Na podstawie art. 3 ust. 1 i 1a ustawy o PIT osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Za osobę, która ma miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jeśli doszło do zmiany rezydencji i ukraiński pracownik nie wróci już do Polski to przychód z tytułu wynagrodzenia za pracę powinien być opodatkowany na Ukrainie. Pomimo działań wojennych w dalszym ciągu obowiązuje art. 15 ust. 1 Konwencji między Rządem Polski a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Na jej podstawie jeżeli praca nie będzie wykonywania w Polsce tylko wyłącznie na terytorium Ukrainy to wynagrodzenie pracownika z tytułu umowy o pracę powinno być opodatkowane na Ukrainie.

Czytaj więcej

Abolicja dla pracodawców Ukraińców

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z 24 marca 2022 r. (0112-KDIL2-1.4011.3.2022.KF) potwierdza, że (…) „w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikowi, mającemu miejsce zamieszkania w Ukrainie, wykonującemu na terytorium Ukrainy pracę na podstawie umowy o pracę (tzw. praca zdalna), nie będą ciążyć na pracodawcy obowiązki płatnika. Przedmiotowe dochody nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce. W konsekwencji nie będą Państwo mieli z tego tytułu obowiązku obliczania, pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Nie będzie również obowiązku sporządzania i przekazania informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 z tytułu wypłaty tego wynagrodzenia.”

Ponadto w związku z faktem, że praca nie jest wykonywana w Polsce nie będzie także obowiązku zapłaty w Polsce składek ubezpieczeniowych od wynagrodzenia wypłacanego ukraińskiemu pracownikowi.

Więcej na ten temat:

Czytaj więcej

Nielegalne zatrudnienie może drogo kosztować