X. spółka z o.o. świadczy usługi budowlane (dalej także: sponsor). Zawarła umowę sponsorską z klubem sportowym działającym w formie spółki akcyjnej. Jest to klub sportowy w rozumieniu ustawy o sporcie. Prowadzi głównie działalność polegającą na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, w szczególności kolarstwa. W ramach współpracy sponsorowany zobowiązał się m.in. do wprowadzenia nazwy – stanowiącej element firmy spółki - do oficjalnej nazwy drużyny, reklamy na ściankach do wywiadów, wprowadzenia logo na rowerze, a także na strojach klubowych zawodników oraz sztabu trenerskiego i koszulkach dla kibiców. Sponsorowany propaguje kolarstwo przy okazji organizowanych zawodów. Uzyskiwane dochody w całości przeznaczane są na realizację przez klub celów statutowych zgodnych z ustawą o sporcie. Klub prowadzi działalność gospodarczą w zakresie umożliwiającym pełne i efektywne realizowanie jego celów, tj. m.in. sprzedając gadżety, powierzchnię reklamową czy bilety na imprezy sportowe. Zgodnie ze statutem klubu zysk może zostać przeznaczony m.in. na podział dywidendy. Jednak, od początku istnienia dywidenda na rzecz wspólników nie była wypłacana, co wskazuje na wyłącznie formalny charakter zapisu statutowego, podczas gdy rzeczywisty sposób przeznaczenia zysku wskazuje na to, że działalność nie ma charakteru zarobkowego. W okresie obowiązywania umowy spółka zobowiązała się do wypłaty na rzecz klubu wynagrodzenia, wypłacanego miesięcznie na rachunek bankowy klubu, każdorazowo po uprzednim wystawieniu przez sponsorowanego faktury. Zgodnie z umową klub zamierza przeznaczyć środki na pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych, utrzymania sportowców itp. Spółka zastrzegła w umowie, że w przypadku przeznaczenia zysku na inny cel, tj. wypłatę dywidendy, sponsorowany ma obowiązek poinformować ją o tym, co pozwoli jej na rezygnację ze skorzystania z ulgi, w sytuacji gdy okaże się, że działalność prowadzona przez sponsorowanego zmieniła swój dotychczasowy charakter i stała się działalnością zarobkową. Działalność sponsoringowa stanowi dla spółki element działań w ramach CSR (tj. społecznej odpowiedzialności biznesu).