i instalacją. Skoro nie mają w tym zakresie wyboru, warto zwrócić uwagę na pewną korzyść, jaką może im przynieść zastosowanie tych kas.

Otóż z początkiem br. w obu ustawach o podatku dochodowym (o PIT i o CIT) pojawiły się nowe uregulowania w zakresie ustalania momentu powstania przychodu właśnie u przedsiębiorców zobowiązanych do ewidencjonowania przychodów za pomocą kas rejestrujących. Rozwiązania te pozwalają na zastosowanie pewnych uproszczeń w rozliczeniach podatkowych i dotyczą przypadków przyjmowania zaliczek rejestrowanych poprzez kasę fiskalną.

Do 31 grudnia 2014 r.

Do końca ub.r. do przychodów z działalności gospodarczej nie zaliczało się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które miały zostać wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych pożyczek i kredytów oraz zwróconych pożyczek, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek. Stanowiły o tym art. 14 ust. 3 ustawy o PIT i odpowiednio art. 12 ust. 4 ustawy o CIT. W praktyce powodowało to konieczność innych procedur dla potrzeb podatku dochodowego, a innych dla potrzeb VAT. Do celów rozliczeń VAT co do zasady otrzymana zaliczka podlegała i nadal podlega opodatkowaniu w dacie jej otrzymania. Zatem do końca ubiegłego roku zaliczki były traktowane inaczej przez ustawy o podatku dochodowym, a inaczej przez ustawę o VAT. Skutkowało to odrębnym, najczęściej na przełomie miesiąca, rozliczaniem obrotu kasowego dla celów VAT i podatku dochodowego.

Od 1 stycznia 2015 r.

Zmiany w przepisach, obowiązujące od początku br., pozwalają w taki sam sposób potraktować zaliczki zarówno w VAT, jak i w PIT oraz CIT. Do obu ustaw o podatku dochodowym wprowadzono bowiem regulację, zgodnie z którą w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących zgodnie z przepisami ustawy o VAT, datę powstania przychodu w podatku dochodowym może wyznaczać dzień pobrania tej wpłaty.

Organ musi wiedzieć

Aby podatnik mógł skorzystać z takiej formy rozliczania zaliczek, musi powiadomić o tym urząd skarbowy. Podatnik, który zdecyduje się na wybór tej metody, zobowiązany jest do zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o jej wyborze oraz o rezygnacji z tego sposobu ustalania przychodu w określonych terminach. Zobowiązuje go do tego art. 14 ust. 1j–11 ustawy o PIT i odpowiednio art. 12 ust. 3g–3i ustawy o CIT.

Podatnicy, którzy już ewidencjonują przychody przy zastosowaniu kasy rejestrującej, mieli czas na wywiązanie się z obowiązku powiadomienia urzędu skarbowego tylko do 20 stycznia roku podatkowego (pisaliśmy na ten temat w tygodniku z 19 stycznia: „Tylko do jutra małe firmy mogą uprościć rozliczenia PIT", str. D3).

Różne terminy

Natomiast dla podatników rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy fiskalnej ostatecznym terminem zgłoszenia tej formy rozliczania jest 20. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli rejestrację obrotów na kasie. Zatem ci podatnicy, którzy rozpoczęli stosowanie kas fiskalnych od 1 stycznia 2015 r., mają czas na zawiadomienie urzędu skarbowego do 20. lutego br. Wybór tej formy rozliczania dotyczy także lat następnych, jeżeli podatnik nie zrezygnuje z niej do 20 stycznia następnego roku. Jeśli będzie chciał zrezygnować, to również musi powiadomić urząd skarbowy.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą prawną obowiązek zawiadomienia fiskusa zarówno o wyborze, jak i o rezygnacji z omawianej metody dotyczy wszystkich wspólników.

Co się komu opłaci

Powstaje pytanie, czy wybór takiej metody się opłaca. Każdy podatnik musi sam odpowiedzieć sobie na to pytanie, rozważając swoją konkretną sytuację. Jeśli przyjmuje zaliczki sporadycznie, to z pewnością skorzysta na jednolitym ich rozliczeniu dla potrzeb VAT i podatku dochodowego.

Indywidualne podejście

Jeśli natomiast zaliczki te są pokaźną kwotą w skali miesiąca, podatnik musi wziąć pod uwagę to, że wcześniejsze rozpoznanie przychodu w pewnych sytuacjach będzie skutkować koniecznością wykazania wyższego dochodu, a co za tym idzie – zapłacenia wyższej kwoty podatku.