Gospodarstwa rolne prowadzą nie tylko rolnicy indywidualni (w tym małżeństwa), ale również spółki. W niniejszej publikacji przyjrzymy się problemowi, czy spółka jawna zajmująca się działalnością rolniczą i prowadząca gospodarstwo rolne może mieć status rolnika ryczałtowego, a dokonywane przez nią dostawy produktów rolnych mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Przez rolnika ryczałtowego rozumie się przy tym rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych (zob. art. 2 pkt 19 ustawy o VAT).