Zakres umów ubezpieczeniowych może obejmować zarówno ubezpieczenie majątku, osób jak i odpowiedzialność cywilną z tytułu wyrządzonych szkód. W przypadku międzynarodowych grup kapitałowych coraz częściej zdarza się, że jeden z podmiotów, w ramach przypisanych mu funkcji w grupie, nabywa polisy od ubezpieczyciela w imieniu wszystkich spółek wchodzących w skład grupy, a następnie obciąża tymi kosztami poszczególne spółki. Działalnie takie posiada uzasadnienie ekonomiczne i ma na celu ograniczenia kosztów ubezpieczeń z uwagi na większe możliwości negocjacji ceny.